Phòng Kế hoạch - Tài chính
PhongKHTC
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu Giới thiệu chung
08/06/2012 23:04 - Xem: 5020

Lời giới thiệu về phòng Kế hoạch Tài chính

Phòng Kế hoạch Tài chính được thành lập theo Quyết định số: 1126 ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Phòng gồm 02 cán bộ quản lý (1 trưởng phòng và 1 phó phòng kiêm kế toán trưởng) và 7 chuyên viên. Trong đó có 06 chuyên viên mảng kế toán tài chính và 01 chuyên viên mảng kế hoạch

 

1. Chức năng của phòng Kế hoạch – Tài chính

        Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức và quản lý công tác kế hoạch, tài chính, tài sản và  kế toán của Nhà trường. Thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ của phòng Kê hoạch – Tài chính

*Kế hoạch, chiến lược phát triển

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về các hoạt động của nhà trường.

*Tài chính và Kế toán

- Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch tài chính trung hạn và dài hạn của Nhà trường.

- Xây dựng Quy chế quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo định hướng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong Trường.

- Xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí cho các đơn vị trong toàn Trường và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ theo các quy định và định mức chi tiêu.

- Kiểm tra và thực thi các khoản thu, chi tài chính, thanh quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua bán, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, xây dựng cơ bản.

- Lập và theo dõi các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các loại dịch vụ. Thực hiện điều khoản quản lý kinh phí của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán. Hướng dẫn chế độ kế toán và các văn bản của nhà nước về quản lý tài chính, kiểm tra tài chính đối với các đơn vị hạch toán độc lập của trường. Xây dựng cơ chế tài chính đối với các chương trình liên kết, các hoạt động có thu ngoài nguồn ngân sách nhà nước.

- Thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu của Bộ và của các cơ quan có thẩm quyền về báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, bảo quản, lưu trữ các chứng từ, tài liệu kế toán theo quy định của nhà nước và nhà trường.

- Quản lý tài chính, tài sản của trường. Phối hợp với phòng quản trị phục vụ và các đơn vị kiểm kê tài sản theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng được Hiệu trưởng giao.

3. Nhiệm vụ của cán bộ, chuyên viên phòng KHTC

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

Trưởng phòng

PGS.TS. Đinh Ngọc Lan

 * Trưởng phòng, bí thư chi bộ.

           + Phụ trách công tác tổ chức, sắp xếp, bố trí công việc cho CBVC của phòng KHTC. Điều hành chung công việc của phòng KHTC.

           +  Định hướng kế hoạch tài chính, lập dự toán hàng năm, tham mưu xây dựng kế hoạch, các chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho Nhà trường

           + Tham mưu cho BGH Nhà trường trong việc lên kế hoạch tài chính phục vụ đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm, trang bị cơ sở vật chất, máy móc, đồ dùng phục vụ giảng dạy và công tác.

          + Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối các quỹ của trường. Quản lý và điều tiết việc sử dụng các nguồn tài chính cuả Trường, xây dựng các phương án tiết kiêm chi.

          + Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ CBVC của phòng.

          + Tổ chức kiểm tra tài chính nội bộ hàng năm.

          + Quản lý các dịch vụ, hoạt động sx có thu nhập, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mô hình thực hành, TTNN và rèn nghề.

          +Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc mua vật tư, vật liệu, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo, NCKH, sửa chữa nhỏ….

           + Chiụ trách nhiệm trước BGH về công việc của phòng và việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công khác

2

P. Trưởng phòng

kiêm Kế toán trưởng

ThS. Ngô Thị Hương

 * Phó  trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng, phó bí thư chi bộ.

          + Quản lý các nguồn thu trong chỉ tiêu NSNN giao và đẩy mạnh các nguồn thu ngoài chỉ tiêu ngân sách.

          + Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi, các chứng từ  thu chi theo quy định

           + Tổ chức công tác kế toán, thu chi tài chính, chỉ đạo thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo cấp trên về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Chỉ đạo bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo qui định.

           + Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán theo quy định về chế độ kế toán hiện hành.

           + Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có sử dụng ngân sách của Nhà trường.

           + Tham mưu cho  BGH trong công tác quản lý tài chính.

           + Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng, BGH về nhiệm vụ được giao.

3

Kế toán tổng hợp

CN. Phạm Hữu Phước

          1. Kế toán tổng hợp

          - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
          - Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
          - Kiểm tra cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
          - Kiểm tra số dư cuối kỳ và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
          - Hạch toán thu nhập, chi phí, công nợ, nghiệp vụ khác.
          - Lập chứng từ ghi sổ, sổ cái, sổ chi tiết.
          - Lập báo cáo tài chính theo từng kỳ kế toán và các báo cáo giải trình chi tiết.
          - Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
          - Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

          - Cung cấp số liệu cho trưởng phòng, kế toán trưởng hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

          - Có trách nhiệm trợ giúp kĩ thuật sử dụng phần mềm kế toán cho các kế toán viên khác.

          2. Kế toán tài sản, vật tư: Theo dõi và báo cáo tài sản, vật tư hàng năm của Nhà trường. Thống kê và quản lý sổ sách về việc kiểm kê tài sản hàng năm.

          3. Thực hiện luân chuyển vị trí làm việc định kỳ theo quy định của Nhà nước khi được phân công.

          4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng, phó phòng giao

4

Kế toán viên

CN. Phạm Thị Ngân

          1. Kế toán thuế

          - Tổng hợp chứng từ để tính toán, kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng cho CBVC trong trường, viết biên lai thuế vãng lai.

          - Tính toán, theo dõi các khoản thuế phải nộp của Nhà trường

          - Quyết toán thuế, thanh quyết toán ấn chỉ, biên lai với cơ quan thuế

          - Báo cáo thuế  hàng tháng, hàng quý với cơ quan thuế.

          2. Lập bảng chuyển khoản thanh toán tiền qua tài khoản

          3. Thực hiện luân chuyển vị trí làm việc định kỳ theo quy định của Nhà nước khi được phân công.

          4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng, phó phòng giao

5

Thủ quỹ

CN.Dương Thị Ninh

         1. Thủ quỹ trường.

          - Theo dõi thu dịch vụ.

          - Thu tiền điện của cán bộ và các nhà thầu xây dựng và các cá nhận khác có sử dụng điện của nhà trường.

          - Thu thuế thu nhập vãng lai (tiền mặt), nhà thầu xây dựng.

          2. Thủ quỹ Đảng, quỹ Viện KHSS.

          3. Kế toán lương, bảo hiểm và chế độ khác của cán bộ.

         - Ghi chép, cập nhật sự biến động về số lượng CBVC được hưởng lương.
         - Tính toán chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho CBVC.

         - Tính toán bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm ý tế (BHYT) các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ.

         - Lập báo cáo về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.

          4. Thực hiện luân chuyển vị trí làm việc định kỳ theo quy định của Nhà nước khi được phân công.

          5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng, phó phòng giao.

6

Kế toán viên

ThS. Trần Thị Hạnh Nguyên

          1. Kế toán thanh toán và giao dịch ngân hàng, kho bạc

          - Nhận hồ sơ, chứng từ thanh toán cho các hoạt động của nhà trường, kiểm tra chứng từ trước khi viết lệnh chi, ủy nhiệm chi, giấy rút dự toán của kho bạc Thái Nguyên, ngân hàng Vietinbank, Agribank và các giao dịch khác với ngân hàng, kho bạc.

           - Thanh toán đề tài nghiên cứu KH, dự án trong và ngoài Bộ với KB, ngân hàng.

          2. Thanh quyết toán các hoạt động của Viện khoa học sự sống

          3. Phụ trách công đoàn bộ phận.

          4. Thực hiện luân chuyển vị trí làm việc định kỳ theo quy định của Nhà nước khi được phân công.

          5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng, phó phòng giao

7

Kế toán viên

ThS. Trịnh Thị Minh Trang

          1. Kế toán thanh toán tiền mặt.

          - Các khoản thu tại đơn vị.

          - Theo dõi công nợ (phải thu, phải trả, tạm ứng).

          - Thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học từ Ngân sách  của bộ GD&ĐT, đề tài NCKH của giáo viên, sinh viên.

          2. Theo dõi về các hoạt động của trung tâm đào tạo & PT quốc tế, Trung tâm nghiên cứu Địa tin học.

          3. Kế toán xây dựng cơ bản: Theo dõi, tập hợp các thủ tục của các công trình xây dựng cơ bản.

          4. Thực hiện luân chuyển vị trí làm việc định kỳ theo quy định của Nhà nước khi được phân công.

          5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng, phó phòng giao

8

Kế toán viên

ThS. Ngô Thái Hà

          1. Kế toán thu học phí hệ VLVH

          - Soạn thảo các hợp đồng đào tạo hệ VLVH, theo dõi  vào báo cáo tình hình học phí, cập nhật trên phần mềm IU

          - Theo dõi hợp đồng đào tạo cử tuyển với các tỉnh, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo sinh viên nước ngoài.

          - Theo dõi, cập nhật thông tin mới, lập kế hoạch, thủ tục thanh toán các khoản: học bổng, trợ cấp cho sinh viên trong toàn trường.

          2.  Thu học phí đào tạo sau đai học, thu tiền mặt ĐH chính quy.

          3. Thực hiện luân chuyển vị trí làm việc định kỳ theo quy định của Nhà nước khi được phân công.

          4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng, phó phòng giao.

9

Chuyên viên Kế hoạch

ThS. Nguyễn Bình Dương

          1. Thu học phí chính qui, đào tạo liên thông, cử tuyển.

          - Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình thu học phí theo qui định.

          - Tham mưu cho lãnh đạo phòng về công tác quản lý học phí hệ chính quy

          2. Đảm nhiệm các công việc thuộc mảng kế hoạch.

          - Trợ giúp trưởng phòng trong việc xây dựng dự toán NSNN hàng năm, kiểm tra việc thực hiện dự toán NSNN.

          - Tổng hợp các số liệu cho các báo cáo của Nhà trường liên quan đến số liệu tài chính.

          - Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc mua vật tư, vật liệu, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo, NCKH, sửa chữa nhỏ…

          - Có trách nhiệm trợ giúp kĩ thuật phần mềm, máy tính cho các CBVC trong phòng.

          - Trợ giúp cho trưởng phòng trong việc soạn thảo các văn bản về tài chính, công văn, hợp đồng, báo cáo.

          - Ghi chép sổ sách về các công văn tài chính của trường, ghi chép sổ sách và theo dõi các hợp đồng dịch vụ.

          3. Tổng hợp và quản lý, cập nhật số liệu về toàn bộ cơ sở vật chất của trường.

          4. Phụ trách công tác website của phòng.

          5. Thực hiện luân chuyển vị trí làm việc định kỳ theo quy định của Nhà nước khi được phân công.

          6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng, phó phòng giao.

 

 

Web các đơn vị
Đang online 7800
Hôm nay 513
Hôm qua 14456
Tuần này 79300
Tuần trước 99564
Tháng này 3252392
Tháng trước 3495074
Tất cả 39496662

Lượt truy cập: 39496662

Đang online: 7800

Ngày hôm qua: 14456

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ