Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Ngọc Anh

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

- Tên luận án:Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất đô thị tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”

 - Ngành: Quản lý đất đai

 - Mã số: 62.85.01.03

 - Họ và tên NCS: Nguyễn Ngọc Anh

 - Khóa đào tạo: 2013 - 2016

 - Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Xác định chính xác các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ ảnh hưởng và xếp loại mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến giá đất ở đô thị tại thành phố Thái Nguyên, các yếu tố đó là: vị trí, cơ sở hạ tầng, môi trường, chính sách pháp lý, cá biệt, kinh tế và xã hội.

- Nghiên cứu bước đầu đã xác định được hàm giá đất ở đô thị phụ thuộc vào các yếu tố ảnh hưởng. Đây có thể là tài liệu tham khảo vận dụng vào việc xây dựng bảng giá đất ở đô thị của Nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, xây dựng giá đất cụ thể phục vụ công tác tư vấn về giá đất.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Góp phần nâng cao nhận thức trong hệ thống quản lý giá đất tại thành phố Thái Nguyên về các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất ở đô thị, tạo điều kiện nâng cao chất lượng quản lý giá đất tại thành phố Thái Nguyên.

- Tạo công cụ định giá đất hàng loạt, có thể áp dụng để cải thiện quá trình xây dựng bảng giá đất của Nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

- Kết quả luận án góp phần làm rõ thêm lý luận khoa học về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị và định giá hàng loạt đối với đất ở đô thị tại Việt Nam.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

- Cần có sự nghiên cứu sâu hơn, mở rộng phạm vi khảo sát trên tất cả các huyện, thị xã, thành phố để có đánh giá chính xác hơn mức độ tác động của các yếu tố một cách toàn diện, từ đó có thể đưa ra bảng giá đất hàng năm được sát với thực tế hiện nay hơn.

- Nghiên cứu sâu hơn mô hình định giá đất ở đô thị và mở rộng, bổ sung mô hình định giá đất cho các mục đích sử dụng khác như đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông lâm nghiệp,…

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

- Research title: Research on factors affecting price of urban residential land in Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province”.

- Specialty: Land Management

- Code: 62.85.01.03

- PhD. Candidate: Nguyen Ngoc Anh

- Course duration: 2013 - 2016

- Scientific supervisor: Assoc. Prof. Nguyen The Hung

- Training institution: University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- Identifying the most important factors affecting land prices, level of their influence and factor ranking by their level affecting the urban residential land price in the Thai Nguyen City. Those factors are: location, infrastructure, environmental condition, legal policy, individual characters of land parcels, economic and social condition.

- The study initially identified the equations describing dependence of urban residential land price on above-mentioned factors. This equation is a foundation for constructing Thai Nguyen provincial urban residential land price and for consulting price for a given specific urban residential land parcels in Estate Agent.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- Contribute on raising knowledge of land price management system in Thai Nguyen City about the factors affecting urban residential land prices for improving the quality of land price management in Thai Nguyen City.

- Create a tool for identifying land price systematically and applicability to improve the process of building provincial land price in the Thai Nguyen City.

- The results of the thesis contribute on the scientific theory about the factors affecting urban residential land prices and mass valuation of land urban in Vietnam.

* Opening issues for further studies:

- Need a further study, expand scope of the survey over all districts, towns and cities in order to more accurately assess the impact of these factors in a comprehensive manner, which can estimate annual land price closer to reality.

 - Further researching on the urban residential land valuation model and expand on additional land valuation model for other purposes used such as the land for non-agricultural production business, agricultural land and forestry land,...

1. Bản trích yếu LATS của NCS. Nguyễn Ngọc Anh xem tại đây.

2.LATS của NCS. Nguyễn Ngọc Anh xem tại đây.

3. Những đóng góp mới LATS của NCS. Nguyễn Ngọc Anh xem tại đây.

4.Tóm tắt LATS của NCS. Nguyễn Ngọc Anh xem tại đây.

5. Tóm tắt bằng tiếng anh LATS của NCS. Nguyễn Ngọc Anh xem tại đây.

Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 3361
Hôm nay 10568
Hôm qua 21703
Tuần này 53474
Tuần trước 131657
Tháng này 3560325
Tháng trước 3121701
Tất cả 42980903

Lượt truy cập: 42980962

Đang online: 3396

Ngày hôm qua: 21703

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ