Phòng Kế hoạch - Tài chính
PhongKHTC
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Công tác Kế hoạch
12/12/2013 14:50 - Xem: 2007

Thông báo về việc xây dựng dự toán NSNN chi tiết năm 2014

Thông báo số 1276/TB-KHTC ngày 10/12/2013 của Hiệu trưởng về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước chi tiết năm 2014

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2014;

Căn cứ Công văn số 1598/ĐHTN-KHTC ngày 27/11/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước chi tiết năm 2013;

Nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn trường thực hiện các công việc cụ thể như sau:

1. Hoàn thành các mẫu biểu về các nhiệm vụ do đơn vị mình đảm nhiệm (Biểu mẫu được gửi qua email cho các đơn vị hoặc có thể tải trên trang tin phòng kế hoạch tài chính tại địa chỉ: www.tuaf.edu.vn):   

- Phòng QLKH&QHQT: Biểu mẫu số C07, C09, C13, C14, C16

- Phòng QTPV: Biểu mẫu số 6, C10, C11, C17

- Phòng HCTC: Biểu mẫu số 4, C01

- Phòng Đào tạo: Biểu mẫu số: 1, 2, 3, 5, C03, C04, C06

- Phòng QLĐT SĐH: Biểu mẫu số: 1, 2, 3, 5, C03, C04, C06

- Trung tâm ĐTTNCXH: Biểu mẫu số: 1, 2, 3, 5, C03, C04, C06

- Trung tâm NN&THƯD: Biểu mẫu số: T06, T07

- Trung tâm LKĐTQT: Biểu mẫu:7, T02, T03, T06, T07, C03, C06, C07, C12

-VP Đảng Ủy, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB: Biểu mẫu số C15

- Các trung tâm: TT NC LN vùng núi phía Bắc, TT TNMT miền núi, TT NC cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc, TT NC và PT NLN miền núi phía Bắc, viện KHSS: Biểu mẫu số T04

2. Ngoài ra, tất cả các phòng ban, khoa, các đơn vị trực thuộc nhà trường xây dựng chi tiết bản kế hoạch và kinh phí triển khai các hoạt động chuyên môn năm 2014 của đơn vị mình (mẫu C08).

3. Các đơn vị gửi bản kế hoạch dự toán, biểu mẫu thống kê về phòng kế hoạch tài chính trước ngày 30/12/2013 và bản mềm về địa chỉ email: duongnb86@ gmail.com.

4. Nhà trường sẽ tổ chức hội đồng thẩm định và duyệt kinh phí các hoạt động chuyên môn năm 2014 của từng đơn vị (mẫu C08) trong tháng 1/2014.

      Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

     - Như trên;                                                                                            (Đã ký)

     - Lưu VT, KHTC.                                                                    

                                                                                                        TS. Trần Văn Điền

* Tải các mẫu biểu xây dựng dự toán NSNN chi tiết năm 2014 tại đây.

Web các đơn vị
Đang online 10419
Hôm nay 10763
Hôm qua 20231
Tuần này 132688
Tuần trước 171967
Tháng này 3076720
Tháng trước 4013583
Tất cả 38808182

Lượt truy cập: 38808182

Đang online: 10419

Ngày hôm qua: 20231

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ