Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Thông tin Luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Thu Hà

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 62.62.01.10

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hà

Khóa đào tạo: 2013 - 2016

Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Ngô Xuân Bình

                                                  2. TS. Nguyễn Duy Lam

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đánh giá được đặc về điểm hình thái và một số đặc điểm nông sinh học của 11 dòng, giống mận được trồng thử nghiệm tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, từ đó tuyển chọn được 2 dòng mận triển vọng là dòng số 6 và số 8 có nguồn gốc là những con lai của các giống mận Nhật Bản, có thời gian chín sớm (dòng số 6) và chín muộn (dòng số 8) so với giống mận Tam hoa (giống chủ lực của Bắc Hà), góp phần rải vụ thu hoạch.

2. Kết quả theo dõi đặc điểm sinh trưởng, nguồn gốc phát sinh của các đợt lộc – cành đã xác định được nguồn gốc các loại cành và mối tương quan giữa tuổi cành, độ lớn cành và số lá trên cành với tỷ lệ đậu quả và năng suất của 02 dòng mận có triển vọng (dòng số 6 và số 8). Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa khoa học cho việc đề xuất các biện pháp kỹ thuật cắt tỉa phù hợp, tạo điều kiện cho cây ra hoa đậu quả đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

3. Sử dụng phân bón lá trên dòng mận số 6 và 8 được phun vào 3 thời điểm: phun lần 1 trước khi hoa nở một tuần, lần 2 phun khi cây nở hoa rộ, lần 3 phun trước khi rụng quả sinh lý lần 1 có tác dụng làm tăng tỷ lệ đậu quả và năng suất cho cây mận. Trong đó sử dụng phân bón lá Đầu trâu cho tỷ suất lợi nhuận VCR đạt 6,0 đối với dòng số 6 và 7,63 với dòng số 8.

4. Áp dụng biện pháp cắt tỉa 30% số cành non, cành vượt mọc ra từ cành cấp III trên dòng mận số 6 và số 8 cho tỷ lệ đậu quả và năng suất đạt cao nhất, tỷ suất  lợi nhuận VCR lần lượt là 5,14 và 4,32.

5. Biện pháp làm tăng khả năng nảy mầm của hạt mận bằng xử lý lạnh ở nhiệt độ 50C trong 2 tháng cho kết quả tốt nhất (98% hạt mận dòng mận số 8, 64% hạt mận Tam hoa  nảy mầm)  rút ngắn được thời gian bảo quản hạt 6 – 8 tháng so với xử lý bằng cách ủ trong cát,  góp phần rút ngắn thời gian nhân giống các dòng, giống mận phục vụ sản xuất.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của đề tài là những luận cứ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất cây mận ở huyện Bắc Hà, và là tài liệu tham khảo quý cho công tác giảng dạy ở các trường nông nghiệp, đồng thời là những gợi ý cho các nghiên cứu tiếp theo về cây mận ở Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Việc áp dụng trồng những dòng, giống mận có triển vọng phù hợp với điều kiện sinh thái của huyện Bắc Hà và các biện pháp kỹ thuật đi kèm (cắt tỉa và sử dụng phân bón lá) góp phần nâng cao năng suất, rải vụ thu hoạch, đa dạng hoá sản phẩm và tăng thu nhập cho người trồng mận.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trên 2 dòng mận số 6 và số 8 như: biện pháp khoanh vỏ, nghiên cứu ảnh hưởng của các nguồn hạt phấn khác nhau đến tỷ lệ đậu quả và năng suất.

Cần có nghiên cứu tổng hợp các biện pháp kỹ thuật để xây hoàn thiện quy trình trồng các dòng giống mận có triển vọng tại Bắc Hà Lào Cai.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Thesis title: “Research on agrobiological characteristics and farming techniques for plum lines and varieties in Bac Ha district, Lao Cai province"

- Major: Crop Science

- Code: 62. 62. 01:10

- PhD. Candidate: Nguyen Thi Thu Ha

- Course duration: 2013 - 2016

- Research supervisors:

 1. Prof. Dr. Ngo Xuan Binh

 2. Dr. Nguyen Duy Lam

- Training institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. The study evaluated morphological characteristics and agrobiological characteristics of 11 plum lines and varieties grown in Bac Ha district, Lao Cai province. The study also selected 2 plum lines No 6 and No 8 derived from Japanese plums, which are early ripening (No 6) and late ripening (No 8) compared to the control variety Tam Hoa (main variety in Bac Ha) and contributed to spread the harvest.

2. The results of monitoring the growth characteristics, buds - branches have identified the source of branches and the correlation between the branch age, branch height and number leaves/branch and fruit bearing rate and yield of the 02 plum lines (No 6 and No 8). The research results had showed appropriate pruning techniques, created good fruit bearing, yield and high economic efficiency.

3. The use of foliar fertilizers on the plum lines No. 6 and No. 8  sprayed into 3 times: 1st spraying was one week before flowering, 2nd spraying when plants was in full flowering , 3rd spraying was before 1st physiological fruit dropping increased percentage of fruit bearing and yield. The use of Dau Trau showed profit of 6.0 VCR for line No 6 and 7.63 with line No 8.

4. The application of 30% pruning for shoots, branches grew from thirdly branches of line No 6 and No 8 showed the highest fruit bearing percentage and yield, VCR profit reached 5, 4 and 4.32, respectively.

5. The methods increased the possibility of plum germination by cold treatment at 50C for 2 months showed the best seed germination (98% for line No 8, 64% for Tam Hoa), shortened seed preservation time from 6-8 months compared with incubation treatments in the sand treatments, contributed to shorten breeding lines and varieties for production.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- The findings of the study are the arguments for the production development plan of plum in Bac Ha district and the value references for teaching in the field of agriculture and also suggestions for further studies on the plum in Bac Ha district, Lao Cai province.

- The application of plum lines and varieties matching ecological conditions in Bac Ha district and farming techniques (pruning and foliar fertilizers) contributed to improve yield, spreading the harvest, product diversification and increased income for the plum growers.

* Opening issues for further studies:

Further research on farming techniques are recommended with 2 plum lines No 6 and No 8 such as shell mark and studying on the effect of different pollen sources on the percentage of fruit bearing and yield.

It needs to have research on farming techniques to complete planting process for promising plum lines and varieties in Bac Ha district, Lao Cai province.

1. Thông tin tóm tắt những đóng góp mới của LATS NCS. Nguyễn Thị Thu Hà

2. Bản trích yếu LATS của NCS. Nguyễn Thị Thu Hà

3.Luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Thu Hà

4.Tóm tắt LATS của NCS. Nguyễn Thị Thu Hà

5. Tóm tắt bằng tiếng anh LATS của NCS. Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 3222
Hôm nay 10355
Hôm qua 21703
Tuần này 53261
Tuần trước 131657
Tháng này 3560112
Tháng trước 3121701
Tất cả 42980690

Lượt truy cập: 42980690

Đang online: 3222

Ngày hôm qua: 21703

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ