Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin SĐH
28/01/2021 13:55 - Xem: 1390

Trang thông tin luận án Tiến sĩ của NCS. Hoàng Hải Hiếu

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Tuyển chọn giống ngô và biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp với điều kiện đất dốc tại tỉnh Yên Bái”

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9.62.01.10

Nghiên cứu sinh: Hoàng Hải Hiếu

Khóa đào tạo: 2014 - 2018

Người hướng dẫn khoa học: - GS.TS. Đặng Văn Minh

                                                 - TS. Trần Trung Kiên

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đề tài đã tuyển chọn được giống ngô lai CS71 (tên gọi cũ là VS71) có khả năng chịu hạn, năng suất cao, ổn định và thích hợp với canh tác đất dốc tại tỉnh Yên Bái.

- Đề tài đã chọn và giới thiệu cho sản xuất một số biện pháp kỹ thuật canh tác đối với giống ngô lai VS71 trên đất dốc: Trồng với mật độ 66.600 cây/ha (khoảng cách 60 x 25 cm), sử dụng phân viên nén NPK Con Lười (17:5:11) với lượng 500 kg/ha, kết hợp làm đất tối thiểu (không làm đất, rạch hàng) và che tủ đất bằng thân lá ngô khô với khối lượng 4 tấn/ha cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, giảm thiểu xói mòn, tăng độ phì đất và bảo đảm canh tác đất dốc theo hướng bền vững.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu đã bổ sung thêm dữ liệu khoa học trong việc tuyển chọn giống ngô lai thích hợp với vùng đất dốc khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

- Kết quả nghiên cứu đã bổ sung cơ sở khoa học trong việc xây dựng một số biện pháp kỹ thuật canh tác ngô trên đất dốc.

- Kết quả nghiên cứu đã chọn được giống ngô lai CS71 (tên gọi cũ là VS71) cho năng suất cao và thích hợp với điều kiện canh tác trên đất dốc của tỉnh Yên Bái.

- Kết quả nghiên cứu đã xác định được biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp cho giống ngô lai VS71 trên đất dốc tại tỉnh Yên Bái.

- Kết quả nghiên cứu góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng vụ nhằm khai thác hết tiềm năng đất đai, góp phần xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho các hộ nông dân, canh tác bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái trên đất dốc tỉnh Yên Bái.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Tiếp tục nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cho ngô ở một số tỉnh có điều kiện tương tự thuộc khu vực Trung du miền núi phía Bắc để hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác cho ngô trên đất dốc.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: " Selection of maize varieties and cultivation techniques suitable for the sloping land conditions at Yen Bai province"

- Speciality: Crop Science

- Code: 9. 62. 01:10

- PhD candidate: Hoang Hai Hieu

- Training course: 2014 - 2018

- Scientific supervisors: 1. Prof. Dr. Dang Van Minh

                                       2. Assoc. Dr. Tran Trung Kien

- Training institution: University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

 

- The thesis has selected hybrid maize variety CS71 (old name VS71) for high yield and suitable for cultivation conditions on sloping land at Yen Bai province.

- The thesis has selected hybrid maize variety CS71 which is drought resistant, high yield, stable and suitable for sloping land cultivation in Yen Bai province. The project has also selected and introduced for production some farming techniques for hybrid maize variety CS71 on sloping land: Planting with a density of 66,600 plants ha-1 (distance 60 x 25 cm), using fertilizer. Compressed NPK Con Luoi (17: 5: 11) with a volume of 500 kg ha-1, combined with minimum soil preparation (no soil preparation, slitting rows) and mulch with dry corn stalks with a weight of 4 tons ha-1 high economic efficiency and efficiency, reducing erosion, increasing soil fertility and ensuring a sustainable cultivation of sloping land.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- The research results has added scientific data in the selection of hybrid new maize varieties suitable for the sloping land of the Northern Midlands and Mountains region.

- The research results has supplemented the scientific basis in building a number of technical measures to cultivate maize on sloping land.

- The research results has selected hybrid maize variety CS71 (old name VS71) for high yield and suitable for cultivation conditions on sloping land at Yen Bai province.

- The research results has identified suitable farming techniques for the CS71 hybrid maize on sloping land at Yen Bai province.

- The research results contribute to transforming crop structure, increasing crops to exploit the full potential of land, contributing to poverty reduction, increasing income for farmers, sustainable farming and protecting ecological environment on the sloping land at Yen Bai province.

* Opening issues for further studies:

Continuing to study of farming techniques for maize in some provinces with similar conditions in the Northern Midlands and Mountains Region to complete cultivation techniques for maize on sloping land.

1. Luận án tiến sĩ của NCS. Hoàng Hải Hiếu

2. Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS. Hoàng Hải Hiếu

3. Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng việt của NCS. Hoàng Hải Hiếu

4.Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng việt của NCS. Hoàng Hải Hiếu

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 2797
Hôm nay 19288
Hôm qua 20853
Tuần này 122438
Tuần trước 141553
Tháng này 4062160
Tháng trước 4201823
Tất cả 43949058

Lượt truy cập: 43949143

Đang online: 2849

Ngày hôm qua: 20853

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ