Phòng Đào Tạo
tuyển sinh 201850 năm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản pháp quy
25/06/2012 06:59 - Xem: 7876

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ

Thi kết thúc học phần, kiểm tra giữa kỳ trong đào tạo theo tín chỉ thực hiện theo Quy định về chế độ làm việc của nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-ĐHTN (gọi tắt là Quy định 924), Quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 135/QĐ-ĐHTN (gọi tắt là Quy định 135) ngày 02/02/2010 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Quy định về đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-ĐT ngày 06/5/2009 (gọi tắt là Quy định 271) của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ  THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:142/QĐ-ĐT ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

    Thi kết thúc học phần, kiểm tra giữa kỳ trong đào tạo theo tín chỉ thực hiện theo Quy định về chế độ làm việc của nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-ĐHTN (gọi tắt là Quy định 924), Quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 135/QĐ-ĐHTN (gọi tắt là Quy định 135) ngày 02/02/2010 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Quy định về đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-ĐT ngày 06/5/2009 (gọi tắt là Quy định 271) của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm.

1.1. Đối với thi kết thúc học phần

    Nhà trường tổ chức 01 kỳ thi kết thúc học phần (thi kết thúc học kỳ) vào cuối  mỗi học kỳ. Điểm thi kết thúc học phần là điểm thành phần của học phần (chấm theo thang điểm 10 ) và có trọng số 0,5.

    Các trường hợp sinh viên hoãn thi có lý do chính đáng đã được trưởng phòng Đào tạo đồng ý thì sẽ được bố trí dự thi cùng các lớp khác ở các kỳ học tiếp theo trong cùng năm học (nếu trong cùng năm học không tổ chức lớp thi, sang năm học tiếp theo sinh viên phải đăng ký học lại)

1.2. Đối với kiểm tra giữa kỳ

    Kiểm tra giữa học kỳ là kiểm tra, đánh giá kiến thức của sinh viên thu nhận được trong thời gian của nửa đầu mỗi học kỳ. Mỗi học kỳ  nhà trường dành  01 tuần để tổ chức kiểm tra giữa học kỳ (01 bài kiểm tra đối với mỗi học phần). Điểm kiểm tra giữa học kỳ là điểm thành phần của học phần (chấm theo thang điểm 10 ) và có trọng số 0,3.

II. QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG VÀ KHOA TRONG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VÀ KIỂM TRA GIỮA KỲ

2.1. Nhiệm vụ của Phòng TT-KT& ĐBCLGD

        - Quản lý ngân hàng đề thi kết thúc học phần.

    - Tổ chức bốc thăm, in sao đề thi kết thúc học phần theo kế hoạch thi và lịch thi do phòng Đào tạo cung cấp.

    - Tổ chức giao nhận bài thi, đánh phách, quản lý phách, tổ chức chấm thi tập trung đối với bài thi kết thúc học phần theo hình thức thi tự luận, trắc nghiệm.

    - Cung cấp giấy thi, giấy nháp cho sinh viên trong các kỳ thi kết thúc học phần, kiểm tra giữa học kỳ theo mẫu thống nhất.

    - Thanh tra, kiểm tra việc ra đề, duyệt đề kiểm tra giữa học kỳ của các bộ môn (như đối với quy trình ra đề, duyệt đề thi kết thúc học phần).

    - Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi kết thúc học phần, kiểm tra giữa học kỳ theo quy trình, đúng quy chế và các quy định hiện hành.

    - Nhận đơn, tổ chức chấm phúc khảo bài thi và trả lời những thắc mắc của sinh viên về những vấn đề liên quan đến thi.

    - Phối hợp với các khoa và các phòng chức năng trong trường chỉ đạo các cán bộ khảo thí thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong kỳ thi.

2.2. Nhiệm vụ của Phòng Đào tạo

- Lập lịch thi kết thúc học phần cho toàn trường.

- Lập danh sách phòng thi kết thúc học phần gửi phòng TT-KT&ĐBCLGD để thanh tra thi và phô tô đề thi.

- Lập danh sách phòng thi kết thúc học phần gửi các khoa để tổ chức thi.

- Lưu, quản lý điểm học phần (bản gốc). Công bố điểm trên web site.

- Quản lý hệ thống phần mềm và hướng dẫn các đơn vị, cá nhân khai thác, sử dụng phần mềm liên quan đến thi, kiểm tra

- Phối hợp với phòng TT-KT&ĐBCLGD và các đơn vị chức năng khác thanh tra, giám sát kỳ thi kết thúc học phần, kiểm tra giữa học kỳ.

- Đôn đốc các đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện quy trình quản lý và tổ chức thi, kiểm tra, đảm bảo nhanh gọn, chất lượng.

- Soạn thảo và gửi các mẫu biểu (mẫu phiếu điểm, danh sách lớp...) gửi trợ lý giáo vụ các khoa đầu mỗi học kỳ (hoặc đầu năm học).

- Tổng hợp kết quả học tập và xử lý học vụ cho sinh viên ngay sau từng kỳ học, năm học

2.3. Nhiệm vụ của các Khoa

2.3.1. Nhiệm vụ của BCN khoa

    - Chịu trách nhiệm tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, kiểm tra giữa học kỳ theo kế hoạch. Đôn đốc, kiểm tra cán bộ, giảng viên trong khoa thực hiện tốt nhiệm vụ trong kỳ thi.

    - Chỉ đạo các bộ môn cung cấp, bổ sung, điều chỉnh ngân hàng đề thi hàng năm

    - Chỉ đạo các bộ môn, giảng viên và các bộ phận chức năng khác trong khoa thực hiện tốt quy trình thi:

    +. Điều tiết cán bộ trong khoa tham gia coi thi kiểm tra (khi bộ môn có nhu cầu).

    +. Quản lý và chỉ đạo công tác quản lý điểm, hoàn thiện điểm tại khoa theo trách nhiệm được phân công.

    - Phối hợp với các phòng chức năng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong kỳ thi, kiểm tra.

2.3.2. Nhiệm vụ của Trưởng/Phó bộ môn

    - Đôn đốc giảng viên trong bộ môn cung cấp, bổ sung, điều chỉnh ngân hàng đề thi hàng năm.

    - Chịu trách nhiệm quản lý và duyệt đề kiểm tra giữa kỳ (như đối với duyệt đề thi kết thúc học phần)

    - Phân công giảng viên trong bộ môn tham gia coi thi, kiểm tra, lập danh sách phân công coi thi gửi khoa tổng hợp để gửi phòng đào tạo.

    - Đôn đốc giảng viên chấm bài và hoàn thành điểm gửi trợ lý giáo vụ khoa theo đúng quy trình và đúng thời gian quy định.

    - Xác nhận vào bảng điểm học phần do bộ môn quản lý và giảng dạy

2.3.3. Nhiệm vụ của trợ lý giáo vụ khoa

    - Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng lịch thi; danh sách thi.

    - Rà soát lịch thi, kiểm tra; danh sách thi kiểm tra sau khi nhận được từ phòng đào tạo.

    - Giao và nhận các loại phiếu điểm, danh sách lớp học phần, danh sách phòng thi...giữa khoa với phòng Đào tạo

    - Gửi phiếu điểm học phần (trên phần mềm excel do phòng đào tạo cung cấp) và hướng dẫn giảng viên trong khoa nhập điểm đúng theo quy định.

    - Nhận, rà soát và lưu bảng điểm thành phần (điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa học kỳ) từ giảng viên (tối thiểu 1 tuần trước kỳ thi kết thúc học phần)

    - Rà soát và gửi điểm học phần vào phần mềm hệ thống quản lý đào tạo theo chức năng đã được phân cấp.

    - Phối hợp với phòng Đào tạo xử lý kết quả học tập của sinh viên sau mỗi học kỳ, năm học.

2.3.4. Đối với các cán bộ làm công tác khảo thí tại các khoa

    - Tham gia công tác thanh tra, giám sát thi, kiểm tra, theo sự phân công của khoa và của phòng TT-KT&ĐBCLGD.

    - Tham gia công tác làm phách, vào phiếu điểm, giao nhận bài thi, đối với thi kết thúc học phần theo nhiệm vụ được phân cấp.

2.3.5. Nhiệm vụ của giảng viên lớp học phần

    - Ra đề và tổ hợp đề thi, kiểm tra (đối với học phần đã có ngân hàng đề thi thực hiện theo hướng dẫn của phòng TT-KT&ĐBCLGD)

    - Coi, hỏi thi, chấm thi, nộp điểm theo đúng lịch đúng tiến độ thời gian quy định.

    - Công bố điểm thành phần công khai trước lớp (điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa học kỳ) để sinh viên lớp học phần biết trước khi kết thúc giảng dạy.

    - Nhập điểm, tính điểm học phần được phân công giảng dạy (như quy trình đã quy định)

 

III. QUY TRÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

3.1. Đối với thi kết thúc học phần (có sơ đồ ở phụ lục 1 kèm theo)

Các bước tiến hành

Nội dung công việc

Đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm

Thời gian hoàn thành

Bước 1

Lập kế hoạch thi

Phòng Đào tạoHoàn thành xong bước 1 tối thiểu 2 tuần  trước mỗi khi kỳ thi.

 

- Lập lịch thi, danh sách phòng thi

 

 

 

- Gửi lịch thi, danh sách thi cho các đơn vị chức năng:

 

 

 

+. Các khoa, trung tâm (tổ chức thực hiện)

 

 

 

+. Phòng TT-KT&ĐBCLGD (thanh tra thi, bốc đề và phô tô đề thi)

 

 

 

+. Phòng QT-PV (mở giảng đường)

 

 

Bước 2

Bốc thăm, in sao đề thi

Phòng TT-KT&ĐBCLGD

 

 

- Tổ chức bốc thăm

 

1 ngày trước thi

 

- Nhân bản đề thi

 

 

 

- Đóng gói đề theo phòng thi

 

 

 

- Giao đề thi cho cán bộ coi thi

 

Trước mỗi buổi thi

Bước 3

Tổ chức thi

Các Khoa

 

 

- Phân công CB coi, hỏi thi. Lập danh sách cán bộ coi, hỏi thi gửi lên phòng Đào tạo

- Khoa, bộ môn

Trước kỳ thi 1 tuần

 

- Tổ chức coi thi, hỏi thi

- Khoa, bộ môn, giảng viên, CBCT

Theo lịch

 

- Thu, nộp bài cho phòng TT-KT&ĐBCLGD

- Giảng viên, CBCT

Ngay sau khi thi

Bước 4

Tổ chức làm phách và quản lý phách (thi vấn đáp, trắc nghiệm trên máy bỏ qua bước này)

Phòng TT-KT&ĐBCLGD

 

 

- Nhận bài thi từ CBCT

 

Ngay sau khi kết thúc bài thi

 

- Đánh phách (dồn túi, in bảng đánh phách, đánh phách, dọc phách, lưu phách...), in phiếu chấm cho vào túi bài thi

 

tối đa 2 ngày sau thi

 

- Giao bài cho cán bộ khảo thí khoa.

 

Tối đa 1 ngày sau khi rọc phách

Bước 5

Tổ chức chấm thi (thi vấn đáp, trắc nghiệm trên máy bỏ qua bước này)

Phòng TT-KT&ĐBCLGD; CB khảo thí khoa

 

 

- Giao bài cho cán bộ chấm thi

CB khảo thí khoa

tối đa 2 ngày sau thi

 

- Tổ chức chấm và quản lý chấm thi

CB khảo thí khoa

1 ngày

 

- Nhận bài thi đã chấm và phiếu điểm từ cán bộ chấm thi

CB khảo thí khoa

Cùng ngày nhận bài chấm

 

- Nộp bài thi và phiếu chấm lên phòng TT-KT&ĐBCLGD

CB khảo thí khoa

Cùng ngày nhận

 

- Vào tên sinh viên trong bảng điểm và chuyển phiếu điểm (bản phô tô) cho trợ lý giáo vụ khoa

Phòng TT-KT&ĐBCLGD

2 ngày

 

- Lưu phiếu chấm gốc

Phòng TT-KT&ĐBCLGD

 

Bước 6

Xử lý kết quả thi và quản lý điểm

Các Khoa

 

 

- Chuyển phiếu điểm thi (nhận từ phòng TT-KT&ĐBCLGD) kết thúc học phần cho giảng viên lớp học phần

Trợ lý GV khoa

1 ngày sau khi nhận từ phòng TT-KT

 

- Nhập điểm thi vào phiếu điểm trên phần mềm excel, tính điểm HP, chuyển sang điểm chữ, thang điểm 4

GV phụ trách giảng dạy lớp học phần

2 ngày

 

- In phiếu điểm (03 bản), lấy đủ chữ ký xác nhận theo quy định và gửi (kèm file trên excel) cho trợ lý GV khoa

GV phụ trách giảng dạy lớp học phần

1 ngày

 

- Rà soát, chuyển file điểm trên excel vào hệ thống quản lý phần mềm đào tạo. Gửi 01 bảng điểm gốc lên phòng Đào tạo, 01 bản cho  bộ môn, 01 bản trợ lý GV khoa lưu

Trợ lý giáo vụ khoa

Tối đa 10 ngày sau khi thi.

 

Lưu ý: Đầu học kỳ, phòng Đào tạo gửi mẫu bảng điểm học phần (file excel)   cho trợ lý giáo vụ khoa qua Email. Trợ lý giáo vụ gửi cho các giảng viên trong khoa để nhập các điểm thành phần (điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa học kỳ, điểm thi kết thúc học phần) trong quá trình giảng dạy.

3.2. Đối với kiểm tra giữa học kỳ (có sơ đồ ở phụ lục 2 kèm theo)

Các bước tiến hành

Nội dung công việc

Đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm

Thời gian hoàn thành

Bước 1

Lập kế hoạch kiểm tra

Các khoa

 

Hoàn thành xong bước 1 tối thiểu 2 tuần  trước kỳ kiểm tra

 

- Lập kế hoạch kiểm tra; Danh sách CB coi kiểm tra

 

 

 

- Gửi kế hoạch kiểm tra, danh sách CB coi kiểm tra cho phòng Đào tạo (báo cáo); Phòng TT-KT&ĐBCLGD (thanh tra)

 

 

Bước 2

Tổ chức kiểm tra

Các Khoa

 

 

- Tổ chức coi kiểm tra

- Khoa, bộ môn, GV, CBCT

Theo lịch

 

- Thu, nộp bài cho CB khảo thí khoa

- Giảng viên, CBCT

Ngay sau khi kiểm tra

 

- Giao bài cho GV chấm

Khảo thí khoa

Ngay trong tuần kiểm tra

Bước 3

Chấm bài và xử lý điểm

Các Khoa

 

 

- Chấm bài

GV giảng dạy lớp học phần

2 ngày sau khi nhận bài

 

- Nhập điểm kiểm tra vào phiếu điểm trên phần mềm excel

GV giảng dạy lớp học phần

4 ngày

 

- In bảng điểm thành phần (gồm điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa học kỳ) cho trợ lý GV khoa (có chữ ký của GV giảng dạy)

GV giảng dạy lớp học phần

1 ngày

 

- Công bố điểm thành phần cho sinh viên lớp học phần biết

GV giảng dạy lớp học phần

Tối đa 7 ngày sau kiểm tra.

 

Lưu ý: Không tổ chức rọc phách đối với bài kiểm tra giữa học kỳ

 

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               (đã ký)

                                                                                  PGS.TS. Đặng Kim Vui
 

 

Phụ lục 1

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN


Bước 1: Lập kế hoạch thi

(Phòng Đào tạo)

(Tối thiểu 2 tuần trước thi)
 

Bước 2: Bốc thăm, in sao đề thi

(Phòng TT-KT&ĐBCLGD)

Trước thi 01 ngày

Bước 3: Tổ chức thi

(Các Khoa)


Bước 4: Tổ chức làm phách, quản lý phách

(Phòng TT-KT&ĐBCLGD)

2 ngày

Bước 5: Tổ chức chấm thi

(Phòng TT-KT&ĐBCLGD, Khảo thí khoa)

5 ngày

Bước 6: Xử lý kết quả thi và quản lý điểm

(Các Khoa)

3 ngày 

Thời gian tối đa để hoàn thành 6 bước của quy trình: 10 ngày sau thi

Phụ lục 2

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲBước 1: Lập kế hoạch kiểm tra

(Các khoa)

(Tối thiểu 2 tuần trước thi)


Bước 2: Tổ chức kiểm tra

(Các Khoa)
Bước 3: Chấm bài và xử lý điểm

(Các Khoa)

7 ngày

 

Thời gian tối đa để hoàn thành 3 bước của quy trình: 7 ngày sau kiểm tra

 

Web các đơn vị
qc2
tuyển dụng
ks
Đang online 661
Hôm nay 20111
Hôm qua 21704
Tuần này 88341
Tuần trước 127883
Tháng này 3057182
Tháng trước 3780697
Tất cả 42884113

Lượt truy cập: 42884184

Đang online: 703

Ngày hôm qua: 21704

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ