Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản lãnh đạo Quyết định, quy chế
22/09/2015 10:23 - Xem: 19565

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM

*

Số:  01 -QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thái Nguyên, ngày 11  tháng 5  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ

Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI;

- Căn cứ Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Quy định thi hành Điều lệ Đảng”;

- Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) về chức năng, nhiệm vụ của các Đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;

- Căn cứ quyết định số 27-QĐ/TV ngày 02/5/2003 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc ủy quyền cho Đảng ủy Đại học Nông Lâm;

- Căn cứ Quyết định số 300-QĐ/BTV ngày 27/4/2015 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

- Căn cứ kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV trường Đại học Nông Lâm họp ngày 06/5/2015.

 

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điều 2: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ban của Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy ĐHTN (để b/c);

- Như Điều 3 (để t/h);

- Lưu VPĐU.

TM. BAN CHẤP HÀNH

Bí thư

 

 

 

Trần Văn Điền

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

(Kèm theo Quyết định số  01  -QĐ/ĐU ngày 11  tháng 5 năm 2015

 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm, khóa XIV)

 

- Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI;

- Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên khóa IV (kèm theo Quyết định số 246-QĐ/BCH ngày 12/6/2014 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên);

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV như sau:

 

CHƯƠNG I

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, CÁC BAN TRONG ĐẢNG, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH , ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ,

BÍ THƯ VÀ  PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 

Điều 1. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chấp hành Đảng bộ

Ban chấp hành Đảng bộ (gọi tắt là Đảng ủy) là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ giữa hai nhiệm kỳ Đại hội; là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ, quyết định các chủ trương, biện pháp quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ trường; thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện các mặt công tác: Chính trị, tư tưởng, chuyên môn, tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng và các Đoàn thể quần chúng trong Nhà trường.

1. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

- Đảng ủy lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, có kế hoạch tổ chức truyền đạt đến các chi ủy chi bộ, đảng viên, cán bộ, học sinh sinh viên các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của giảng viên, cán bộ viên chức (CBVC), sinh viên (SV) và học viên (HV) trong toàn trường.

- Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra các Chi bộ về việc tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động của các Đảng viên, CBVC, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng và giải quyết những vướng mắc về tư tưởng cho đảng viên và quần chúng.

2. Lãnh đạo xây dựng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, an ninh quốc phòng

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm lãnh đạo xây dựng, thực hiện những vấn đề thuộc phương hướng, biện pháp lớn, phát triển lâu dài của Trường Đại học Nông Lâm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

-  Đảng ủy lãnh đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch hàng năm, bao gồm kế hoạch đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ, ngân sách, biên chế, xây dựng cơ bản…

-  Đảng ủy lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ và các chủ trương nhằm phát huy quyền làm chủ của giảng viên, CBVC, SV và HV, thực hiện công bằng, dân chủ xã hội, chống các hiện tượng tiêu cực, trù dập, ức hiếp quần chúng.

- Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, bí mật quốc gia.

- Đảng ủy lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Đảng ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trường Đại học Nông Lâm bằng các nghị quyết.

3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ

- Đảng ủy lãnh đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức, bộ máy của trường Đại học Nông Lâm. Đảng ủy đề nghị Đảng ủy Đại học Thái Nguyên xem xét quyết định các vấn đề về tổ chức các viện, phòng, khoa, trung tâm và các đơn vị thuộc cấp trên quyết định.

- Đảng ủy xây dựng cơ chế để hàng năm đóng góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm đối với tập thể Ban thường vụ và từng ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy nhà trường; Đảng ủy góp ý kiến thể hiện sự tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo trong Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể. Hàng năm Đảng ủy tiến hành rà soát danh sách quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo các cấp của nhà trường giai đoạn 2021 - 2025.

- Đảng ủy lãnh đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của Trường Đại học Nông Lâm.

- Đảng ủy nhận xét, đánh giá và ra nghị quyết về những vấn đề liên quan trong công tác cán bộ đối với các chức danh Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Sự sống, Trưởng các tổ chức đoàn thể của nhà trường và đề nghị cấp trên quyết định.

- Đảng ủy thảo luận và quyết nghị những nội dung công tác cán bộ đối với các Trưởng các khoa, phòng, trung tâm, viện trực thuộc trường.

4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

Đảng ủy lãnh đạo Công đoàn, Nữ công, Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên, Hội cựu Chiến binh Trường Đại học Nông Lâm; xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của đơn vị.

5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng

- Đảng ủy có trách nhiệm đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể xây dựng các Chi bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị của đơn vị theo đúng chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

- Đảng ủy thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, chế độ tự phê bình và phê bình, đồng thời lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc và chế độ này.

- Đảng ủy lãnh đạo các Chi bộ thực hiện công tác phát triển Đảng; Đảng ủy tham gia tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng kết nạp đảng theo kế hoạch của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên. Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng, Đoàn TNCSHCM, Công đoàn làm tốt công tác phát triển đảng viên mới từ đội ngũ quần chúng ưu tú.

- Đảng ủy quyết định triệu tập Đại hội Đại biểu hoặc Hội nghị đại biểu Đảng bộ; thảo luận và thông qua các văn kiện trình Đại hội; Chuẩn bị nhân sự Đảng ủy khóa mới theo Điều lệ Đảng và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

- Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm chuẩn y kết nạp Đảng viên, chuẩn y chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị và thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy là cơ quan thay mặt Đảng ủy lãnh đạo công tác Đảng bộ giữa hai kỳ họp của Đảng ủy và có trách nhiệm, quyền hạn như sau:

1. Quyết định chương trình làm việc hàng tháng, hàng quý và năm của Ban Thường vụ; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quyết định thời gian và chuẩn bị nội dung, chương trình các phiên họp của Đảng ủy; Báo cáo Đảng ủy những công việc Ban Thường vụ giải quyết giữa các phiên họp của Đảng ủy. Ban Thường vụ họp mỗi tháng 1 lần, khi cần thiết có thể họp Ban Thường vụ đột xuất, hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng.

3. Quyết định những vấn đề cấp bách, quan trọng trong thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, của Ban Chấp hành Đảng bộ trường; giải quyết một số công tác đột xuất của Đảng bộ, tham gia ý kiến với Hiệu trưởng về một số vấn đề quan trọng khi Hiệu trưởng đề nghị hoặc khi Ban thường vụ thấy cần thiết phải có ý kiến mà chưa triệu tập được hội nghị Đảng ủy.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức và cán bộ:

a) Thảo luận và quyết nghị những nội dung công tác cán bộ đối với cấp phó các khoa, phòng, trung tâm, viện trực thuộc trường, phó các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

c) Nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm theo quy định của Đảng; Phối hợp với Ban Giám hiệu trong việc nhận xét, đánh giá, giới thiệu cán bộ để đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, cách chức, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ.

d) Quyết định việc vận dụng các chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp. Quyết định dự toán và quyết toán ngân sách Đảng hàng  năm.

e) Thảo luận và quyết nghị việc tiếp nhận và thuyên chuyển công tác CBVC từ cấp phó đơn vị trở lên.

5. Tự phê và phê bình trong tập thể Ban Thường vụ và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ theo quy định.

6. Chịu trách nhiệm xét duyệt nội dung, phương án nhân sự Đại hội Đảng của các Chi bộ.

7. Chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Đảng ủy và các bộ phận giúp việc cho Đảng ủy.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Thường trực Đảng ủy

Thường trực Đảng ủy (gồm Bí thư, Phó Bí thư) có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

1. Giúp Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị quy chế và chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc theo hàng tháng, quý, năm của Ban Thường vụ Đảng ủy.

2. Thay mặt Ban Thường vụ giải quyết công việc hằng ngày của Đảng bộ và những công việc đã được Đảng ủy phân công theo quy chế làm việc và được ủy quyền ký các văn bản của Đảng.

2. Thường trực Đảng ủy chuẩn bị nội dung và chương trình làm việc của Ban Thường vụ; quyết định triệu tập hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy; chỉ đạo viêc chuẩn bị nội dung làm việc với các lãnh đạo Đảng cấp trên khi đến thăm và làm việc với Nhà trường.

3. Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

4. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức đoàn thể chính trị tiến hành các bước chuẩn bị Đại hội: duyệt báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ, phương hướng nhiệm kỳ tới, phương án nhân sự, thời gian tiến hành đại hội.

5. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ trường với cấp ủy cấp trên.

6. Thảo luận và quyết định những nội dung công tác cán bộ đối các trưởng và phó bộ môn; điều động, luân chuyển CBVC giữa các đơn vị trong nhà trường và giữa các đơn vị trong Đại học Thái Nguyên; tiếp nhận và thuyên chuyển công tác CBVC vào và ra khỏi Trường.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của các Ban trong Đảng ủy

Các Ban của Đảng:

1. Ủy ban Kiểm tra

2. Ban Tổ chức

3. Ban Chuyên môn

4. Ban Tuyên giáo

5. Ban Dân vận

Ủy ban Kiểm tra và các Ban của Đảng ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác 6 tháng và từng năm trình Ban Thường vụ quyết định để thực hiện.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

Các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ (gọi tắt là Đảng ủy viên) có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Tham gia lãnh đạo tập thể và biểu quyết các công việc của Ban Chấp hành; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Thực hiện nghiêm túc chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, các đợt kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ được phân công.

3. Nắm bắt và báo cáo kịp thời với Đảng ủy, Ban Thường vụ những vấn đề phức tạp, đột xuất; Chủ động đề xuất với Đảng ủy, Ban Thường vụ những chủ trương, biện pháp công tác trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Khi giải quyết công việc, các đồng chí Đảng ủy viên không lấy danh nghĩa thay mặt Đảng ủy (trừ trường hợp được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ủy nhiệm), sau khi hoàn thành giải quyết các công việc phải báo cáo lại với Thường trực Đảng ủy.

5. Nghiêm chỉnh chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có lối sống trong sạch, vững mạnh; Chấp hành nghiêm Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; giữ mối quan hệ mật thiết với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan và địa phương nơi cư trú. Thực hiện đúng chế độ bảo mật, kỷ luật phát ngôn của Đảng và Nhà nước.

6. Gương mẫu học tập, nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hoạt động thực tiễn; thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

7. Tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các phiên họp Đảng ủy, các nội dung do Ban Thường vụ, Trường trực Đảng ủy đề nghị.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

1. Thực hiện tốt trách nhiệm và quyền hạn đối với Đảng ủy viên nêu tại Điều 4 của Quy chế này.

2. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Thường vụ về tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đảng ủy và Ban Thường vụ trong lĩnh vực công tác và tổ chức Đảng được phân công.

3. Khi giải quyết công việc, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy không lấy danh nghĩa thay mặt Ban Thường vụ nếu không được phân công hoặc ủy nhiệm; Ủy viên Ban Thường vụ được cử đi dự Hội nghị cấp trên phải báo cáo kết quả với Thường trực Đảng ủy;

4. Chủ động đề xuất với Đảng ủy, Ban Thường vụ những vấn đề thuộc lĩnh vực phân công phụ trách và những vấn đề liên quan đến Đảng bộ.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Bí thư Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy chịu trách nhiệm cao nhất trong mọi hoạt động của Đảng bộ, Đảng ủy, cấp ủy cấp trên về sự lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ; Bí thư Đảng ủy có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Nắm vững, triển khai quán triệt, thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Chủ trì, kết luận các cuộc họp của Đảng ủy, Ban Thường vụ; Chủ trì giải quyết công việc chung của Đảng ủy, Ban Thường vụ; Định hướng lựa chọn những vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ để Ban Thường vụ và Đảng ủy thảo luận, quyết định; Đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chương trình, đề án công tác, chủ trương, biện pháp và kế hoạch trong Đảng bộ.

2. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ; Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát; kiến nghị với Đảng ủy, Ban Thường vụ các chủ trương, giải pháp nhằm cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo; Bảo đảm duy trì sinh hoạt cấp ủy đúng quy định, đúng nguyên tắc của Đảng; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy và trong Đảng bộ.

3. Chỉ đạo Ủy Ban kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy và các Ban của Đảng ủy hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động thống nhất với các thành viên trong hệ thống chính trị của Đảng ủy trường.

4. Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung và chủ trì các hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy. Bí thư Đảng ủy được quyền quyết định những công việc đột xuất giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ Đảng ủy và báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy biết trong phiên họp gần nhất. Duyệt, ký các văn bản của Đảng ủy và Ban Thường vụ theo thẩm quyển.

5. Ủy quyền cho Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ giải quyết những công việc cần thiết, đột xuất trong phạm vi công tác của Đảng bộ.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Bí thư Đảng ủy

1. Phó Bí thư chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và đồng chí Bí thư về những nhiệm vụ được phân công và được ủy quyền.

2. Trực tiếp giải quyết những công việc do Bí thư ủy nhiệm; Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Ban Đảng; phối hợp công tác giữa các tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể để tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên và của Đảng ủy.

3. Phó Bí thư Đảng ủy được quyền thay Bí thư giải quyết công việc khi Bí thư đi vắng hoặc được Bí thư ủy quyền.

 

CHƯƠNG II

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 9. Đảng ủy với chính quyền

1. Đảng ủy đảm bảo tạo điều kiện để Hiệu trưởng thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được Nhà nước giao. Đảng ủy kịp thời thông báo với Hiệu trưởng tình hình của Đảng bộ và những công việc cần triển khai của Đảng để Hiệu trưởng phối hợp thực hiện. Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng ủy về tình hình thực hiện các mặt công tác, những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của đơn vị. Đảng ủy thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo thực hiện.

2. Đảng ủy thường xuyên trao đổi (thông qua Thường trực Đảng ủy), thông báo với Hiệu trưởng Nhà trường những chủ trương của cấp ủy Đảng cấp trên, những vấn đề liên quan đến hoạt động của Nhà trường và những thông tin cần thiết khác để Hiệu trưởng nghiên cứu, xem xét và có giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành.

3. Hiệu trưởng đảm bảo và tạo điều kiện về cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện tài chính để Đảng ủy thực hiện sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với mọi hoạt động của Nhà trường.

Điều 10. Đảng ủy với các tổ chức đoàn thể

1. Đảng ủy lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong trường.

2. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên phản ánh tình hình, báo cáo định kỳ hàng tháng về hoạt động của tổ chức mình với Đảng ủy.

3. Mọi sự chỉ đạo của cấp trên (theo hệ thống ngành dọc) của tổ chức đoàn thể phải được báo cáo cấp ủy cùng cấp để có sự lãnh đạo kịp thời và triển khai có hiệu quả.

4. Định kỳ 6 tháng một lần, Ban Thường vụ hoặc Thường trực Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ, Thường trực các đoàn thể để nghe báo cáo và góp ý kiến về tình hình nhiệm vụ công tác của tổ chức đoàn thể trong trường.

Điều 11. Đảng ủy với chi ủy chi bộ

Đảng ủy thực hiện lãnh đạo trực tiếp với chi ủy chi bộ trực thuộc theo nguyên tắc của Điểu lệ Đảng bằng các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, bằng phân công nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên. Chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng với các cấp ủy. Định kỳ Đảng ủy làm việc với Ban chi ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc để nghe báo cáo và góp ý, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Điều 12. Đảng ủy với Đảng ủy cấp trên

Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên; Đảng ủy có trách nhiệm thường xuyên báo cáo về tình hình hoạt động của Đảng bộ trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với Đảng ủy Đại học. Chủ động liên hệ với Đảng ủy để làm tốt công tác lãnh đạo của Đảng ủy.

 

CHƯƠNG III

NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

 

Điều 13. Nguyên tắc làm việc

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy định Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ trường khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điều 14. Chế độ làm việc

1. Đảng ủy có chương trình công tác toàn khóa. Ban Thường vụ Đảng ủy có chương trình công tác hàng năm. Thường trực Đảng ủy có chương trình công tác hàng tháng. Chương trình công tác từng thời kỳ có thể bổ sung, điều chỉnh.

2. Đảng ủy họp thường kỳ mỗi tháng một lần do Ban Thường vụ Đảng ủy triệu tập, khi cần có thể họp bất thường hoặc mở rộng.

3. Các phiên họp của Đảng ủy, Ban Thường vụ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số ủy viên tham dự. Nghị quyết, quyết định của Đảng ủy, Ban Thường vụ có hiệu lực khi có hơn một nửa tổng số ủy viên tham dự tán thành.

4. Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm ghi biên bản, dự thảo nghị quyết các phiên họp của Đảng ủy, Ban Thường vụ; thông báo các ý kiến kết luận phiên họp đến các ủy viên và các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thực hiện.

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Quy chế này được thông qua Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm khóa XIV, họp ngày 06 tháng 5 năm 2015. Các đồng chí Đảng ủy viên, các chi ủy chi bộ đôn đốc, giám sát và kiểm tra thực hiện quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các đồng chí Đảng ủy viên, các chi ủy chi bộ kịp thời đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy xem xét, sửa đổi phù hợp.

 

Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 176
Hôm nay 9429
Hôm qua 13185
Tuần này 22614
Tuần trước 96590
Tháng này 3156746
Tháng trước 3494688
Tất cả 39871180

Lượt truy cập: 39871180

Đang online: 176

Ngày hôm qua: 13185

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ