Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Điểm rèn luyện
05/02/2013 08:50 - Xem: 2550

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện năm học 2011-2012

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số: 3647/ QĐ-BGD &ĐT, ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Số:  1027 b/2012/QĐRL-HSSV                                Thái Nguyên, ngày 20 tháng 9  năm 2012                       

                                                                     QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận điểm rèn luyện năm học 2011-2012

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số: 3647/ QĐ-BGD &ĐT, ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ  Quy chế  đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ vào thành tích rèn luyện của cá nhân đã đạt được trong năm học 2011 – 2012;

Căn cứ vào kết quả đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên của Hội đồng Nhà trường họp ngày 19/9/2012;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV, Trưởng các khoa chuyên môn;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

         Điều 1: Công nhận điểm rèn luyện năm học 2011 – 2012 cho 4.740 sinh viên (trong đó có; 365 sinh viên đạt Xuất sắc, 1.529 sinh viên đạt loại Tốt, 2.186 sinh viên đạt loại Khá, 487 sinh viên đạt TB Khá, 109 sinh viên đạt Trung bình và 64 sinh viên đạt loại yếu, kém)

 (có danh sách kèm theo)

        Điều 2: Điểm rèn luyện được tính vào điểm TBCMR  để xét học bổng, khen thưởng theo Quy chế. Điểm rèn luyện sinh viên được lưu trong hồ sơ và ghi vào bảng điểm kết quả học tập cuối khóa ra trường;

        Điều 3: Các ông  (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV, Đào tạo, KH - TC, BCN các khoa  và các sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

          Nơi gửi:                                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

            - ĐHTN (B/cáo);                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

            - BGH (B/cáo);                                                                            (đã ký)

            - Như điều 2 (T/hiện);                                                      PGS.TS. Trần  Huê Viên        

            - Lưu TĐKT - HSSV;

            - Lưu VT, CT HSSV.                                                   

                                               

                                                                                                      

Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 55
Hôm nay 1630
Hôm qua 20127
Tuần này 63541
Tuần trước 141553
Tháng này 4003263
Tháng trước 4201823
Tất cả 43890161

Lượt truy cập: 43890282

Đang online: 171

Ngày hôm qua: 20127

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ