Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo khác
02/07/2014 09:20 - Xem: 2296

Thông báo về việc in điểm rèn luyện vào bảng điểm của sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường

Căn cứ vào Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp ngày 26/6/2014 V/v Cập nhật điểm rèn luyện cho sinh viên vào phần mềm QLSV (IU) và in điểm rèn luyện vào bảng điểm của sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường kể từ khóa 42

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 514 TB/CT HSSV                                    Thái Nguyên, ngày 30 tháng 6 năm 2014            

V/v in điểm rèn luyện vào bảng điểm của

 sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường

                        Kính gửi:    - Phòng Đào tạo, phòng CT HSSV

       - Ban chủ nhiệm các Khoa

 

        Căn cứ vào Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

        Căn cứ vào Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng  và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

        Căn cứ vào Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp ngày 26/6/2014 V/v Cập nhật điểm rèn luyện cho sinh viên vào phần mềm QLSV (IU) và in điểm rèn luyện vào bảng điểm của sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường kể từ khóa 42. Để đảm bảo việc chấm điểm và cập nhật điểm rèn luyện cho sinh viên được chính xác, Nhà trường đề nghị các phòng chức năng và Các khoa làm tốt một số nội dung công việc sau:

        1. Các khoa chịu trách nhiệm trước Nhà trường đối với sinh viên về việc chấm điểm rèn luyện cho sinh viên đúng nội dung, thang điểm theo Quyết định số 536/QĐRL-HSSV ngày 04/6/2014 “V/v Ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường Đại học Nông Lâm hệ chính quy”.

         2. Các khoa có trách nhiệm cập nhật điểm rèn luyện của sinh viên của khoa mình vào phần mềm QLSV (IU) ngay sau khi có Quyết định công nhận điểm rèn luyện cho sinh viên của Hiệu trưởng theo từng học kỳ (phải xong trước 15 ngày kể từ khi có Quyết định).

       3. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm in điểm rèn luyện vào trong bảng điểm của từng cá nhân sinh viên (bắt đầu từ khóa 42) khi sinh viên tốt nghiệp ra trường.

        4. Phòng CT HSSV có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các khoa V/v chấm điểm, cập nhật điểm rèn luyện của sinh viên vào phần mềm IU và báo cáo Hiệu trưởng theo quy định.

         Nhận được thông báo này, đề nghị các phòng Đào tạo, CT HSSV và các Khoa triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

     Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG

            - Như K.gửi (T/hiện);                                                                     (đã ký)

            - Lưu VT, CT HSSV.

                                                                               TS. Trần Văn Điền

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 7506
Hôm nay 12658
Hôm qua 18923
Tuần này 122744
Tuần trước 127883
Tháng này 3091585
Tháng trước 3780697
Tất cả 42918516

Lượt truy cập: 42918623

Đang online: 7567

Ngày hôm qua: 18923

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ