Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản lãnh đạo Kế hoạch
19/08/2016 09:41 - Xem: 8083

KẾ HOẠCH Học tập, quán triệt tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 30/5/2015 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc học tập, quán triệt tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp cho đảng viên, cán bộ viên chức (CBVC), học sinh sinh viên (HSSV) trong toàn Đảng bộ nắm được các nội dung, điểm mới và các giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hộ XII. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thực hiện của đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền trong đảng viên, CBVC và HSSV về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Nghị quyết; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới.

2. Yêu cầu

Đảng ủy, chi ủy xác định nội dung cần nắm vững trong Nghị quyết để xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cho phù hợp với từng đơn vị; xây dựng và chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và hàng năm đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị.

Đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của cá nhân, đơn vị; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

II. TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Kế hoạch tổ chức  Hội nghị

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên và đại diện sinh viên.

-  Nội dung:

  • Giới thiệu, quán triệt mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng; các nhiệm vụ, giải pháp; 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm (2016-2020) nêu trong Nghị quyết Đại hội.

Thảo luận, góp ý vào dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; giải đáp, tổng kết.

- Thành phần

 Toàn thể đảng viên, CBVC (kể cả cán bộ hợp đồng), người lao động.

- Thời gian: ½ ngày, 8/2016 (có thông báo cụ thể theo lịch công tác tuần).

2. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ viên chức và sinh viên

Văn phòng Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ phối hợp với phòng CTHSSV, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hoạt động văn hoá - thể thao và các hình thức phù hợp khác.

3. Tài liệu Hội nghị

          Sử dụng các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành:

  • Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
  • Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên).
  • Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở). Các chi bộ triển khai tới toàn thể đảng viên, CBVC tại đơn vị theo tài liệu đã được Đảng ủy phát.
  • Tài liệu về những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng.
  • Tài liệu hỏi - đáp cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội và phổ biến trong nhân dân (Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh triển khai tới từng đoàn viên, hội viên).
  1. Viết thu hoch cá nhân

Cán bộ, đảng viên sau khi tham gia các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải viết bài thu hoạch cá nhân. Bài thu hoạch yêu cầu viết tay, không đánh máy. Nội dung bài thu hoạch phải thể hiện được nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân); những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Bí thư chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo việc viết thu hoạch của người học một cách thiết thực, tránh qua loa, hình thức; bố trí thời gian hợp lý để viết thu hoạch và chỉ đạo hình thức đánh giá kết quả thu hoạch; tiếp thu đề xuất, kiến nghị để hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch hành động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy

- Hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong toàn Đảng bộ.

- Kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII  đối với các chi bộ.

- Tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Xây dựng văn bản hướng dẫn (nội dung) viết bài thu hoạch của cá nhân sau khi học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII .

- Báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và viết bài thu hoạch của cá nhân sau khi học tập Nghị quyết với Đảng ủy cấp trên.

2. Văn phòng Đảng ủy

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, tham mưu xây dựng dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Tổng hợp kết quả viết bài thu hoạch cá nhân từ các đơn vị và báo cáo Đảng ủy theo thời gian quy định.

3. Các chi bộ

 - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII   và đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ.

- Thông báo cho cán bộ, đảng viên thuộc đơn vị đến dự Hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII theo đúng kế hoạch; kiểm tra, quản lý quân số và đưa vào nội dung thi đua.

- Hướng dẫn và đôn đốc việc viết bài thu hoạch và chương trình hành động  của các cá nhân trong chi bộ. Báo cáo kết quả viết bài thu hoạch cá nhân của đơn vị và nộp lên Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy) theo thời gian quy định.

4. Các đoàn thể chính trị - xã hội

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn theo ngành dọc đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho cán bộ, đoàn viên, hội viên được biết; báo cáo kết quả thực hiện với Đảng ủy Nhà trường theo quy định.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy ĐHTN (b/c),

- UV BCH Đảng bộ (t/h),                                            

- Các Ban của Đảng uỷ (t/h),

- Các chi bộ, CĐ, ĐTN, Hội CCB, Hội SV (t/h),

- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã Ký)

Trần Văn Điền

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 3011
Hôm nay 6123
Hôm qua 15612
Tuần này 70454
Tuần trước 99564
Tháng này 3243546
Tháng trước 3495074
Tất cả 39487816

Lượt truy cập: 39487816

Đang online: 3011

Ngày hôm qua: 15612

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ