Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
khoathi
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đảm bảo chất lượng giáo dục
20/08/2016 20:46 - Xem: 2509

Báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác kiểm định của trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

BÁO CÁO NHANH

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH

Kính gửi: Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục

- Tên đơn vị chuyên trách, số quyết định thành lập và ngày ban hành:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo quyết định số: 741/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 06 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. (Trước đây là phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập năm 2006)

- Số lượng cán bộ chuyên trách: 06 người. Trong đó gồm 01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng, 03 Chuyên viên.

- Số lượng cán bộ cơ hữu đã tham gia các lớp tập huấn kiểm định viên: 02

- Số lượng cán bộ cơ hữu đã có chứng chỉ kiểm định viên: 01

- Các hoạt động đã và đang triển khai của đơn vị chuyên trách:

Các hoạt động đã triển khai:

*) Tự đánh giá nhà trường, kiểm định nhà trường: Sau đợt đánh giá ngoài năm 2009, đến nay, nhiều tồn tại đã được khắc phục. Việc khắc phục các tồn tại và phát huy điểm mạnh hàng năm được tổng kết tại Hội nghị tổng kết công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng do Đại học Thái Nguyên Tổ chức. Tỉ lệ tiến sĩ được nâng lên, nhà làm việc của Ban giám hiệu, khu công nghệ cao, đường giao thông…được xây dựng mới.v.v. Năm 2015, Trường Đại học Nông Lâm đã xây dựng kế hoạch, thành lập Hội đồng và triển khai tự đánh giá. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhà trường đã phân công nhiệm vụ tới từng thành viên, đồng thời chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc các nhóm chuyên trách thu thập minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá. Hiện nay, Nhà trường đang rà soát, kiểm tra hệ thống minh chứng và hoàn tất báo cáo tự đánh giá. Dự kiến sẽ hoàn thành báo cáo tự đánh giá vào quý 4 năm 2016. Theo kế hoạch, Nhà trường chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài vào năm 2017.

*) Đánh giá chương trình đào tạo: Trong những năm vừa qua, nhà trường đã tổ chức tự đánh giá được 15 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Đại học Thái Nguyên, cụ thể:

+ Năm 2013, Nhà trường đã triển khai tự đánh giá 4 chương trình đào tạo: Chăn nuôi thú y, Trồng trọt, Lâm nghiệp và Quản lý đất đai.

+ Năm 2014, đã triển khai tự đánh giá 5 chương trình đào tạo: Khoa học môi trường, Công nghệ sinh học, Khuyến nông, Quản lý tài nguyên rừng và Thú y. Đồng thời đón đoàn đánh giá đồng cấp của Đại học Thái Nguyên cho 2 chương trình đào tạo: Lâm nghiệp và Quản lý đất đai.

+ Năm 2015, đã triển khai tự đánh giá 5 chương trình đào tạo: Công nghệ sau thu hoạch, Địa chính Môi trường, Nông Lâm kết hợp, Phát triển nông thôn, Khoa học Quản lý môi trường và 1 Chương trình đào tạo tiên tiến Khoa học và quản lý môi trường được đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn AUN và dự kiến hoàn thiện báo cáo tự đánh giá trong năm 2016 và mời đánh giá ngoài năm 2017.

*) Rà soát, chỉnh sửa lại chuẩn đầu ra theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội: . Đến nay nhà trường đã xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của 23 chương trình đào tạo đại học, 7 chương trình đào tạo Thạc sĩ. Trong quá trình triển khai thực hiện Nhà trường đã tiến hành rà soát chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo, căn cứ quy trình rà soát, các Hội đồng Khoa học và đào tạo khoa tiến hành rà soát, lấy ý kiến nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và hội nghề nghiệp về chuẩn đầu ra trước khi ban hành.

Kế hoạch triển khai theo giai đoạn 2016-2020

- Năm 2017, triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Đại học Thái Nguyên: Kinh tế nông nghiệp. Tự đánh giá chương trình đào tạo Khoa học cây trồng và Chăn nuôi - Thú y theo Bộ tiêu chuẩn AUN, đánh giá đồng cấp năm 2018, đánh giá ngoài năm 2019. Đánh giá ngoài chương trình đào tạo tiên tiến Khoa học và Quản lý môi trường năm 2017.

- Năm 2018, triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo Lâm nghiệp, Khoa học Môi trường theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đánh giá đồng cấp và đánh giá ngoài ngoài vào năm 2019.

- Năm 2019, triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo Quản lý đất đai, Phát triển nông thôn, đánh giá đồng cấp và đánh giá ngoài vào năm 2020.

- Năm 2020, triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo Khuyến nông, Quản lý tài nguyên rừng, Thú Y, đánh giá đồng cấp năm 2020.

- Dựa trên những kết quả triển khai đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp từ năm 2013 đến 2016 và những kết quả điều tra của cựu sinh viên và nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo, năm 2017 Nhà trường tiến hành rà soát, cập nhật 100% chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu xã hội.

2. Kiểm định chất lượng trường

- Tên tổ chức kiểm định (đã đăng ký hoặc dự kiến đăng ký): Dự kiến đăng ký tại Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt nam.

- Có kế hoạch kiểm định trường theo tiêu chuẩn quốc tế hay không? Đã tiếp cận với tổ chức kiểm định nào?: Nhà trường chưa có kế hoạch.

- Đã nghiên cứu bộ tiêu chuẩn và quy trình đánh giá trường của AUN-QA? Đánh giá khả năng áp dụng?: Đã tham khảo

STT

Hoạt động

Ngày hoàn thành hoặc Ngày dự kiến

1

Hoàn thành báo cáo tự đánh giá

12/2016

2

Đăng ký đánh giá ngoài

3/2017

3

Ký kết hợp đồng đánh giá ngoài

3/2017

4

Quyết định công nhận

8/2017

3. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

(Liệt kê tất cả các chương trình đào tạo đã được kiểm định, các chương trình đào tạo đang triển khai xây dựng báo cáo tự đánh giá và kế hoạch đăng ký đánh giá ngoài với tổ chức kiểm định)

STT

Tên chương trình

Tổ chức đăng ký kiểm định

Thời gian đăng ký kiểm định

1

Khoa học và Quản lý môi trường

AUN

2017

 

 

 

4. Đánh giá chung về thuận lợi, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai

4.1. Thuận lợi

- Đại học Thái Nguyên có Ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục nên đã chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, hướng dẫn cụ thể công tác đảm bảo chất lượng đối với các trường thành viên.  - Lãnh đạo Nhà trường chỉ đạo quyết liệt.

 - Bộ phận chuyên trách chuyên nghiệp, cán bộ quản lý có chất lượng về nghiệp vụ.

-  Mọi hoạt động của Trường luôn bám sát quy định của Luật GD, Luật GDĐH, Điều lệ trường đại học và các quy định của Bộ GD&ĐT.                                                                                                                                                                                                    

4.2. Khó khăn, hạn chế

- Một số cán bộ quản lý, phần đông giảng viên chưa hiểu hết về ý nghĩa của tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

- Việc thu thập ý kiến từ các bên liên quan còn nhiều khó khăn, hạn chế.

-  Nguồn kinh phí của trường còn hạn chế chưa đáp ứng đủ được nhu cầu chung của Nhà trường.                                 

- Một số hoạt động trường có thực hiện, nhưng khâu lưu trữ thành văn bản chưa chú trọng nên việc thu thập minh chứng gặp khó khăn.

4.2. Đề xuất

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nhất quán, kiên định và thực hiện sớm nhất có thể các biện pháp khuyến khích cũng như bắt buộc thực hiện tự đánh giá, kiểm định chất lượng đối với các cơ sở giáo dục đại học, công bố công khai kết quả đến toàn xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tổ chức kiểm tra trực tiếp việc thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của các cơ sở giáo dục đại học, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Giáo dục đại học, các văn bản hướng dẫn cũng như có những bổ sung thực hiện cần thiết và thực tế.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 5773
Hôm nay 2875
Hôm qua 8493
Tuần này 11368
Tuần trước 79233
Tháng này 2439377
Tháng trước 2639912
Tất cả 26843582

Lượt truy cập: 26843593

Đang online: 5780

Ngày hôm qua: 8493

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ