Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Điểm rèn luyện
04/03/2015 10:00 - Xem: 2045

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2013-2014

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:  1185/QĐRL-HSSV                              Thái Nguyên, ngày 31 tháng 10 năm 2014

                                                                 QUYẾT ĐỊNH

                           Về việc công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2013-2014


                                                HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

        Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Căn cứ Quy chế  đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

        Căn cứ vào thành tích rèn luyện của cá nhân sinh viên đã đạt được trong học kỳ 2, năm học 2013 – 2014;

        Căn cứ vào kết quả đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên của Hội đồng Nhà trường họp ngày 30/10/2014;

        Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV, Trưởng các khoa chuyên môn.

                                                                           QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1: Công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2013 – 2014 cho 5.376 sinh viên (trong đó có; 620 sinh viên đạt Xuất sắc, 1.913 sinh viên đạt loại Tốt, 1.662 sinh viên đạt loại Khá, 823 sinh viên đạt TB Khá, 232 sinh viên đạt Trung bình và 119 sinh viên đạt loại yếu, kém; 07 sinh viên (KHCB) chưa xếp loại);

 (có danh sách kèm theo)

      Điều 2: Điểm rèn luyện được tính vào điểm trung bình chung mở rộng để xét học bổng, khen thưởng theo Quy chế. Điểm rèn luyện sinh viên được lưu trong hồ sơ và ghi vào bảng điểm kết quả học tập cuối khóa ra trường.

      Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV, Đào tạo, KH - TC, BCN các khoa, GĐ Trung tâm ĐT&PTQT và các sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

          Nơi gửi:                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

           - ĐHTN (B/cáo)                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG       

           - BGH (B/cáo)                                                                            (đã ký)

           - Như điều 3 (T/hiện)                                                              

           - Lưu VT, CT HSSV                                             

                                                                          PGS.TS. Trần Huê Viên

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 2516
Hôm nay 13396
Hôm qua 18457
Tuần này 93711
Tuần trước 171967
Tháng này 3037743
Tháng trước 4013583
Tất cả 38769205

Lượt truy cập: 38769360

Đang online: 2604

Ngày hôm qua: 18457

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ