Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản lãnh đạo Kế hoạch
06/12/2016 16:17 - Xem: 6310

Kế hoạch Thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016

Thực hiện Công văn số 382-CV/BTCTU ngày 03/1/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm; .........

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

*

Số: 15 - KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá,

phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016

 

          Thực hiện Công văn số 382-CV/BTCTU ngày 03/1/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm; Quyết định số 37-QĐ/ĐU, ngày 06/7/2016 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về ban hành Tiêu chuẩn đánh giá và phân loại Đảng bộ, Chi bộ cơ sở năm 2016; Công văn số 116-CV/ĐU ngày 17/11/2016 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên V/v triển khai đánh giá, phân loại TCCSĐ và ĐV năm 2016. Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL) xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện trong toàn Đảng bộ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

          2. Các cấp ủy lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy và lãnh đạo đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân, bảo đảm kiểm điểm khách quan, thực chất.

II. NỘI DUNG

Để kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), đảng viên đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất, đúng đối tượng, bảo đảm nội dung, phương pháp, tiến độ thời gian và trình tự đánh giá theo quy định của Trung ương, Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Đảng ủy Trường ĐHNL đề nghị chi ủy các chi bộ chỉ đạo, tổ chức việc kiểm điểm và đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ và đảng viên theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời cụ thể hóa thêm một số điểm mới trong hướng dẫn của Trung ương để thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ như sau:

1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình

1.1. Đối tượng kiểm điểm

a) Tập thể: Các cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị từ Nhà trường đến các đơn vị. Cụ thể là: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHNL; Ban chi ủy các chi bộ (Bí thư, phó bí thư chi bộ đối với chi bộ không có ban chi ủy).

b) Cá nhân: Đảng viên trong toàn Đảng bộ (trừ đảng viên đã được miễn công tác và sinh hoạt đảng); cán bộ, công chức, viên chức không phải là đảng viên đang công tác tại đơn vị.

1.2. Nơi kiểm điểm

- Tất cả đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ nơi sinh hoạt;

- Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ phải kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cao nhất mà mình tham gia. Cụ thể:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm điểm trước tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường.

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo đơn vị nơi công tác và chi bộ nơi sinh hoạt.

+ Các đồng chí Chi ủy viên (Bí thư, phó bí thư chi bộ không có ban chi ủy), lãnh đạo các đơn vị kiểm điểm trước chi bộ và trước tập thể nơi mình là thành viên lãnh đạo.

- Đối với đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt (hoặc ở tổ đảng – nơi có tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả kiểm điểm với chi bộ).

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức không phải là đảng viên: kiểm điểm trước tập thể cán bộ, công chức, viên chức cùng làm việc trong đơn vị.

1.3. Nội dung và các bước tiến hành

Lưu ý một số điểm:

- Ban Thường vụ Đảng ủy có thể gợi ý, định hướng kiểm điểm cho chi ủy, lãnh đạo các đơn vị ở những nơi có những bức xúc, sai phạm, khuyết điểm…

- Tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau.

a) Kiểm điểm tập thể

 - Nội dung kiểm điểm theo 04 nội dung theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Người đứng đầu cấp ủy chủ trì việc kiểm điểm, định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận, tổng hợp các ý kiến tham gia, đóng góp để hoàn thiện báo cáo. Kiểm điểm tập thể ở các cấp tiến hành như sau:

+ Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường do Thường trực Đảng ủy chuẩn bị, báo cáo trước Ban chấp hàng Đảng bộ trường để lấy ý kiến tham gia đóng góp. Sau khi bổ sung, hoàn chỉnh thì báo cáo trước hội nghị tổng kết năm của Đảng bộ Nhà trường.

+ Đối với chi ủy các chi bộ: Báo cáo kiểm điểm thông qua Ban chi ủy của chi bộ. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung thì báo cáo trước hội nghị tổng kết năm của chi bộ để hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm.

b) Kiểm điểm cá nhân

- Đối với đảng viên: Cá nhân tự viết bản kiểm điểm đánh giá về các nội dung như trong Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương (có mẫu kiểm điểm kèm theo).

- Đối với CBVC không phải là đảng viên: cá nhân tự viết bản kiểm điểm đánh giá về các nội dung sau:

+ Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Nhận thức tư tưởng, chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh, chống quan liêu, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; ý thức đoàn kết, quan hệ trong công tác, ý thức phục vụ nhân dân.

+ Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ hiệu quả của công việc, tinh thần trách nhiệm trong công tác.

+ Tự đánh giá xếp loại bản thân về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao ở 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ (có mẫu kiểm điểm kèm theo).

- Người đứng đầu chủ trì việc kiểm điểm, cá nhân trình bày bản kiểm điểm (cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thì đi sâu kiểm điểm việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó; khi kiểm điểm ở chi bộ thì báo cáo tóm tắt về kết quả kiểm điểm ở các nơi trên và đi sâu kiểm điểm về chức trách, nhiệm vụ của đảng viên); thành viên tham gia kiểm điểm đóng góp ý kiến; cá nhân tiếp thu; người chủ trì kết luận, tóm tắt nội dung cần tiếp thu bổ sung vào kiểm điểm cá nhân (khi kiểm điểm cá nhân người đứng đầu thì tập thể phân công một đồng chí cấp phó chủ trì).

Lưu ý:

Khi tiến hành kiểm điểm, Ban chi ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị mời đại diện Đảng ủy, đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nhà trường  dự, theo dõi kiểm điểm ở chi bộ, đơn vị mình.

2. Đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

          Đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên hàng năm được tiến hành vào dịp cuối năm, gắn với tổng kết năm của đơn vị. Đánh giá, phân loại chất lượng CBVC trước, đảng viên sau; chính quyền (đơn vị), các tổ chức đoàn thể trước, tổ chức đảng cùng cấp sau.

2.1. Đối với tập thể

a) Nội dung đánh giá và số điểm tối đa của từng nội dung

Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ căn cứ kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ chính đã được cụ thể hóa tại Hướng dẫn số 27-HD/TW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương và biểu điểm kèm theo.

b) Phương pháp đánh giá và xếp loại TCCSĐ

Các chi bộ tự đánh giá, tự xếp loại chất lượng theo 4 mức, căn cứ kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ trong năm (thông qua tự chấm điểm từng nội dung); Ban chi ủy (Bí thư, Phó bí thư nơi không có Ban chi ủy), Chi ủy dự kiến mức xếp loại; hội nghị đảng viên của chi bộ thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín và báo cáo lên Đảng ủy Nhà trường. Ban Thường vụ Đảng ủy trường trực tiếp tổng hợp kết quả xếp loại của các chi bộ; lấy ý kiến của Ban giám hiệu, tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB trường); thẩm định, tham mưu, trình Ban chấp hành Đảng bộ xem xét quyết định. Số chi bộ được xếp loại “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” để khen thưởng không vượt quá 20% tổng số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh thuộc Đảng bộ Nhà trường.

c) Một số điểm cần chú ý khi đánh giá, phân loại TCCSĐ

- Một trong những điều kiện để Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh là: Chi bộ có 100% đảng viên đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

- Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với tổ chức đảng mới thành lập, hoạt động chưa đủ 6 tháng.

- Trường hợp đã được công nhận xếp loại nhưng sau kiểm tra mới phát hiện có khuyết điểm thì phải xem xét, làm rõ. Nếu có khuyết điểm thì đánh giá, xếp loại thực tế và hủy kết quả đã được đánh giá công nhận trước.

2.2. Đối với đảng viên

a) Nội dung đánh giá

Việc đánh giá chất lượng đảng viên căn cứ vào 04 nội dung chính có nhấn mạnh và cụ thể hóa một số điểm như sau:

- Về tư tưởng chính trị: Bổ sung nội dung về ý thức, trách nhiệm và thái độ đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị.

- Về phẩm chất đạo đức lối sống: Nhấn mạnh một số điểm:

+ Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân.

+ Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm.

+ Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao: Ngoài việc thực hiện những nhiệm vụ được giao, cụ thể thêm và nhấn mạnh kiểm điểm, đánh giá về ý thức xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể ở địa phương, đơn vị.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: Quan tâm đến kiểm điểm về việc chấp hành phân công của tổ chức, quy định về những điều đảng viên không được làm; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Theo các tiêu chí đảng viên được xếp loại theo 04 mức:

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

b) Phương pháp, trình tự đánh giá và xếp loại đảng viên

- Từng đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm của mình (theo mẫu), tự nhận mức xếp loại trước Chi bộ (hoặc trước tổ đảng, tổ đảng tổng hợp báo cáo kết quả với Chi bộ).

- Chi bộ họp, thảo luận, đóng góp ý kiến cho đảng viên; Chi ủy nêu ý kiến nhận xét của các tổ chức đoàn thể, nhận xét của tổ đảng đối với đảng viên, gợi ý những vấn đề cần kiểm điểm làm rõ, đảng viên trình bày ý kiến về những nội dung được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

- Chi bộ biểu quyết bằng phiếu kín về xếp loại chất lượng đảng viên theo 04 mức, công bố kết quả xếp loại đảng viên và báo cáo lên Đảng ủy Nhà trường.

c) Một số điểm cần chú ý khi đánh giá, xếp loại đảng viên

- Đối với đảng viên là CBVC, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên phải thực hiện sau khi đánh giá CBVC cuối năm (lấy kết quả năm học 2015 - 2016).

- Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải được trên 2/3 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là CBVC thì phải xếp loại CBVC “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hoặc đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” hoặc trong năm có thành tích xuất sắc được cấp bộ hoặc cấp tỉnh tặng “Bằng khen”.

Số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 15% số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đề nghị cấp trên khen thưởng; đối với Chi bộ có dưới 07 đảng viên thì không quá 01 đồng chí; Chi bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc thì số đảng viên đề nghị khen thưởng có thể tăng thêm nhưng không quá 20% số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

- Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng.

- Chi ủy chi bộ xem xét, quyết định xếp loại đối với đảng viên thuộc Chi bộ mình.

- Trường hợp đảng viên phát hiện có khuyết điểm sau khi cấp ủy có thẩm quyền đã công nhận kết quả xếp loại thì đảng viên phải kiểm điểm, làm rõ mức độ vi phạm để xử lý kỷ luật hoặc không công nhận kết quả xếp loại.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình

          Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 05/11/2014 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 16/11/2015 của Đảng ủy ĐHTN và Kế hoạch này, Chi ủy các chi bộ chỉ đạo, tổ chức tiến hành kiểm điểm đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra.

a) Báo cáo kiểm điểm của tập thể

- Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể xong trước ngày 07/12/2016.

- Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy (Bí thư, phó bí thư đối với chi bộ không có Ban chi ủy) cấp cơ sở xong trước ngày 07/12/2016.

 b) Kiểm điểm cá nhân

- Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ trường hoàn thành bản tự kiểm điểm trước ngày 05/12/2016.

- Thời gian hoàn thành bản tự kiểm điểm của đảng viên và CBVC xong trước ngày 07/12/2016.

c) Tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân

- Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ; cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường xong trướcngày 12/12/2015.

Các đồng chí lãnh đạo quản lý các cấp tiếp thu góp ý của tập thể, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân xong trước ngày 12/12/2016.

- Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chi ủy (bí thư, phó bí thư đối với chi bộ không có ban chi ủy), cá nhân các Chi ủy viên; đảng viên và CBVC xong trước ngày 12/12/2016.

Các đồng chí lãnh đạo quản lý các đơn vị tiếp thu góp ý của tập thể, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân xong trướcngày 14/12/2016.

d) Tổ chức hội nghị báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể

- Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ để báo cáo kết quả và góp ý cho bản kiểm điểm của tập thể xong trước ngày 15/12/2016.

- Chi ủy các chi bộ tổ chức hội nghị đảng viên để báo cáo kết quả và góp ý cho bản kiểm điểm của tập thể ban chi ủy; (bí thư, phó bí thư đối với chi bộ không có ban chi ủy) xong trước ngày 15/12/2016.

e) Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm điểm của tập thể, cá nhân

- Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy trường (gồm: Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm, nhận xét của chi ủy nơi công tác, nhận xét của chi ủy nơi cư trú, bổ sung lý lịch, kê khai tài sản theo mẫu kê khai tài sản, thu nhập kèm theo Thông tư số 08/2013/TT/TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ) gửi về Ban thường vụ Đảng ủy ĐHTN chậm nhất ngày 16/12/2016.

- Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chi ủy, cá nhân các đồng chí chi ủy viên, Bí thư, phó Bí thư (với chi bộ chưa có Ban chi ủy) (gồm: Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm, nhận xét của chi ủy nơi công tác, nhận xét của chi ủy nơi cư trú, bổ sung lý lịch); bản tổng hợp danh sách kết quả kiểm điểm đảng viên và CBVC của chi bộ gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường (qua văn phòng Đảng ủy) chậm nhất ngày 16/12/2016.

2. Về đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ

- Đảng bộ Nhà trường xem xét, quyết định công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh; khen thưởng chi bộ TSVM, đảng viên theo Hướng dẫn số 06-HD/ĐU ngày 11/3/2014 của Đảng ủy ĐHTN về một số nội dung thực hiện công tác khen thưởng trong Đảng.

- Các Chi bộ tổ chức công tác đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2016 ở chi bộ mình và tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên theo biểu mẫu kèm theo (gồm: Báo cáo tổng kết năm 2016; biểu điểm đánh giá chất lượng chi bộ; bảng tổng hợp danh sách kết quả phân loại đảng viên; trích biên bản đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên) gửi về Đảng ủy Nhà trường (qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngàyngày 16/12/2016.

Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện kế hoạch; thu nhận hồ sơ của tập thể, cá nhân để báo cáo Đảng ủy ĐHTN và báo cáo kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên theo quy định./.

Nơi nhận:                                             

- Đảng ủy ĐHTN (b/c);                            

- Các ban của Đảng ủy;

- Các Chi bộ (t/h);

- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

Trần Văn Điền

Mẫu:

Kiểm điểm đảng viên và bản kiểm điểm công tác

Biểu đánh giá chất lượng chi bộ

Bảng tổng hợp kết quả phân loại chi bộ 2016

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 10447
Hôm nay 11306
Hôm qua 14948
Tuần này 73972
Tuần trước 120367
Tháng này 3008520
Tháng trước 3495074
Tất cả 39252790

Lượt truy cập: 39252790

Đang online: 10447

Ngày hôm qua: 14948

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ