Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản lãnh đạo Kế hoạch
16/02/2017 10:43 - Xem: 5348

KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 14/10/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 09/11/2016 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 như sau:

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

*

Số:  14 – KH/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thái Nguyên, ngày 24  tháng 11 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

 

Thực hiện kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 14/10/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 09/11/2016 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

- Giúp cho cán bộ viên chức (CBVC), người lao động, đảng viên, đoàn viên, hội viên, HSSV nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và từ nhận thức thành việc tự giác, thường xuyên của từng đơn vị, trước hết là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên; là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vũng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

 • Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ từ cấp ủy, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng cao yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng chỉnh đốn tác phong làm việc của cán bộ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHTN lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường ĐHNL lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

       2. Yêu cầu

 • Đảng ủy chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau ”, “trong trước, ngoài sau ”, “học đi đôi với làm theo “. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. CBVC, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.
 • Ban chi ủy chi bộ, các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05.
 • Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm đem lại hiệu quả thiết thực.
 1. NỘI DUNG
 1. Tổ chức triển khai Chỉ thị 05 và học tập nội dung chuyên đề về tư tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  1. Tổ chức quán triệt Chỉ thị 05, các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 và học tập chuyên đề năm 2016
 • Đảng ủy trường xây dựng kế hoạch hội nghị quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị 05, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05, học tập nội dung chuyên đề năm 2016 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể CBVC, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động trong toàn Đảng bộ.
  1. Tổ chức học tập chuyên đề hằng năm
 • Hằng năm, Đảng ủy trường tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị toàn thể đảng viên để học tập chuyên đề của năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy ĐHTN. Chi ủy chi bộ, các đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội phổ biến nội dung chuyên đề hằng năm cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và tuyên truyền rộng rãi. Thời gian thực hiện trong quý I hằng năm.
 • Chi ủy chi bộ, các đơn vị trực thuộc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng của chi bộ và sinh hoạt định kỳ của đơn vị.
  1. Xây dựng kế hoạch của tập thể và cá nhân thực hiện Chỉ thị 05
 • Kế hoạch của tập thể:

+ Đảng ủy xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ để thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của cấp ủy. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét. Thời gian xây dựng kế hoạch hằng năm vào quý IV của năm trước.

 • Kế hoạch hành động làm theo của cá nhân: Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Bí thư chi bộ, người đứng đầu đơn vị, CBVC, người lao động, đảng viên, đoàn viên, hội viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung kế hoạch được công khai trước chi bộ, đơn vị, để CBVC, đoàn viên, hội viên giám sát việc thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện trước trước chi bộ, đơn vị, đoàn thể nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng CBVC, đảng viên, đoàn viên, hội viên cuối năm. Thời gian xây dựng xong kế hoạch làm theo là 1 tuần sau khi được học tập, nghiên cứu chuyên đề hằng năm.
 1.  Gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHTN lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường ĐHNL lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, gắn vói thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị
 • Đảng ủy, chi ủy chi bộ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
 • Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về xây dựng Đảng và Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, dút điểm các vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm ở đơn vị; không để nảy sinh “điểm nóng”.
 • Nhà trường và các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát, xây dựng quy định đối với CBVC, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, sử dụng tài sản công; xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở đơn vị mình với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.
 1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở’ thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
 • Các cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 bằng hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.
 • Ban Tuyên giáo Đảng ủy trường xây dựng kế hoạch, định hướng, cung cấp thông tin, chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05.
 1. Thực hiện giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ
 • Đảng ủy chỉ đạo việc thực hiện giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên theo đúng chương trình, nội dung, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức giáo dục, bồi dưỡng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ trong toàn Đại học bằng các hình thức phù hợp.
 1. Xác định những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Ban Thường vụ Đảng ủy trường xác định nhiệm vụ trọng tâm của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của từng cá nhân; xây dựng đội ngũ CBVC, đảng viên trong toàn Đảng bộ có “tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức trong sảng; gần dân, lắng nghe, đổi thoại với nhân dân; trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm”.
 • Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy trường và bám sát thực tiễn, các chi ủy chi bộ trực thuộc, các đơn vị, đoàn thể cụ thể hóa nội dung đột phá phù hợp cho cả nhiệm kỳ, hằng năm và triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của CBVC, HSSV; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 1. Kiểm tra, giám sát, Sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Đảng ủy chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 ở các chi bộ trực thuộc. Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy chủ động tham mưu kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ, đảng viên.
 • Định kỳ hàng năm, Chi ủy chi bộ tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 vào dịp cuối năm và báo cáo kết quả thực hiện với Đảng ủy trường, Đảng ủy trường báo cáo kết quả với Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.
 • Đảng ủy căn cứ tình hình cụ thể, có thể tổ chức biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5 hằng năm hoặc gắn với ngày kỷ niệm quan trọng của Nhà trường với hình thức phù hợp, đảm bảo phát huy hiệu quả, thiết thực.
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05
 • Ban Thường vụ Đảng ủy trường, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ nhà trường.
 • Ban Tuyên giáo Đảng ủy trường là cơ quan Thường trực giúp việc cho Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy theo chức năng và nhiệm vụ được phân công tham mưu giúp Đảng ủy trường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05.
 1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm
 • Chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05; xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy ĐHTN.
 • Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy tham mưu tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ và hướng dẫn các chi ủy chi bộ trực thuộc tổ chức học tập chuyên đề hằng năm. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Đảng ủy trường và Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.
 • Định hướng, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền tích cực khác.
 • Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy tham mưu công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng thực hiện Chỉ thị 05.
 1. Ban Tổ chức Đảng ủy: Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Quy định 101- QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; hướng dẫn thực hiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu. Hướng dẫn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ trì phối họp tham mưu công tác khen thưởng thực hiện Chỉ thị 05.
 2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: Tham mưu và hướng dẫn bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của các cấp ủy. Tham mưu thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy ĐHTN.
 1. Người phụ trách công tác Nội chính Đảng ủy: Chủ trì, phối họp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu ban hành kế hoạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
 2. Ban Dân vận Đảng ủy: Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng cơ chế và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát của đoàn thể chính trị - xã hội đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đúng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
 3. Văn phòng Đảng ủy: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05; tham mưu tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp trường, quán triệt các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 và học tập chuyên đề hằng năm; tham mưu công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05.
 4. Các chi ủy chi bộ trực thuộc: Xây dựng kế hoạch theo nhiệm kỳ, kế hoạch hằng năm và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị 05 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy trường. Hằng năm, tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy trường.
 1. VỀ KINH PHÍ

Thực hiện theo Thông tư số 38/2012/TT-BTC, ngày 05/3/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp.

Yêu cầu các Chi ủy Chi bộ, đơn vị trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh các cấp quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu trên./.

 

Nơi nhân:

- Đảng ủy ĐHTN,

-BTG Đảng ủy ĐHTN,

 • BTV Đảng ủy trường,
 • Các Ban XDĐ Đảng ủy trường,
 • CĐ, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB trường,
 • Chi bộ trực thuộc,

- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Trần Văn Điền

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 2836
Hôm nay 5804
Hôm qua 15612
Tuần này 70135
Tuần trước 99564
Tháng này 3243227
Tháng trước 3495074
Tất cả 39487497

Lượt truy cập: 39487497

Đang online: 2836

Ngày hôm qua: 15612

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ