Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Điểm rèn luyện
07/11/2013 08:13 - Xem: 2260

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện năm học 2012-2013

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số: 3647/ QĐ-BGD &ĐT, ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 1020/ 2013/QĐRL-HSSV               Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2013                        

                                                               

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận điểm rèn luyện năm học 2012-2013

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

       Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số: 3647/ QĐ-BGD &ĐT, ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       Căn cứ  Quy chế  đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

       Căn cứ vào thành tích rèn luyện của cá nhân đã đạt được trong năm học 2012-2013;

       Căn cứ vào kết quả đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên của Hội đồng Nhà trường họp ngày 17/10/2012;

       Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV, Trưởng các khoa chuyên môn;

                                                                   QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1: Công nhận điểm rèn luyện năm học 2012 – 2013 cho 4.185 sinh viên (trong đó có; 390 sinh viên đạt Xuất sắc, 1.504 sinh viên đạt loại Tốt, 1.737 sinh viên đạt loại Khá, 404 sinh viên đạt TB Khá, 119 sinh viên đạt Trung bình và 31 sinh viên đạt loại yếu, kém);

 (có danh sách kèm theo)

       Điều 2: Điểm rèn luyện được tính vào điểm TBCMR  để xét học bổng, khen thưởng theo Quy chế. Điểm rèn luyện sinh viên được lưu trong hồ sơ và ghi vào bảng điểm kết quả học tập cuối khóa ra trường;

      Điều 3: Các ông  (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV, Đào tạo, KH - TC, BCN các khoa  và các sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

       Nơi gửi:                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

          - ĐHTN (B/cáo);                                                   Trưởng phòng CT HSSV

          - BGH (B/cáo);                                                                 (đã ký)

          - Như điều 2 (T/hiện);                                                             

          - Lưu TĐKT - HSSV;                                             PGS.TS. Trần Huê Viên

          - Lưu VT, CT HSSV.                                                 

                                                                                      

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 4459
Hôm nay 15611
Hôm qua 17304
Tuần này 97917
Tuần trước 144469
Tháng này 4182108
Tháng trước 4201823
Tất cả 44069006

Lượt truy cập: 44069057

Đang online: 4483

Ngày hôm qua: 17304

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ