Phòng Hành chính - Tổ chức
hanhchinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Báo cáo số liệu
02/03/2015 15:09 - Xem: 824

Thống kê số liệu định kỳ năm 2014

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /CV-HCTC                                           Thái Nguyên, ngày        tháng 03 năm 2014

     V/v ban hành số liệu thống kê

              định kỳ hàng năm

 

                            

 

              Kính gửi:   Thủ trưởng các đơn vị

 

                                 

         

Thực hiện nhiệm vụ được giao của nhà trường V/v xây dựng bộ số liệu thống kê định kỳ, phòng HCTC đã tiến hành xây dựng và thống kê số liệu định kỳ theo mẫu ban hành. Dựa trên số liệu cập nhật từ các đơn vị, đến nay phòng HCTC đã hoàn thiện việc tổng hợp số liệu.

Số liệu thống kê sẽ được hiệu chỉnh và cập nhật 06 tháng/lần. Hàng năm, phòng HCTC sẽ tiến hành cập nhật mới số liệu này và tiếp tục ban hành số liệu mới.

 

Nơi nhận:                                                                                           TL HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu (báo cáo)                                                                TRƯỞNG PHÒNG HCTC

- Như kính gửi (T/h);                                                                

- Lưu HC-TC. 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                          TS. Nguyễn Chí Hiểu

SỐ LIỆU THỐNG KÊ NĂM 2014 TẢI VỀ

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 46406
Hôm nay 52824
Hôm qua 16251
Tuần này 143053
Tuần trước 101438
Tháng này 2065589
Tháng trước 2226471
Tất cả 21580772

Lượt truy cập: 21580815

Đang online: 46443

Ngày hôm qua: 16251

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ