Trang chủ Phòng chống tham nhũng
21/11/2013 15:12 - Xem: 8079

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý III năm 2013

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số:902/BC-ĐHNL-TTKT&ĐBCLGD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2013

 
 

 

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng – Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Thái Nguyên báo cáo ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN) công tác phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2013 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Trường

            Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được Ban giám hiệu quan tâm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Cụ thể, trong Quý III năm 2013, Trường Đại học Nông Lâm đã triển khai như sau:

Tiếp tục quán triệt Luật phòng chống tham nhũng trong cán bộ đảng viên, quần chúng bằng nhiều hình thức: Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến bản tin phòng chống tham nhũng trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ, sinh hoạt “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hàng tháng theo quy định của trường.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

            - Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong Trường nhận thức sâu sắc về công tác PCTN và hiệu quả của nó đối với sự phát triển của đơn vị nên đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và áp dụng nhiều biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và hạn chế đến mức thấp nhất việc tham nhũng có thể xảy ra.

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đặc biệt quan tâm giáo dục ý thức "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư" cho CBVC và SV.

- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

            Nhà trường tiếp tục chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy hoạch, định mức, tiêu chuẩn; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tăng cường hoàn thiện các quy chế đảm bảo thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của Nhà nước trong quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức...

- Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng:

Việc luân chuyển cán bộ nhằm mục đích đào tạo đội ngũ kế cận theo quy hoạch của Đảng ủy.

- Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:

Đã triển khai từ quý IV năm 2012.

- Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách:

Trường không phát hiện hành vi tham nhũng nào trong thời gian qua.

- Việc thực hiện cải cách hành chính:

Trường đã tiếp tục thực hiện cải cách hành chính một cửa công tác văn thư lưu trữ, công tác sinh viên, công khai các chủ trương, kế hoạch hoạt động của Trường lên mạng.

- Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:

 Thường xuyên cập nhật, xử lý và phản hồi các thông tin, đồng thời công khai các văn bản, báo cáo, lịch công tác trên trang thông tin lãnh đạo và trên website của Trường; hoàn thiện các phần mềm kế hoạch tài chính, đào tạo, quản lý sinh viên… .

- Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản:

Thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi cho cán bộ, viên chức.

- Việc đưa nội dung luật phòng chống tham nhũng vào giảng dạy từ năm học 2013-2014:

Nhà trường đã triển khai từ đầu năm học 2013-2014. Giảng dạy từ 3-5 tiết luật phòng chống tham nhũng trong môn Nhà nước và pháp luật đại cương.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng:

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý: Chưa có vụ việc tham nhũng nào được phát hiện.

- Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Chưa có vụ việc tham nhũng.

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có.

- Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: Không có.

- Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không có.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Đánh giá tình hình tham nhũng:

- Đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý:

            Là đơn vị trường học nên tình hình tham nhũng khó có cơ hội xảy ra như các đơn vị kinh doanh, kinh tế, xây dựng, tuy nhiên nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp, công khai minh bạch trong các hoạt động nên Trường chưa có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

- So sánh tình hình tham nhũng kỳ này với cùng kỳ năm trước: Từ trước đến nay chưa có vụ việc tham nhũng nào được phát hiện.

2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng:

- Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý:

Nhờ đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp, lấy ngăn ngừa làm chính nên trong thời gian qua chưa có vụ việc tham nhũng xảy ra. Việc thực hành tiết kiệm đã được quan tâm, tuy nhiên còn một số sinh viên chưa có ý thức cao trong bảo vệ tài sản công.

- So sánh hiệu quả công tác PCTN kỳ này với cùng kỳ năm trước:

Đảng ủy, Ban Giám hiệu rất quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, ngày càng phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống tham nhũng.

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng; đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng:

+ Nêu cụ thể những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế tại đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng:

Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTN chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thật đa dạng, phong phú.

Việc thực hiện công tác PCTN gắn với công tác chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, tiến hành chưa đồng bộ và thường xuyên.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2013

1. Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, gắn với tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, thông tin định hướng dư luận tạo sự đồng thuận cán bộ, viên chức; đôn đốc các đơn vị triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Chiến lược phòng, chống tham nhũng của nhà trường.

2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của nhà trường đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tăng cường tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTKT&ĐBCLGD.

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 54
Hôm nay 9023
Hôm qua 6753
Tuần này 31571
Tuần trước 31712
Tháng này 756637
Tháng trước 571102
Tất cả 8643045

Lượt truy cập: 8643045

Đang online: 54

Ngày hôm qua: 6753

Thiết kế website VICOTAS

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ