Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Điểm rèn luyện
24/06/2015 15:51 - Xem: 2427

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2014-2015 cho sinh viên khóa 43

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   

    Số: 828/QĐRL-HSSV                                        Thái Nguyên, ngày 23 tháng 6 năm 2015

                                                             QUYẾT ĐỊNH

                                      Về việc công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2014-2015

                                                                     cho sinh viên khóa 43

 
   

                                                       HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

     Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Quy chế  đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

      Căn cứ vào thành tích rèn luyện của cá nhân sinh viên khóa 43 đã đạt được trong học kỳ 2, năm học 2014 – 2015;

      Căn cứ vào kết quả đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên của Hội đồng Nhà trường họp ngày 22/6/2015;

      Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV, Trưởng các khoa chuyên môn.

                                                                      QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1: Công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2014 – 2015 cho 1.463 sinh viên khóa 43 (trong đó có; 486 sinh viên đạt Xuất sắc, 776 sinh viên đạt loại Tốt, 146 sinh viên đạt loại Khá, 43 sinh viên đạt TB Khá, 04 sinh viên đạt Trung bình và 08 sinh viên đạt loại yếu, kém);

                                                                 (có danh sách kèm theo)

      Điều 2: Điểm rèn luyện được tính vào điểm trung bình chung mở rộng để xét học bổng, khen thưởng theo Quy chế. Điểm rèn luyện sinh viên được lưu trong phần mềm IU, hồ sơ và ghi vào bảng điểm kết quả học tập cuối khóa ra trường.

      Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV, Đào tạo, KH - TC, BCN các khoa và các sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

          Nơi gửi:                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

           - ĐHTN (B/cáo);                                                                P. HIỆU TRƯỞNG      

           - BGH (B/cáo);                                                                         (đã ký)

           - Như điều 3 (T/hiện);                                                             

           - Lưu VT, CT HSSV.                                                  PGS.TS. Trần Huê Viên

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 1385
Hôm nay 7316
Hôm qua 14890
Tuần này 69174
Tuần trước 171967
Tháng này 3013206
Tháng trước 4013583
Tất cả 38744668

Lượt truy cập: 38744785

Đang online: 1448

Ngày hôm qua: 14890

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ