Phòng Kế hoạch - Tài chính
PhongKHTC
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Thông báo về việc xây dựng Kế hoạch và dự toán NSNN năm 2015

Thông báo số 970/TB-KHTC ngày 5/11/2014 của Nhà trường về việc xây dựng Kế hoạch và dự toán NSNN năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

                    Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị

 Căn cứ Công văn số 1621/ĐHTN-KHTC ngày 27/10/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Hiệu trưởng nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn trường thực hiện các công việc cụ thể như sau:

1. Hoàn thành các mẫu biểu về các nhiệm vụ do đơn vị mình đảm nhiệm (Biểu mẫu được gửi qua email cho các đơn vị hoặc có thể tải trên trang tin phòng kế hoạch tài chính tại địa chỉ: www.tuaf.edu.vn):   

- Phòng KHCN&HTQT: Biểu mẫu số C07, C09, C13, C14, C16

- Phòng QTPV: Biểu mẫu số 6, C10, C11, C17

- Phòng HCTC: Biểu mẫu số 4, C01

- Phòng Đào tạo: Biểu mẫu số: 1, 2, 3, 5, C03, C04, C06

- Phòng QLĐT SĐH: Biểu mẫu số: 1, 2, 3, 5, C03, C04, C06

- Trung tâm ĐTTNCXH: Biểu mẫu số: 1, 2, 3, 5, C03, C04, C06

- Trung tâm NN&THƯD: Biểu mẫu số: T06, T07

- Trung tâm ĐT&PTQT: Biểu mẫu:7, T02, T03, T06, T07, C03, C04, C06, C07, C12

-VP Đảng Ủy, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB: Biểu mẫu số C15

2. Ngoài ra, tất cả các phòng ban, khoa, các đơn vị trực thuộc nhà trường xây dựng chi tiết bản kế hoạch và kinh phí triển khai các hoạt động chuyên môn năm 2015 của đơn vị mình (mẫu C08).

Các đơn vị gửi bản kế hoạch dự toán, biểu mẫu thống kê về phòng kế hoạch tài chính trước ngày 15/11/2014 và bản mềm về địa chỉ email: duongnb86@ gmail.com.

Nhà trường sẽ tổ chức hội đồng thẩm định duyệt kinh phí các hoạt động chuyên môn năm 2015 của từng đơn vị (mẫu C08) sau khi các đơn vị hoàn thành việc nộp bản kế hoạch và nộp về phòng KHTC.

      Nơi nhận:                                                                                 TL.HIỆU TRƯỞNG

      - Như trên;                                                                           TRƯỞNG PHÒNG KHTC

      - Lưu VT, KHTC.                                                                                (Đã ký) 

                                                                                                   PGS.TS  Đinh Ngọc Lan          

 

Tải các biểu mẫu xây dựng Kế hoạch và dự toán NSNN năm 2015 tại đây.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 6427
Hôm nay 10908
Hôm qua 13054
Tuần này 69866
Tuần trước 117384
Tháng này 3107408
Tháng trước 3494688
Tất cả 39821842

Lượt truy cập: 39821842

Đang online: 6427

Ngày hôm qua: 13054

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ