Phòng Đào Tạo
tuyển sinh 201850 năm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản pháp quy
04/09/2013 10:01 - Xem: 4542

Quy trình mở ngành mới

Điều kiện mở được quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT, ngày 17 tháng 2 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra Đại học Thái Nguyên quy định một số nguyên tắc đối với việc xây dựng đề án đăng ký mở ngành đào tạo mới thống nhất thực hiện trong toàn Đại học như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

QUY TRÌNH MỞ NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH  ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1060/QĐ-ĐHTN,  ngày 13 tháng 9  năm 2012  của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 

A. MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

I. NGUYÊN TẮC ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

    Điều kiện mở được quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT, ngày 17 tháng 2 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra Đại học Thái Nguyên quy định một số nguyên tắc đối với việc xây dựng đề án đăng ký mở ngành đào tạo mới thống nhất thực hiện trong toàn Đại học như sau:

a) Xã hội có nhu cầu cao đối với ngành đăng ký mở, được minh chứng qua các cuộc điều tra khảo sát.

b) Phù hợp với sứ mệnh, gắn liền với chiến lược phát triển của Đại học Thái Nguyên và của đơn vị đào tạo.

c) Ưu tiên xây dựng các ngành học có tính độc đáo, phát huy thế mạnh của các đơn vị; thúc đẩy liên thông, liên kết trong Đại học Thái Nguyên; hợp tác với các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và các cơ sở sử dụng người học sau tốt nghiệp.

 d) Ngành đào tạo mới không được trùng với các ngành, chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ do các đơn vị khác trong Đại học Thái Nguyên làm đầu mối phụ trách.  

e) Xây dựng theo cách tiếp cận chuẩn đầu ra để sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc đúng với ngành học.

f) Phù hợp với các điều kiện đảm bảo chất lượng hiện có, cũng như tiềm năng phát triển của Đại học Thái Nguyên và của đơn vị đào tạo; thu hút và khai thác được nguồn lực của các cơ sở sử dụng người học sau khi tốt nghiệp, các nhà tài trợ, nguồn vốn ngoài ngân sách và các khả năng xã hội hóa khác.

  g) Phát huy được hiệu quả hợp tác quốc tế để hoàn thiện chương trình đào tạo và phương thức quản lý, tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ giảng viên, nhanh chóng đạt chuẩn quốc tế về nội dung, phương pháp, mô hình đào tạo và hệ thống văn bằng.

II. HỒ SƠ

Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo bao gồm:

1. Tờ trình đăng ký mở ngành của đơn vị đào tạo (Phụ lục I) nộp vào tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 hàng năm.

2. Đề án đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (Phụ lục II), bao gồm các nội dung: Sự cần thiết mở ngành đào tạo; năng lực của đơn vị đào tạo; chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo; lý lịch khoa học và các tài liệu, minh chứng kèm theo của đội ngũ giảng viên. Đề án mở ngành được đóng bìa và có dấu giáp lai.

3. Biên bản thông qua đề án đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của đơn vị đào tạo.

4. Biên bản kiểm tra và xác nhận các điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo ngành đăng ký đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên (Phụ lục VI).

III. QUY TRÌNH

3.1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo

Đơn vị đào tạo gửi tờ trình đăng ký mở ngành về Đại học Thái Nguyên (Phụ lục I) qua Ban Đào tạo. Sau khi Đại học Thái Nguyên có ý kiến đồng ý tiếp nhận hồ sơ đăng ký mở ngành, đơn vị đào tạo gửi công văn và 03 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đề nghị kiểm tra thực tế và xác nhận các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị phục vụ đào tạo, thư viện của đơn vị đào tạo (Phụ lục III).

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có văn bản xác nhận đủ điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị phục vụ đào tạo, thư viện, đơn vị đào tạo gửi 06 bộ hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trực tiếp cho Ban Đào tạo – Đại học Thái Nguyên.

3.2. Kiểm tra nội dung và hình thức của hồ sơ

Ban Đào tạo chịu trách nhiệm xem xét, kiểm tra nội dung và hình thức của hồ sơ theo mẫu đăng ký mở ngành đào tạo (xem các Phụ lục).

a) Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Đại học Thái Nguyên sẽ gửi văn bản thông báo cụ thể những nội dung mà đơn vị đào tạo cần bổ sung, chỉnh sửa.

b) Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, Ban Đào tạo sẽ trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo.

3.3. Quy trình thẩm định chương trình đào tạo

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo gồm 5 thành viên: Chủ tịch, 02 phản biện, 01 thư ký và 01 ủy viên.

a) Đối với thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học, các thành viên của Hội đồng phải có chức danh khoa học là giáo sư hoặc phó giáo sư, có bằng tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ thuộc ngành đăng ký mở ngành đào tạo.

b) Đối với thẩm định chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, các thành viên của Hội đồng phải có bằng thạc sĩ trở lên, trong đó có ít nhất 2 thành viên có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ hoặc có chức danh khoa học là giáo sư hoặc phó giáo sư đúng ngành đăng ký mở ngành đào tạo.

Nội dung và cách thức tiến hành phiên họp của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo được quy định tại Phụ lục VII của Quy định này.

3.4. Xử lý kết quả thẩm định chương trình đào tạo

Sau khi họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, Đại học Thái Nguyên sẽ tổ chức họp các ban chức năng liên quan: Ban Đào tạo, Ban Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Tài chính, Ban Cơ sở vật chất để thông qua đề án mở ngành.

a) Nếu đơn vị đào tạo bảo đảm mọi điều kiện mở ngành mới theo quy định, Giám đốc Đại học Thái Nguyên sẽ quyết định mở ngành và giao cho đơn vị đào tạo tổ chức đào tạo.

b) Nếu đơn vị đào tạo chưa đáp ứng các điều kiện mở ngành theo quy định, đơn vị cần tiếp tục chuẩn bị, khi xét thấy đã đáp ứng các điều kiện mở ngành, đơn vị đào tạo lại xây dựng đề án đăng ký mở ngành theo qui trình trên.

B. MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MỚI THUỘC NHỮNG NGÀNH ĐÃ CÓ

I. NGUYÊN TẮC ĐĂNG KÝ MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Việc đề nghị mở chuyên ngành đào tạo mới thuộc những ngành đã có của các đơn vị đào tạo phải đảm bảo nguyên tắc:

a) Chuyên ngành đề nghị mở phải nằm trong ngành đào tạo mà đơn vị đã được giao nhiệm vụ đào tạo.

b) Có nhu cầu xã hội cao, được minh chứng qua điều tra khảo sát tại các cơ sở sử dụng người học sau tốt nghiệp.

c) Xây dựng theo cách tiếp cận chuẩn đầu ra để sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc đúng với ngành học.

d) Sự khác biệt về nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành nằm trong giới hạn 20% kiến thức chung của ngành.

e) Chuyên ngành đào tạo mới không được trùng với các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ do các đơn vị khác trong Đại học Thái Nguyên làm đầu mối phụ trách.  

f) Phù hợp với các điều kiện đảm bảo chất lượng hiện có và khả năng bổ sung của Đại học Thái Nguyên, của đơn vị đào tạo, thu hút và khai thác được nguồn lực của các cơ sở sử dụng người học sau tốt nghiệp, các nhà tài trợ, nguồn vốn ngoài ngân sách và các khả năng xã hội hóa khác.

II. HỒ SƠ

   Hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo bao gồm:

1. Tờ trình đăng ký mở chuyên ngành đào tạo đào tạo của đơn vị đào tạo (phụ lục I) nộp trước tháng 9 hằng năm.

2. Đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng, bao gồm các nội dung: Sự cần thiết mở chương trình đào tạo, năng lực của đơn vị đào tạo; chương trình đào tạo của chuyên ngành đăng ký đào tạo (phụ lục II). Đề án mở chuyên ngành đào tạo được đóng bìa và có dấu giáp lai.

3. Biên bản thông qua đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của đơn vị đào tạo.

III. QUY TRÌNH

3.1. Tiếp nhận hồ sơ mở chuyên ngành đào tạo

Đơn vị đào tạo gửi tờ trình đăng ký mở chuyên ngành đào tạo cùng 03 bộ Hồ sơ   trực tiếp Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên.

3.2. Kiểm tra nội dung của hồ sơ và phê duyệt

Ban Đào tạo chịu trách nhiệm xem xét, kiểm tra nội dung và hình thức của hồ sơ theo mẫu đăng ký mở chuyên ngành đào tạo (xem các Phụ lục).

a) Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Đại học Thái Nguyên sẽ gửi văn bản thông báo cụ thể những nội dung mà đơn vị đào tạo bổ sung, chỉnh sửa.

b) Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, Giám đốc Đại học Thái Nguyên sẽ quyết định mở chương trình đào tạo và giao cho đơn vị đào tạo tổ chức đào tạo.

C. Kinh phí kiểm tra hồ sơ và thẩm định mở ngành và chuyên ngành đào tạo

Kinh phí để Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra và kinh phí tổ chức thẩm định của các Hội đồng thẩm định do đơn vị đào tạo đăng ký mở ngành, chuyên ngành đào tạo chi trả theo quy định hiện hành.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị đào tạo báo cáo bằng văn bản về Đại học Thái Nguyên (qua Ban Đào tạo) để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

 

  GIÁM ĐỐC

                                            (đã ký)

  

  PGS.TS. Đặng Kim Vui

 

 

 

TT

Tên loại biểu mẫu

Ghi chú

1

Phụ lục I: Tờ trình đăng ký mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng.

 

2

Phụ lục II: Đề án đăng ký mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng.

 

3

Phụ lục III: Năng lực của cơ sở đào tạo

 

4

Phụ lục IV: Chương trình đào tạo

 

5

Phụ lục V: Lý lịch khoa học

 

6

Phụ lục VI: Biên bản kiểm tra thực tế các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện

 

7

Phụ lục VII: Mẫu biên bản và phiếu thẩm định chương trình đào tạo

 

 

Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

Phụ lục IV

Phụ lục V

Phụ lục VI

Phụ lục VII

Quyết định mở ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
qc2
tuyển dụng
ks
Đang online 7915
Hôm nay 561
Hôm qua 21379
Tuần này 102255
Tuần trước 171967
Tháng này 3046287
Tháng trước 4013583
Tất cả 38777749

Lượt truy cập: 38777749

Đang online: 7915

Ngày hôm qua: 21379

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ