Phòng Quản trị Phục vụ
hieubo
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Quy định kiểm tra, giám sát, mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị phục vụ đề tài, dự án

         ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      

 

QUY ĐỊNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT, MUA SẮM TÀI SẢN, VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 662 QĐ/QTPV ngày 19  tháng  05  năm 2015)

 

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

 I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Các đơn vị trực thuộc Trường, chủ nhiệm các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học hợp tác trong và ngoài nước (sau đây gọi tắt là các dự án KHCN) khi mua sắm tài sản, vật tư thiết bị nhằm triển khai thực hiện các dự án KHCN phải thực hiện mua sắm theo quy định này.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Nội dung mua sắm tài sản, vật tư gồm:

  1. Trang thiết bị, phương tiện làm việc của đề tài, dự án;

b) Vật tư, công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu, giống, phân bón, thuốc BVTV triển                       khai dự án KHCN;

c) Máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, phục vụ an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy; phục vụ dự án KHCN;

d) Mua sắm trang phục bảo hộ lao động, bảo vệ;

đ) Các sản phẩm công nghệ thông tin gồm máy móc, thiết bị, phụ kiện, phần mềm và các sản phẩm khác, bao gồm cả lắp đặt, chạy thử, bảo hành (nếu có);

e) Phương tiện vận chuyển: ô tô, máy kéo, xe máy;

g) Sản phẩm in, tài liệu, biểu mẫu, ấn phẩm, văn hoá phẩm, sách, tài liệu, phim ảnh và các sản phẩm khác để tuyên truyền, quảng bá và phục vụ cho công tác triển khai, thực hiện dự án KHCN;

h) Các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc trang thiết bị và phương tiện làm việc, các dịch vụ thuê đường truyền dẫn, thuê tư vấn, dịch vụ bảo hiểm và thuê các dịch vụ khác phục vụ việc triển khai dự án KHCN;

i) Bản quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ (nếu có);

k) Các loại tài sản khác.

Tất cả các nội dung mua sắm nêu trên, sau đây gọi tắt là tài sản, vật tư.

2. Nguồn kinh phí mua sắm tài sản, vật tư gồm:

a) Kinh phí ngân sách nhà nước cấp được Nhà trường phân giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của đơn vị (kinh phí thường xuyên, các chương trình mục tiêu quốc gia);

b) Nguồn viện trợ, tài trợ, dự án trong và ngoài nước do nhà nước quản lý (trừ trường hợp phải mua sắm theo yêu cầu của nhà tài trợ);

c) Nguồn thu từ học phí, lệ phí được sử dụng theo quy định của pháp luật;

d) Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định (nếu có).

 

PHẦN II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

I. THẨM QUYỀN TRONG ĐẤU THẦU

1. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, vật tư

a) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách (sau đây gọi tắt là Ban Giám hiệu) phụ trách về lĩnh vực công tác có liên quan đến việc mua sắm tài sản, vật tư.

- Thủ trưởng đơn vị, chủ nhiệm đề tài , dự án căn cứ vào dự toán chi kinh phí được cấp  hàng năm, quyết định mua sắm tài sản vật tư cho đề tài, dự án do mình làm chủ nhiệm theo đúng trình tự, thủ tục mua sắm tài sản, vật tư được quy định dưới đây. 

2. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu

- Đối với tài sản, vật tư có giá trị dưới 100 triệu đồng cho một lần mua sắm, Ban Giám hiệu (BGH) phê duyệt dự toán, kế hoạch mua sắm hay hồ sơ yêu cầu mua sắm theo đúng quy định của Nhà nước.

- Đối với tài sản, vật tư cùng chủng loại hoặc đồng bộ có giá trị từ 100 triệu đến 500 triệu đồng cho một lần mua sắm, Trường lập kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu trình ĐHTN phê duyệt nếu là nguồn kinh phí ngân sách hoặc theo trách nhiệm giao quyền của Đại học.

- Đối với tài sản, vật tư cùng chủng loại hoặc đồng bộ có giá trị trên 500 triệu đồng cho một lần mua sắm, Trường lập kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu trình ĐHTN, Bộ GD&ĐT, phê duyệt theo quy định tại Thông tư 08/2014/TT-BGD&ĐT.

II. PHƯƠNG THỨC ĐẦU THẦU

1. Mua sắm tài sản, vật tư  mới , mua sắm bổ sung theo kế hoạch để duy trì hoạt động đã triển khai hoặc triển khai mới dự án KHCN có giá trị dưới 100 triệu đồng cho một lần mua sắm, Chủ nhiệm dự án KHCN  và Phòng QTPV phối hợp thực hiện. Việc mua sắm được thực hiện bằng hình thức Báo giá cạnh tranh/ Báo giá cạnh tranh có thẩm định giá của cơ quan chức năng (ít nhất 3 báo giá của 3 nhà thầu khác nhau) hoặc hồ sơ đề xuất của các nhà thầu để việc mua sắm mang tính cạnh tranh và hiệu quả.

2. Lô hàng có cùng chủng loại hoặc đồng bộ có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên cho một lần mua sắm sẽ phải tổ chức đấu thầu theo qui định hiện hành bằng hình thức Chào hàng cạnh tranh có thông báo rộng rãi/Đấu thầu tự do theo Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP  ngày 26 tháng 06 năm 2014.

3. Việc mua sắm tài sản, vật tư bằng hình thức chỉ định thầu tuân thủ theo Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP  ngày 26 tháng 06 năm 2014 và Ban Giám hiệu sẽ có quyết định cụ thể đối với từng trường hợp. 

 

PHẦN III: TRÌNH TỰ - THỦ TỤC MUA SẮM TÀI SẢN, VẬT TƯ

 

I. LẬP KẾ HOẠCH

Bước 1. Chủ nhiệm dự án KHCN căn cứ vào hợp đồng và thuyết minh đã được các cơ quan chức năng được phê duyệt lập kế hoạch, đề nghị mua sắm và tiến độ mua sắm tài sản, vật tư (căn cứ vào thuyết minh và tiến độ triển khai đề tài) Trình Ban giám hiệu phê duyệt (vào tháng 12 hàng năm). Đối với những đề tài dự án đang triển khai. Hoặc lập kế hoạch bổ sung khi dự án KHCN được phê duyệt .

Bước 2: Phòng QTPV tập hợp các đề nghị, cùng với Phòng KHTC tham mưu đề xuất với BGH về việc  mua sắm tài sản, vật tư phục vụ dự án KHCN.

Bước 3: Phòng QTPV, Phòng KHTC trình Hiệu trưởng/Giám đốc đại học/ (cơ quan chủ quản dự án KHCN)  kế hoạch.

Bước 2: Phòng QTPV, triển khai xuống các chủ nhiệm dự án KHCN sau khi được Hiệu trưởng/Giám đốc đại học Thái Nguyên /(cơ quan chủ quản dự án KHCN)  phê duyệt.

II. THỰC HIỆN KẾ HOẠNH

Bước 1. Chủ nhiệm dự án KHCN đề nghị  Phòng QT PV, Phòng KHTC BGH thực hiện nội dung trong KH đã được BGH .

Bước 2: Phòng QTPV và Phòng KHTC rà soát, lên phương án thực hiện (phương án tài chính và giải quyết cụ thể) trình BGH phê duyệt phương án.

Bước 3. Sau khi được Ban Giám hiệu (BGH) phê duyệt, Phòng QTPV và Chủ nhiệm dự án KHCN đề xuất phối hợp tìm nhà cung cấp khác nhau hoặc lập hồ sơ yêu cầu gửi các nhà cung cấp về tài sản, vật tư dự định mua. 

Bước 4. Phòng QTPV thành lập hồi đồng xét chọn và soạn thảo Quyết định xét chọn nhà cung cấp trên cơ sở ít nhất 3 báo giá hoặc hồ sơ đề xuất của nhà cung cấp BGH phê duyệt.

Bước 5. Phòng QTPV thông báo cho nhà cung cấp soạn thảo hợp đồng. Sau khi kiểm tra,  Phòng QTPV trình BGH ký hợp đồng mua sắm với nhà cung cấp.

Bước 6. Phòng QTPV và Chủ nhiệm dự án KHCN cùng theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng. Tiến hành nhận hàng, kiểm đếm số lượng, model, nhãn hiệu để nghiệm thu và bàn giao cho Chủ nhiệm dự án KHCN đưa vào sử dụng.

Bước 7. Phòng QTPV trình BGH ký Biên bản bàn giao và thanh lý hợp đồng.

Bước 8. Phòng QTPV tập hợp hồ sơ, chứng từ đến Phòng KHTC thanh quyết toán. Hồ sơ thanh toán gồm có: Kế hoạch (Dự toán) + Các phiếu báo giá + Biên bản xét chọn nhà cung cấp + Quyết định xét chọn + Hợp đồng + Hoá đơn tài chính + Biên bản bàn giao, nghiệm thu + Biên bản giao nhận tài sản, vật tư + Biên bản thanh lý hợp đồng + Giấy đề nghị thanh toán  (mẫu của Phòng KHTC  và QTPV).

Bước 9. Phòng QTPV kiểm tra giám sát quá trình sử dụng tài sản, vật tư của dự án KHCN.

Bước 10. Sau khi dự án KHCN kết thúc phòng QTPV sẽ phối hợp với kế toán tài sản của phòng KHTC và chủ nhiệm dự án KHCN tiến hành bàn giao lại tài sản, vật tư (nếu còn) để làm thủ nhập hoặc thanh lý.

GHI CHÚ:

Trong quá trình thực hiện, tuỳ theo giá trị của tài sản và tình hình thực tế của nguồn vốn đầu tư, việc mua sắm có thể thực hiện đơn giản hơn (giảm số bước thực hiện) nhưng cũng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 ( Đã ký)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
ht
Đang online 4493
Hôm nay 7357
Hôm qua 13054
Tuần này 66315
Tuần trước 117384
Tháng này 3103857
Tháng trước 3494688
Tất cả 39818291

Lượt truy cập: 39818291

Đang online: 4493

Ngày hôm qua: 13054

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ