Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Minh Chung

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Minh Chung

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất một số loại rau ăn lá trái vụ bằng phương pháp thuỷ canh”.

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng.

Mã số: 62.62.01.10.

Họ và tên NCS: Nguyễn Minh Chung.

Họ tên cán bộ hướng dẫn:

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn;

2. GS.TS. Trần Khắc Thi.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên.

 

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật cơ bản đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng của một số loại rau ăn lá trồng trái vụ và đề xuất quy trình sản xuất trái vụ các loại rau này bằng phương pháp thủy canh tuần hoàn.

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

1. Xác định được một số giống rau phù hợp trồng trái vụ trong dung dịch thuỷ canh tuần hoàn gồm: Sáu giống xà lách: xoăn Trung Quốc, Rx08834067, Sweet GRM, Vulcania, Facestyle và Krintine Kz. Hai giống cải xanh: BM và Tosakan. Hai giống cần tây: BM 701 và Tropic. Hai giống rau muống: Muống hạt và Muống trắng. Rau ăn lá được trồng trái vụ bằng kĩ thuật thủy canh tuần hoàn đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Xác định được dung dịch dinh dưỡng phù hợp với sản xuất rau ăn lá trái vụ bằng phương pháp thủy canh tuần hoàn gồm: Dung dịch của Trường ĐHNN Hà Nội, dung dịch dinh dưỡng VRQ1 của Viện Nghiên cứu Rau Quả phù hợp cho sản xuất xà lách, các loại rau cải. Dung dịch dinh dưỡng VRQ2 phù hợp cho sản xuất rau muống. Cả 3 loại dung dịch dinh dưỡng đều phù hợp với cây cần tây và cho sản phẩm rau an toàn.

3. Xác định được loại ống dẫn dung dịch trong hệ thống thuỷ canh tuần hoàn phù hợp với điều kiện Việt Nam là ống nhựa tròn đường kính 11cm, chất liệu nhựa bình thường.

4. Xác định được giá thể phù hợp với sản xuất rau ăn lá bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn trong điều kiện trái vụ là giá thể phối trộn 50 % giá thể gốc + 50 % vụn xơ dừa và 50 % trấu hun + 50 % vụn xơ dừa.

5. Xây dựng được mô hình sản xuất rau trái vụ an toàn bằng công nghệ thuỷ canh tuần hoàn cho năng suất rau tăng 20 % so với sản xuất trên đất trong nhà lưới, sản phẩm rau đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

6. Đề xuất được “Quy trình sản xuất rau trái vụ an toàn bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn”.

CÁC ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU

Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài tại các cơ sở, các doanh nghiệp sản xuất rau xanh; những vùng khó khăn không có đất canh tác, biên giới, hải đảo hoặc vùng đất bị ô nhiễm do sản xuất nông nghiệp hoặc do sản xuất công nghiệp.

Vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

- Về dung dịch dinh dưỡng, nghiên cứu điều chỉnh pH và EC của dung dịch dinh dưỡng cho từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của từng loại rau.

- Mở rộng đối tượng nghiên cứu sang các loại rau ăn thân lá khác; các loại rau ăn củ và ăn quả.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Research title:Research of technology solutions to produce some kinds of off-season leaf vegetables by hydroponics’ methods”.

Speciality: Crop Science.

Code: 62.62.01.10.

Ph.D Candidate: Nguyen Minh Chung, MSc.

Supervisors:

1. Associated Prof. Dr. Nguyen Khac Thai Son;

2. Prof. Dr. Tran Khac Thi.

Training institution: College of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University.

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. Identify a number of vegetable varieties that are suitable to plant in off-season by the circulating hydroponic solutions including: six lettuce varieties: curly lettuce, China, Rx08834067, Sweet GRM, Vulcania, Face style and Krintine KZ. Two green vegetable varieties: BM and Tosakan. Two varieties of celery: BM 701 and Tropic. The two Ipomoea aquatica varieties: seed Ipomoea aquatica, white Ipomoea aquatica. The leaf vegetables are grown in off-season by the circulating hydroponic technology that meets the standards of food hygiene and safety.

2. Determine the appropriate nutrient solution that is suitable for production of the off-season leaf vegetables by the circulating hydroponic methods including: Nutrient solution made by Hanoi University of Agriculture, VRQ1 nutrient solution made by Fruit and Vegetable Research Institute, these solutions are suitable for production of lettuces, vegetables. VRQ2 nutrient solution is suitable for production of  Ipomoea aquatica. All three of the nutrient solutions are suitable for production of celery and safety vegetables.

3. Determine type of solution pipe used in the circulating hydroponic system is suitable to conditions in Vietnam, diameter of normal plastic pipe is 11cm.

4. Determine the platform in producing the leaf vegetables by the circulating hydroponic technology in the off-season conditions, the used platforms are the mixed platforms including 50% coir chips + 50% original platform and 50% fumigated husk chips + 50% coir chips.

5. Build the model of safe off-season vegetable production used the circulating hydroponic technology with the capacity increased by 20% compared with the production on soil in a greenhouse; the leaf vegetables meet the requirements of food safety.

6. Propose "The process of safe off-season vegetable production by the circulating hydroponic technology".

PRACTICAL APPLICATION AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

Practical applicability:

Research result can be applied in green vegetable production facilities, enterprises; vulnerable areas without cultivation soil, boundary, island or polluted areas due to agricultural or industrial production.

Open issues for further study:

- In term of nutrient solution, research and adjust pH and EC of the nutrient solution for each phase of growth, development of each type of vegetable.

- Expand research objects to other types of leaf vegetables, tuber and fruit vegetables.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 917
Hôm nay 19319
Hôm qua 19408
Tuần này 115636
Tuần trước 131657
Tháng này 3622487
Tháng trước 3121701
Tất cả 43043065

Lượt truy cập: 43043073

Đang online: 920

Ngày hôm qua: 19408

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ