Phòng Quản trị Phục vụ
hieubo
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo của Nhà trường
19/12/2015 20:49 - Xem: 3848

Thông báo về việc xét duyệt định mức tiêu thụ nhiên liệu cho xe Fortuner BKS 20A – 141.10

    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

       

   Số: 239 /QĐ-QTPV                                    Thái Nguyên,  ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Vviệc xét duyệt định mức tiêu thụ nhiên liệu cho xe Fortuner BKS 20A – 141.10

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Căn cứ Quyết định số 56-TTg  ngày 25/2/1971 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Nông Lâm miền núi nay là Trường Đại học Nông Lâm trực thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ biên bản của hội đồng xét duyệt định mức tiêu thụ nhiên liệu cho xe Fortuner biển số  20A – 141.10 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản trị phục vụ.

                                                                    QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quyết định định mức tiêu thụ nhiên liệu cho xe Fortuner BKS 20A – 141.10  là 20 lít xăng A92/100 km di chuyển kết hợp trong và ngoài đô thị. Định mức tiêu hao nhiên liệu tại Quyết định này là căn cứ để xây dựng dự toán ngân sách, cấp phát, thanh quyết toán chi phí sử dụng nhiên liệu cho xe ô tô trên sử dụng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Phòng HC-TC, KH-TC chủ trì, phối hợp theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Phòng KH-TC, Phòng HC-TC, Phòng QT-PV, các bộ và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;                                                                         ( Đã ký)

- Lưu HC-TC, QT-PV.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
ht
Đang online 10736
Hôm nay 14153
Hôm qua 17452
Tuần này 57203
Tuần trước 91540
Tháng này 3603171
Tháng trước 3454571
Tất cả 40636792

Lượt truy cập: 40636792

Đang online: 10736

Ngày hôm qua: 17452

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ