Phòng Hành chính - Tổ chức
hanhchinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Thông báo Giao ban tháng 11 năm 2017
Thông báo Giao ban tháng 11 năm 2017

Ngày 02/11/2017, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 11/2017 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Thành phần: BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường. Cuộc họp giao ban đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 10/2017, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2017. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2017

Thông báo Giao ban tháng 10 năm 2017
Thông báo Giao ban tháng 10 năm 2017

Ngày 02/10/2017, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 10/2017 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Thành phần: BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường. Cuộc họp giao ban đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 9/2017, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2017. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2017

Thông báo Giao ban tháng 6,7 năm 2017
Thông báo Giao ban tháng 6,7 năm 2017

Ngày 02/6/2017, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 6,7/2017 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường. Cuộc họp giao ban đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 5/2017, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6,7/2017. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6,7/2017

Thông báo Giao ban tháng 5/2017
Thông báo Giao ban tháng 5/2017

Ngày 05/5/2017, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 5/2017 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường. Cuộc họp giao ban đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 4/2017, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2017. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2017

Thông báo Giao ban tháng 4/2017
Thông báo Giao ban tháng 4/2017

Ngày 07/4/2017, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 4/2017 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Thành phần tham dự hội nghị gồm các đồng chí trong BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường. Cuộc họp giao ban đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 3/2017, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4/2017. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2017

Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 3/2017
Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 3/2017

Ngày 01/3/2017, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 3/2017 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Thành phần tham dự hội nghị gồm các đồng chí trong BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường. Cuộc họp giao ban đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 1+2/2017, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2017. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền - Hiệu trưởng nhà trường đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2017, cụ thể như sau:

Thông báo giao ban tháng 1+2/2017
Thông báo giao ban tháng 1+2/2017

Ngày 04/1/2017, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 1+2/2017 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Thành phần tham dự hội nghị gồm các đồng chí trong BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường. Cuộc họp giao ban đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 12/2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 1+2/2017. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 1+2/2017, cụ thể như sau:

Thông báo Giao ban tháng 12/2016
Thông báo Giao ban tháng 12/2016

Ngày 05/12/2016, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 12/2016 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Thành phần tham dự hội nghị gồm các đồng chí trong BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường. Cuộc họp giao ban đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 11/2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12/2016. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2016, cụ thể như sau:

Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 11/2016
Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 11/2016

Ngày 02/11/2016, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 11/2016 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Thành phần tham dự hội nghị gồm các đồng chí trong BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường. Cuộc họp giao ban đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 10/2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2016. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2016, cụ thể như sau:

Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 10/2016
Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 10/2016

Ngày 04/10/2016, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 10/2016 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Thành phần tham dự hội nghị gồm các đồng chí trong BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường. Cuộc họp giao ban đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 9/2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2016. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2016, cụ thể như sau:

Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 9/2016
Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 9/2016

Ngày 06/9/2016, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 9/2016 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Thành phần: BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường. Cuộc họp giao ban đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 6,7,8/2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2016. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2016, cụ thể như sau:

Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 6,7,8/2016
Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 6,7,8/2016

Ngày 03/6/2016, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 6,7,8/2016 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Thành phần: BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường. Cuộc họp giao ban đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 5/2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6,7,8/2016. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6,7,8/2016, cụ thể như sau:

Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 5/2016
Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 5/2016

Ngày 5/5/2016, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 5/2016 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong Đảng ủy, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Trưởng các đơn vị cùng tham gia. Cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 4/2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2016. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2016, cụ thể như sau:

Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban Tháng 4/2016
Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban Tháng 4/2016

Ngày 4/4/2016, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 4/2016 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong Đảng ủy, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Trưởng các đơn vị cùng tham gia. Cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 3/2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4/2016. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2016, cụ thể như sau:

Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 3/2016
Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 3/2016

Ngày 4/3/2016, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 3/2016 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong Đảng ủy, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Trưởng, phó các đơn vị cùng tham gia. Cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 1+2/2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2016. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy ,Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2016, cụ thể như sau:

Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 1+2/2016
Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 1+2/2016

Ngày 5/1/2016, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 1+2/2016 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong Đảng ủy, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Trưởng, phó các đơn vị cùng tham gia. Cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 12/2015, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 1+2/2016. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy ,Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 1+2/2016, cụ thể như sau:

Web các đơn vị
Đang online 5766
Hôm nay 7403
Hôm qua 14007
Tuần này 34819
Tuần trước 152495
Tháng này 2058062
Tháng trước 2207920
Tất cả 23638240

Lượt truy cập: 23638365

Đang online: 5866

Ngày hôm qua: 14007

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ