Phòng Quản trị Phục vụ
hieubo
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Quyết định về việc ban hành Quy định kiểm tra, giám sát mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị phục vụ đề tài, dự án Trường Đại học Nông lâm.

         ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

      Số:  662  /QĐ-QTPV                                   Thái Nguyên, ngày 19 tháng  05  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc ban hành Quy định kiểm tra, giám sát mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị phục vụ đề tài, dự án Trường Đại học Nông lâm.

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP  ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ về việc quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

 Căn cứ Thông tư 44/2007/TTLT - BTC - BKHCN ngày 07 tháng 05 năm 2007 về việc hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà Nước;

Căn cứ Quyết định số 3647/QĐ-BGD-ĐT ngày 10 tháng 7 năm 2007 về việc Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ- ĐHTN ngày 12/08/2014 về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên về công tác quản lý cơ sở vật chất;

Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Quản trị - Phục vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy định kiểm tra, giám sát mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị phục vụ đề tài, dự án Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Điều 2: Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy trình đã ban hành trước đây. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện những điều chưa hợp lý, Phòng Quản trị - Phục vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất để điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3: Các ông, bà Trưởng Phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản trị - Phục vụ, chủ nhiệm đề tài, dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                               ( Đã ký )

Nơi nhận:                                                                                                                               

- Như điều 3;

- Lưu: HCTC, QTTV.

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
ht
Đang online 4894
Hôm nay 8088
Hôm qua 13054
Tuần này 67046
Tuần trước 117384
Tháng này 3104588
Tháng trước 3494688
Tất cả 39819022

Lượt truy cập: 39819049

Đang online: 4907

Ngày hôm qua: 13054

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ