Phòng Hành chính - Tổ chức
hanhchinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Hội nghị CBVC
15/12/2016 09:29 - Xem: 1167

Chuẩn bị báo cáo cho Hội nghị CBVC năm 2016

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:     1355     /CV-HCTC                                Thái Nguyên, ngày   9     tháng 12 năm 2016

V/v xây dựng nội dung báo cáo

  cho hội nghị CBVC năm 2016

                                                                  

  Kính gửi:  - Trưởng các phòng chức năng;

 - Giám đốc TT ĐT&PTQT, TT ĐTTNCXH, TT TV &DV SV;

 - Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên trường;

 - Văn phòng Đề án Ngoại ngữ & Tin học, TT NN&THUD;

 - Ban Biên tập và Quản trị Website.

               

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 năm 2016 của nhà trường về việc chuẩn bị các nội dung báo cáo cho Hội nghị CBVC năm 2016, để hoàn thiện báo cáo tổng hợp theo sự phân công của nhà trường, phòng HCTC đề nghị các đơn vị triển khai một số việc sau:

 1. Các đơn vị xây dựng Báo cáo tóm tắt những thành tích nổi bật, những tồn tại chủ yếu năm 2016 theo lĩnh vực đơn vị quản lý và xây dựng Phương hướng kế hoạch công tác năm 2017 (đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể)

(Lưu ý: Báo cáo cần có số liệu minh họa cụ thể, kế hoạch bám sát với yêu cầu thực tế và gắn liền với kế hoạch phát triển các giai đoạn của nhà trường)

2. Tổng hợp số liệu theo các phụ lục đính kèm (phụ lục tổng hợp số liệu đính kèm đã gửi qua đường email)

Báo cáo gửi về phòng HCTC trước ngày 17/12/2016 (Thứ 7), bản mềm gửi theo địa chỉ phonghctc@tuaf.edu.vn.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                       TL.HIỆU TRƯỞNG

- BGH (b/c);                                                                             TRƯỞNG PHÒNG HCTC

- Như kính gửi (T/h);                                                                                                      

- Lưu: VT, HC-TC.                                                                                 (đã ký)

                                                                                                             

                                                                                                     TS. Nguyễn Chí Hiểu

 

File Công văn ----> Tải về

File Biểu mẫu ---> Tải về

 

Web các đơn vị
Đang online 14288
Hôm nay 18909
Hôm qua 16899
Tuần này 35808
Tuần trước 126345
Tháng này 3019343
Tháng trước 3024524
Tất cả 34337445

Lượt truy cập: 34337546

Đang online: 14370

Ngày hôm qua: 16899

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ