Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác Quốc tế
phongkh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin tức - Sự kiện Tin tức - Tư liệu QLKH
10/12/2015 14:40 - Xem: 1537

Quyết định giao nhiệm vụ cấp cơ sở và kinh phí năm̉ 2013

Ngày 28 tháng 3 năm 2013, Nhà trường ra quyết định số 316/QĐ-QLKH v/v giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2013, gồm 43 đề tài cơ sở của giảng viên và 52 đề tài cơ sở của sinh viên, tổng kinh phí 481,0 triệu đồng.

Quyết định 316/QĐ-QLKH, danh mục đề tài cấp cơ sở 2013 xem tại đây

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:  316/QĐ-QLKH                                                                             Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2013

                                                  

QUYẾT ĐỊNH

V/v giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2013

 

                                                                         HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

- Căn cứ vào Quyết định số 3647/BGDĐT ngày 10/7/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên”;

- Căn cứ vào Quyết định số 84/QĐ – QLKH ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Đại học Thái Nguyên về việc ban hành quy định về công tác quản lý KH&CN của Đại học Thái Nguyên;

- Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-QLKH&QHQT ngày 30 tháng 05 năm  2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ;

- Căn cứ vào Quyết định số 234/QĐ-QLKH ngày 04 tháng 3 năm 2013 của trường Đại học Nông lâm về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cơ sở năm 2013 đợt 1;

- Căn cứ vào Quyết định số 269/QĐ-QLKH ngày 14 tháng 3 năm 2013 của trường Đại học Nông lâm về việc phê duyệt danh mục đề tài ưu tiên cấp cơ sở năm 2013 đợt 2;

- Xét  đề nghị của Ông Trưởng phòng QLKH&QHQT,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1. Giao nhiệm vụ và kinh phí sự  nghiệp KHCN năm 2013 từ nguồn kinh phí của Nhà trường (có danh mục kèm theo) với tổng kinh phí : 481,0 triệu đồng. (Bốn trăm tám mươi mốt triệu đồng chẵn)

          1. Cấp cho 43 đề tài NCKH cấp cơ sở của giảng viên:  340,0 triệu đồng

          2. Cấp cho 52 đề tài NCKH cấp cơ sở của sinh viên:  141,0 triệu đồng

          Điều 2.

           2.1. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm lập dự toán và triển khai theo đúng thuyết minh và hợp đồng đã phê duyệt.

           2.2. Thanh quyết toán kinh phí theo năm tài chính (trước ngày 20 tháng 12 hàng năm), nếu triển khai không đúng kế hoạch, để quá thời hạn trên Chủ nhiệm đề tài phải chịu trách nhiệm.

           Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị, bộ phận chức năng và chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

-  Như điều 3;                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-  Lưu VT, KHTC, QLKH.                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                                     GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

 
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 244
Hôm nay 19357
Hôm qua 21704
Tuần này 87587
Tuần trước 127883
Tháng này 3056428
Tháng trước 3780697
Tất cả 42883359

Lượt truy cập: 42883412

Đang online: 276

Ngày hôm qua: 21704

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ