Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản lãnh đạo Kế hoạch
11/01/2017 16:26 - Xem: 4076

Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 13/12/2016 của Tinh ủy Thái Nguyên; Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 16/12/2016 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm xây dựng kế hoạch như sau:

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI  HỌC NÔNG LÂM

*

Số: 17 - KH/ĐU

 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

    

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

 

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 13/12/2016 của Tinh ủy Thái Nguyên; Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 16/12/2016 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Thông qua việc học tập, quán triệt, thảo luận để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc học tập Nghị quyết phải được triển khai tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức (CBVC), người lao động và học sinh sinh viên trong toàn Đảng bộ trường. Đồng chí Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy chi bộ đảm bảo tính khả thi, có lộ trinh hợp lý, bám sát với nhiệm vụ của đơn vị để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Cùng với việc học tập, quán triệt Nghị quyết, các chi ủy chi bộ, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền rộng rãi nội dung cơ bản văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến CBVC, đảng viên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, sinh hoạt đoàn thể và các hình thức phù hợp khác.

II. TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Kế hoạch tổ chức  Hội nghị

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên, CBVC và người lao động.

-  Nội dung:

Hội nghị học tập, quán triệt Các Nghị quyết số 04-NQ/TW, Nghị quyết số 05-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW, Kết luận số 09-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thảo luận và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XII của Đảng bộ.

- Thành phần

 Toàn thể đảng viên, CBVC, người lao động.

- Thời gian: ½ ngày, dự kiến tuần đầu tháng 1/2017 (có thông báo cụ thể theo lịch công tác tuần).

2. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ viên chức và sinh viên

Văn phòng Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ phối hợp với phòng CTHSSV, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII) trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hoạt động văn hoá - thể thao và các hình thức phù hợp khác.

3. Tài liệu Hội nghị

- Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII).

- Tài liệu hỏi-đáp các văn kiện Hội nghị lân thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) dành cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

            4. Viết thu hoạch

Cán bộ, đảng viên sau khi tham gia các Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII) phải viết bài thu hoạch cá nhân. Bài thu hoạch yêu cầu viết tay, không đánh máy. Nội dung bài thu hoạch phải tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân); những thời cơ, thách thức, mục tiêu giải pháp; đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên được hoàn thành và nộp cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy).

Bí thư chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo việc viết thu hoạch của người học một cách thiết thực, tránh qua loa, hình thức; bố trí thời gian hợp lý để viết thu hoạch và chỉ đạo hình thức đánh giá kết quả thu hoạch; tiếp thu đề xuất, kiến nghị để hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch hành động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy

- Hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII).

- Kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII) đối với các chi bộ.

- Tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII)..

- Xây dựng văn bản hướng dẫn (nội dung) viết bài thu hoạch của cá nhân sau khi học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII).

- Báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và viết bài thu hoạch của cá nhân sau khi học tập Nghị quyết với Đảng ủy cấp trên.

2. Văn phòng Đảng ủy

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, tham mưu xây dựng dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII).

- Tổng hợp kết quả viết bài thu hoạch cá nhân từ các đơn vị và báo cáo Đảng ủy theo thời gian quy định.

3. Các chi bộ

 - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII) và đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ.

- Thông báo cho cán bộ, đảng viên thuộc đơn vị đến dự Hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII) theo đúng kế hoạch; kiểm tra, quản lý quân số và đưa vào nội dung thi đua.

- Hướng dẫn và đôn đốc việc viết bài thu hoạch và chương trình hành động  của các cá nhân trong chi bộ. Báo cáo kết quả viết bài thu hoạch cá nhân của đơn vị và nộp lên Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy) theo thời gian quy định.

4. Các đoàn thể chính trị - xã hội

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn theo ngành dọc đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đoàn viên, hội viên được biết; báo cáo kết quả thực hiện với Đảng ủy Nhà trường theo quy định.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy ĐHTN (b/c),

- UV BCH Đảng bộ (t/h),                                  

- Các Ban của Đảng uỷ (t/h),

- Các chi bộ, CĐ, ĐTN, Hội CCB, Hội SV (t/h),

- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Trần Văn Điền

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 8008
Hôm nay 9248
Hôm qua 18126
Tuần này 58957
Tuần trước 106717
Tháng này 3116146
Tháng trước 3495074
Tất cả 39360416

Lượt truy cập: 39360416

Đang online: 8008

Ngày hôm qua: 18126

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ