Phòng Hành chính - Tổ chức
hanhchinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo
01/03/2016 14:16 - Xem: 1201

Phân công kế hoạch Tết trồng cây Xuân Bính Thân năm 2016

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:    167   /CV-HCTC                                         Thái Nguyên, ngày  tháng năm 2016

       V/v triển khai kế hoạch Tết trồng

            cây Xuân Bính Thân 2016

      

Kính gửi:  - Ban Giám hiệu;

                  - Công đoàn, Đoàn Thanh niên;

                  - Thủ trưởng các đơn vị.           

 

            Thực hiện kế hoạch công tác tháng 03/2016 V/v triển khai Tết trồng cây xuân Bính Thân 2016, nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc sau:

- Kiểm tra, khảo sát thực tế, chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị tổ chức Tết trồng cây đảm bảo tiến độ kế hoạch được giao.

- Chủ động tổ chức Tết trồng cây theo kế hoạch chung của nhà trường (Kế hoạch phân công Tết trồng cây xuân Bính Thân đính kèm theo)

- Các đơn vị có SV, học viên tổ chức Tết trồng cây kết hợp cùng CBVC của đơn vị.

- Báo cáo kết quả thực hiện Tết trồng cây xuân Bính Thân 2016 gửi Ban chỉ đạo nhà trường (thông qua phòng HCTC).

2. Nhà trường giao cho Viện NC&PT Lâm nghiệp, phòng HCTC cung cấp giống cho các đơn vị theo yêu cầu.

3. Kế hoạch triển khai:

- Từ ngày 1/3/2016 (Thứ 3): Các đơn vị chủ động liên hệ với phòng HCTC (Đ/c Nguyễn Quý Ly) tiếp nhận địa điểm trồng cây.

- Vào lúc 8h00 sáng ngày 6/3/2016 tại Hội trường A: Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân năm 2016. Thành phần: Toàn thể CBVC các đơn vị

- Thời gian thực hiện Tết trồng cây: 01 ngày 06/3/2016  (Chủ nhật)

- Ban chỉ đạo nhà trường sẽ kiểm tra tiến độ hoàn thành kế hoạch trồng cây vào ngày 10/3/2016.

            Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- BGH (b/c)

- Như kính gửi (t/h);                                                                                 (đã ký)

- Lưu HCTC, VT.                                                                                 

                                                   

                                                                                                 PGS.TS. Trần Văn Điền

 

 

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

KẾ HOẠCH TẾT TRỒNG CÂY XUÂN BÍNH THÂN 2016

 

A. PHÂN CÔNG VỊ TRÍ VÀ LOẠI CÂY

1. Khoa CNTY và Trung tâm Thủy sản

    Loại cây trồng:     Cây dược liệu

    Vị trí phân công:   Vườn cây dược liệu cạnh trạm xá Thú y, khuôn viên khoa CNTY

    Yêu cầu: Trồng mới và chăm sóc vườn cây dược liệu 2 bên Trạm Thú y; Vệ sinh, làm cỏ và chăm sóc vườn cây dược liệu đã trồng và khuôn viên khoa CNTY, Trung tâm thủy sản

2. Khoa Nông học

Loại cây trồng: Keo tai tượng

Vị trí phân công:  Trồng 80 m hàng cây keo, tính từ đầu vườn hoa (tiếp giáp hàng cây tre đã trồng cạnh bờ suối); Chăm sóc hàng cây Nhội đã trồng năm 2015

Yêu cầu: Hố đào (30x30x40 cm), khoảng cách: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m. Trồng bổ sung và chăm sóc hàng cây Nhội đã trồng năm 2015

3. Khoa KT&PTNT

Loại cây trồng:    Keo tai tượng

Vị trí phân công:  Trồng 80 m hàng cây keo kế tiếp khoa Nông học (tiếp giáp hàng cây tre đã trồng cạnh bờ suối)

Yêu cầu: Hố đào (30x30x40 cm), khoảng cách: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m

4. Viện NC&PTLN

Vị trí phân công:   Hàng cây 2 bên đường đã trồng từ Viện NC&PT Lâm nghiệp đến cầu chui

Yêu cầu: Làm cỏ, chăm sóc, vệ sinh và trồng bổ sung hàng cây đã trồng

5. Khoa Quản lý Tài nguyên

Loại cây trồng: Keo tai tượng

Vị trí phân công:  Từ đầu hồi khu vực GĐ D (tiếp giáp nhà xe) đến đầu hồi phòng chuyển giao KHCN của khoa QLTN; Khuôn viên phía trước và sau GĐ D

Yêu cầu: Hố đào (30x30x40 cm), khoảng cách: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m (Chú ý trồng cây tránh vị trí đường điện cao thế). Làm cỏ vệ sinh và chăm sóc vườn cây trước và sau Giảng đường D

6. Khoa Môi trường

Loại cây trồng:   Keo tai tượng

Vị trí phân công:  Khu vực khuôn viên, trước và sau GĐ B

 Yêu cầu: Trồng mới hàng cây keo sau dãy nhà B11-B15; Dọn dẹp, vệ sinh, làm cỏ khu vực khuôn viên, trước và sau các dãy GĐ B

 7. Khoa KHCB

Loại cây trồng:   Cây chuỗi ngọc

Vị trí phân công:  Khuôn viên Vườn cây khóa 2 (vườn cây Lãnh đạo)

Yêu cầu: Tập trung dọn dẹp, vệ sinh môi trường, làm cỏ, chăm sóc, tưới nước toàn bộ khuôn viên vườn cây khóa 2. Trồng bổ sung cây chuỗi ngọc từ đầu đường rẽ GĐ A đến đường rẽ vào khoa QLTN.

8.  Khoa CNSH&CNTP

Vị trí phân công:  Công trình khóa 3 và khóa 14

Yêu cầu: Chăm sóc tu bổ, trồng bổ sung cây công trình khóa 3, khóa 14

9. Phòng ĐT

Vị trí phân công:   Khuôn viên trước và sau Giảng đường C, công trình vườn cây Thông

Yêu cầu: Vệ sinh môi trường, trồng bổ sung cây tạo khuôn viên sau GĐ C, chăm sóc, làm cỏ, tưới nước và thay thế cây đã chết khu vực đồi thông.

10. Khoa Lâm nghiệp

Vị trí phân công:   Vườn cây trồng bản địa; khuôn viên phía trước, sau và khu vực nhà xe và tòa nhà khoa LN

Yêu cầu: Trồng bổ sung và chăm sóc vườn cây bản địa; Vệ sinh môi trường, chăm sóc và tưới nước cho cây.

11. BCH Đoàn TN, BTK Hội SV

Loại cây trồng:    Cây keo tai tượng

Vị trí phân công:   Trồng bổ sung keo tai tượng sau Sân khấu quảng trường; Dọn dẹp, vệ sinh xung quanh khu vực nhà thi đấu và quảng trường

Yêu cầu: Tiếp tục trồng bổ sung và chăm sóc vào hàng cây keo đã có

12. Viện KHSS

Loại cây trồng:  Cây chuỗi ngọc, cây cảnh

Vị trí phân công:  Khuôn viên ven đường đôi tiếp giáp Viện, từ đầu đường đôi đến đầu đường Hoàng Yến

Yêu cầu: San mặt bằng, Trồng lại hàng cây chuỗi ngọc, tưới cây.

13. Phòng KHTC và phòng KHCN&HTQT

Loại cây trồng: Cây cỏ mật, chuỗi ngọc

Vị trí phân công:  Trồng bổ sung khu vực đồi cọ trước Hội trường A

Yêu cầu: San mặt bằng, trồng bổ sung cây cỏ mật và tưới nước.

14. Phòng CT HSSV và Trung tâm Tư vấn và DVSV

Loại cây trồng: Keo tai tượng

Vị trí phân công:  Toàn bộ các khuôn viên khu KTX K

Yêu cầu: Làm cỏ, cắt tỉa, vệ sinh và Trồng bổ sung cây keo đã chết.

15. Phòng Thanh tra Pháp chế

Vị trí phân công: Phía chân đồi mỡ (gần hội trường A)

Yêu cầu: Làm cỏ, vệ sinh hệ thống kênh thoát nước xung quanh đồi mỡ

16. TT ĐT&PTQT

Loại cây trồng: Keo tai tượng

Vị trí phân công: Xung quanh trung tâm ĐT&PTQT

Yêu cầu: Trồng bổ sung thêm cây Keo khu vực tiếp giáp sân khấu Quảng trường; Làm cỏ, vệ sinh môi trường khuôn viên Trung tâm

17.  TT ĐTTNCXH

Vị trí phân công: Toàn bộ phía sau Dãy nhà làm việc

Yêu cầu: Làm cỏ, dọn dẹp vệ sinh môi trường phía sau dãy nhà làm việc

18. TT NN&THƯD

Loại cây trồng: Cây Sấu, cây keo

Vị trí phân công: Hàng cây sấu trước Nhà xe (đường từ ĐHTN sang KTX K); Vườn cây keo cuối sân bóng đá KTX B

Yêu cầu: Đào hố Trồng bổ sung 10 cây sấu khu vực trước nhà xe mới; Trồng bổ sung cây keo, cắt tỉa vệ sinh môi trường khu vực vườn cây keo (vị trí cũ của năm 2015).

19. Phòng HCTC

Vị trí phân công và yêu cầu:

- Chuẩn bị cây, dụng cụ, vật liệu và giống cây trồng cho Lãnh đạo Tỉnh trồng cây Long não

- Chuẩn bị giống và cắt hom cây chuỗi ngọc cho đơn vị Viện KHSS và phòng QTPV trồng ven đường đôi

- Chăm sóc và cải tạo khuôn viên xung quanh khu vưc Hiệu bộ

20. Phòng QTPV

Loại cây trồng: Cây Chuỗi ngọc

Vị trí phân công và yêu cầu: Ven đường đôi từ đầu khoa QLTN đến đầu Hội trường A

Yêu cầu: Trồng lại hàng cây chuỗi ngọc; tưới nước và chăm sóc cây.

21. Phòng KT&ĐBCLGD

Don dẹp và vệ sinh môi trường khu vực Nhà để xe ô tô (BGH)

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thời gian: Các đơn vị tổ chức triển khai các hoạt động theo kế hoạch phân công .Thời gian thực hiện vào sáng ngày 06/3/2016.

 

                                                                                                TL HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    KT TRƯỞNG PHÒNG HCTC

                                                                                                P. TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                         (đã ký)

                                                                                               ThS. Nguyễn Quý Ly

                                                                                                           

                                                                                                           

 

                                                                                            

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 2454
Hôm nay 1692
Hôm qua 16789
Tuần này 65055
Tuần trước 130274
Tháng này 2023816
Tháng trước 2804053
Tất cả 30499780

Lượt truy cập: 30499958

Đang online: 2599

Ngày hôm qua: 16789

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ