Phòng Đào Tạo
tuyển sinh 201850 năm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin Tức Đào tạo
06/05/2013 09:37 - Xem: 1649

Kết quả đăng ký dự kiến giai đoạn 1 học kỳ 3 năm học 2012-2013

Thực hiện theo thông báo số: 293/TB-ĐT ngày 11/4/2013, nhà trường đã cho sinh viên đăng ký dự kiến các môn học trong giai đoạn 1 học kỳ 3 năm học 2012-2013. Các bạn sinh viên vào xem kết quả các môn học mình đăng ký, các lớp học phần có sĩ số nhỏ hơn 20 sinh viên sẽ không đủ điều kiện thành lập lớp, sinh viên muốn mở lớp học phần phải nộp đơn đăng ký học lên phòng Đào tạo đến hết ngày 17/05/2013 và đồng ý mức học phí theo hệ số để mở lớp học phần (tùy theo sĩ số lớp) Sau đây là kết quả đăng ký dự kiến:

                KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2012-2013

file kết quả đăng ký kèm theo

STT Học phần Số SV đăng ký
1 Bản đồ học-2-12 (HK3_1.01) 70
2 Bảo vệ thực vật-2-12 (HK3_1.01) 30
3 Công nghệ môi trường-2-12 (HK3_1.01) 11
4 Công nghệ sinh học-2-12 (HK3_1.01) 74
5 Công nghệ sinh học-2-12 (HK3_1.02) 0
6 Di Truyền CNTY-2-12 (HK3_1.01) 11
7 Di truyền-2-12 (HK3_1.01) 90
8 Di truyền-2-12 (HK3_1.02) 90
9 Di truyền-2-12 (HK3_1.03) 90
10 Di truyền-2-12 (HK3_1.04) 0
11 Dịch tễ học và vệ sinh môi trường-2-12 (HK3_1.01) 30
12 Dinh dưỡng cây trồng và môi trường-2-12 (HK3_1.01) 16
13 Đa dạng sinh học (TN&MT)-2-12 (HK3_1.01) 25
14 Đánh giá đất-2-12 (HK3_1.01) 10
15 Đánh giá tác động môi trường-2-12 (HK3_1.01) 43
16 Đất-2-12 (HK3_1.01) 32
17 Địa lý kinh tế Việt Nam-2-12 (HK3_1.01) 15
18 Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam-2-12 (HK3_1.01) 152
19 Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam-2-12 (HK3_1.02) 111
20 Giải phẫu động vật-2-12 (HK3_1.01) 46
21 Giáo dục thể chất 1-2-12 (HK3_1.01.TH) 14
22 Giáo dục thể chất 2-2-12 (HK3_1.01.TH) 42
23 Giáo dục thể chất 3-2-12 (HK3_1.01.TH) 62
24 Giáo dục thể chất 4-2-12 (HK3_1.01.TH) 66
25 Giáo dục thể chất 5-2-12 (HK3_1.01.TH) 122
26 Giáo dục thể chất 5-2-12 (HK3_1.02.TH) 0
27 Hệ thống nông nghiệp-2-12 (HK3_1.01) 27
28 Hóa học-2-12 (HK3_1.01) 25
29 Hóa học-2-12 (HK3_1.02) 80
30 Hóa học-2-12 (HK3_1.03) 80
31 Hóa học-2-12 (HK3_1.04) 74
32 Hóa học-2-12 (HK3_1.05) 89
33 Hóa học-2-12 (HK3_1.06) 88
34 Hóa sinh động vật-2-12 (HK3_1.01) 17
35 Hoá sinh thực vật-2-12 (HK3_1.01) 59
36 Luật & chính sách môi trường-2-12 (HK3_1.01) 20
37 Miễn dịch học-2-12 (HK3_1.01) 10
38 Mô hình hóa môi trường-2-12 (HK3_1.01) 27
39 Nguyên lý 1 (Triết học Mac- Lenin)-2-12 (HK3_1.01) 169
40 Nguyên lý 1 (Triết học Mac- Lenin)-2-12 (HK3_1.02) 127
41 Nguyên lý 2 (Kinh tế chính trị và CNXHKH)-2-12 (HK3_1.01) 200
42 Nguyên lý 2 (Kinh tế chính trị và CNXHKH)-2-12 (HK3_1.02) 146
43 Nhà nước và Pháp luật-2-12 (HK3_1.01) 69
44 Nhà nước và Pháp luật-2-12 (HK3_1.02) 90
45 Phân loại thực vật-2-12 (HK3_1.01) 48
46 Phương pháp tiếp cận khoa học (Lâm nghiệp)-2-12 (HK3_1.01) 35
47 Phương pháp tiếp cận khoa học (Nông học)-2-12 (HK3_1.01) 26
48 Phương pháp tiếp cận khoa học-2-12 (HK3_1.01) 5
49 Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản-2-12 (HK3_1.01) 70
50 Quan trắc & phân tích môi trường-2-12 (HK3_1.01) 26
51 Sinh học đại cương-2-12 (HK3_1.01) 90
52 Sinh học đại cương-2-12 (HK3_1.02) 85
53 Sinh học đại cương-2-12 (HK3_1.03) 40
54 Sinh học đại cương-2-12 (HK3_1.04) 90
55 Sinh lý động vật-2-12 (HK3_1.01) 18
56 Sinh lý thực vật-2-12 (HK3_1.01) 90
57 Sinh lý thực vật-2-12 (HK3_1.02) 0
58 Sinh thái môi trường (TN&MT)-2-12 (HK3_1.01) 17
59 Sinh thái môi trường (TN&MT)-2-12 (HK3_1.02) 34
60 Sinh thái môi trường-2-12 (HK3_1.01) 70
61 Sinh thái môi trường-2-12 (HK3_1.02) 0
62 Sinh thái nhân văn-2-12 (HK3_1.01) 8
63 Tài nguyên khí hậu-2-12 (HK3_1.01) 21
64 Tiếng Anh chuyên ngành khoa học môi trường-2-12 (HK3_1.01) 13
65 Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_1.01) 37
66 Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_1.02) 60
67 Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_1.03) 60
68 Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_1.04) 2
69 Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_1.05) 1
70 Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_1.06) 60
71 Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_1.07) 4
72 Tiếng Anh 2-2-12 (HK3_1.01) 60
73 Tiếng Anh 2-2-12 (HK3_1.02) 60
74 Tiếng Anh 2-2-12 (HK3_1.03) 60
75 Tiếng Anh 2-2-12 (HK3_1.04) 60
76 Tiếng Anh 2-2-12 (HK3_1.05) 60
77 Tiếng Anh 2-2-12 (HK3_1.06) 44
78 Tiếng Việt thực hành-2-12 (HK3_1.01) 66
79 Tiếng Việt thực hành-2-12 (HK3_1.02) 7
80 Tiếng Việt thực hành-2-12 (HK3_1.03) 23
81 Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.01) 90
82 Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.01.TH1) 30
83 Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.01.TH2) 30
84 Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.01.TH3) 30
85 Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.02) 89
86 Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.02.TH1) 29
87 Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.02.TH2) 30
88 Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.02.TH3) 30
89 Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.03) 49
90 Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.03.TH1) 19
91 Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.03.TH2) 30
92 Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.03.TH3) 0
93 Toán cao cấp 1-2-12 (HK3_1.01) 90
94 Toán cao cấp 1-2-12 (HK3_1.02) 90
95 Toán cao cấp 1-2-12 (HK3_1.03) 90
96 Toán cao cấp 1-2-12 (HK3_1.04) 90
97 Toán cao cấp 1-2-12 (HK3_1.05) 13
98 Toán cao cấp 2-2-12 (HK3_1.01) 52
99 Toán cao cấp 2-2-12 (HK3_1.02) 8
100 Toán cao cấp 2-2-12 (HK3_1.03) 7
101 Toán cao cấp 2-2-12 (HK3_1.04) 3
102 Toán cao cấp 2-2-12 (HK3_1.05) 80
103 Tổ chức học-2-12 (HK3_1.01) 29
104 Trắc địa II-2-12 (HK3_1.01) 70
105 Trắc địa I-2-12 (HK3_1.01) 70
106 Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-12 (HK3_1.01) 200
107 Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-12 (HK3_1.02) 200
108 Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-12 (HK3_1.03) 0
109 Vật lý 1-2-12 (HK3_1.01) 79
110 Vật lý 1-2-12 (HK3_1.02) 44
111 Vật lý 1-2-12 (HK3_1.03) 69
112 Vật lý 1-2-12 (HK3_1.04) 20
113 Vật lý 2-2-12 (HK3_1.01) 27
114 Vật lý 2-2-12 (HK3_1.02) 6
115 Vật lý 2-2-12 (HK3_1.03) 14
116 Vật lý 2-2-12 (HK3_1.04) 34
117 Viễn thám & GIS-2-12 (HK3_1.01) 42
118 Xã hội học đại cương-2-12 (HK3_1.01) 12
119 Xã hội học đại cương-2-12 (HK3_1.02) 23
120 Xã hội học đại cương-2-12 (HK3_1.03) 22
121 Xã hội học nông thôn-2-12 (HK3_1.01) 19
122 Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.01)(3TC) 17
123 Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.02)(3TC)_17D 34
124 Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.03)(3TC) 64
125 Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.04)(3TC) 80
126 Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.06) (2TC) 90
127 Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.07)(2TC) 90
128 Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.08)(2TC) 90
129 Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.09)(2TC) 90
130 Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.10)(2TC) 90
131 Xây dựng & quản lý dự án-2-12 (HK3_1.01) 66

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
qc2
tuyển dụng
ks
Đang online 3372
Hôm nay 7881
Hôm qua 15289
Tuần này 88030
Tuần trước 96590
Tháng này 3222162
Tháng trước 3494688
Tất cả 39936596

Lượt truy cập: 39936596

Đang online: 3372

Ngày hôm qua: 15289

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ