Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Khen thưởng- kỷ luật
15/10/2015 16:13 - Xem: 2235

Quyết định về việc Khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đã đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện - Năm học 2014 - 2015

Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm học 2014 – 2015;

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

   Số: 1334 /QĐKT-HSSV                                  Thái Nguyên, ngày 05 tháng 10 năm 2015

                                                                 QUYẾT ĐỊNH

Về việc Khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên

 đã đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện - Năm học 2014 - 2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

     Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    Căn cứ "Quy chế học sinh- sinh viên trong các trường Đào tạo", ban hành kèm theo Quyết định số 2309/QĐ-ĐHTN ngày 09/12/2014  Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

   Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm học 2014 – 2015;

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV và Trưởng các khoa: CNTY, Nông học, Lâm nghiệp, KT&PTNT, CNSH&CNTP, QLTN, Môi trường và Giám đốc Trung tâm ĐT&PTQT;

                                                                  QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1: Tặng giấy khen cho 08 tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, 08 BCS lớp quản lý lớp giỏi và 942 sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2014 – 2015 (trong đó: 24 SV đạt xuất sắc; 136 SV đạt loại giỏi; 782 SV đạt tiên tiến), có danh sách kèm theo;

     Kèm theo Giấy khen, mỗi tập thể và cá nhân sinh viên được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

     Điều 2: Các Ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV, KH - TC, Đào tạo,  BCN các khoa chuyên môn, Giám đốc Trung tâm ĐT&PTQT, các Tập thể lớp và cá nhân sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Nơi gửi:                                                                      HIỆU TRƯỞNG

          - ĐHTN (B/cáo)                                                                  (Đã ký)              

          - BGH (B/cáo)                                                                              

          - Như điều 2 (T/hiện)                                               PGS.TS. Trần Văn Điền                              

          - Lưu KT/HSSV                                                             

          - Lưu VT, CT HSSV                                              

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 6198
Hôm nay 1711
Hôm qua 17304
Tuần này 84017
Tuần trước 144469
Tháng này 4168208
Tháng trước 4201823
Tất cả 44055106

Lượt truy cập: 44055106

Đang online: 6198

Ngày hôm qua: 17304

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ