Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
khoathi
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Ba công khai
20/08/2016 20:42 - Xem: 1333

Kế hoạch khắc phục tồn tại trong việc công khai các hoạt động giáo dục năm học 2015-2016

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số: 726 /KH-ĐHNL-ĐBCLGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC TỒN TẠI

TRONG VIỆC CÔNG KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015 - 2016

 

TT

Nội dung cần khắc phục

Đơn vị có trách nhiệm chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Thời hạn hoàn thành

Kinh phí

Chỉ số dự kiến và các kế hoạch đảm bảo để thực hiện

1

Tổ chức lại thông tin để thuận lợi hơn cho việc tra cứu. Sửa mục Thông tin về đội ngũ giảng viên với lý lịch khoa học thành “Đội ngũ giảng viên”

Phòng Đào tạo

Phòng HCTC, TTNN&THƯD

11/2016

0

Thông tin được sủa đổi, thuân tiện cho việc tra cứu

2

Công khai danh mục ngành đào tạo có liên kết đến chương trình khung

Phòng Đào tạo

 

11/2016

0

Danh mục các ngành được công khai có liên kết  chương trình khung

3

Công khai danh mục giáo trình theo từng chương trình đào tạo

Phòng Đào tạo

Các khoa,

Trung tâm TNN&THƯD

11/2016

0

Danh mục giá trình được công khai, số lượng được cập nhật theo thời điểm hiên tại

4

Thống nhất định dạng, cấu trúc chuẩn đầu ra cho các chuyên ngành

Phòng Đào tạo

Phòng KT&ĐBCLGD, khoa chuyên môn

11/2016

0

Chuẩn đầu ra của các ngành

5

Tổ chức rà soát chuẩn đầu ra theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp với trình độ đào tạo Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Phòng Đào tạo

Phòng KT&ĐBCLGD, khoa chuyên môn

11/2016

20 triệu

Ban hành chuẩn đầu ra của các trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

6

Bổ sung phần công khai chỗ ở còn trống trong khu nội trú, ký túc xá

Phòng CT HSSV

 

8/2016

0

Số liệu được công khai trên website

7

Thống kê số lượng sinh viên tham gia khảo sát tính theo tỷ lệ phần trăm

Trung tâm  TV&DVSV

Phòng KT&ĐBCLGD

9/2016

0

Số liệu đã khảo sát được thống kê theo tỷ lệ phần trăm

8

Rà soát, chỉnh sửa bố cục của menu phụ của mục Giới thiệu tại trang chủ, thêm mục “Sứ mệnh tầm nhìn”

Phòng HCTC

Ban giám hiệu, các đơn vị

9/20116

0

Bố cục của menu phụ được chỉnh sửa

9

Rà soát lại nội dung đăng tải trong mục Sứ mệnh tầm nhìn làm rõ sứ mệnh, tầm nhìn của Nhà trường

Phòng HCTC

 

9/2016

0

Cập nhật nội dung đăng tải trong mục Sứ mệnh tầm nhìn

10

Trong cơ cấu tổ chức, rà soát mục sơ đồ tổ chức, trình bày dưới dạng sơ đồ hình cây

Phòng HCTC

Trung tâm TNN&THƯD

12/2016

0

Sơ đồ được trình bày dưới dạng hình cây

11

Trong mục “Trang thông tin điện tử của các đơn vị” thì nên ghi “Hoạt động Đảng - Đoàn thể” thay cho tên hiên tại là “Hoạt động đoàn thể và tiểu mục “Hoạt động Đoàn thể/Công tác Đảng” thay cho tên hiện tại là “Hoạt động Đoàn thể/Công tác Đảng ủy”

TT NN&THƯD

VP Đảng ủy, VP Công đoàn

9/2016

0

Các tiêu đề được thay đổi theo khuyến nghị của ĐHTN

12

Kiểm tra kết nối của các đường liên kết tại các menu ở chân trang thông tin điện tử đến nội dung tương đương trong trang thông tin điện tử

TT NN&THƯD

 

8/2016

0

Các đường liên kết tại các menu được kiểm tra. Có biên bản ra soát kiểm tra

13

Lựa chọn nội dung trọng tâm trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của năm để đảm bảo triển khai hiệu quả

Phòng TTPC

 

9/2016

0

Có kế hoạch thanh tra năm học 2016 - 2017 được hiệu trưởng phê duyệt

14

Công khai kết luận thanh tra tại đơn vị được thanh, kiểm tra

Phòng TTPC

 

12/2016

0

Các kết luận thanh tra được công khai trên website và tại các đơn vị được kiểm tra

15

Thống nhất dữ liệu trong các bảng biểu quy định trong quy chế ba công khai

Phòng KT&ĐBCLGD

 

8/2016

0

Các số liệu được cập nhật lại

16

Cập nhật thông tin về các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử

Phòng KT&ĐBCLGD

 

Thường xuyên

0

Cập nhật các hoạt động thường niên của đơn vị trên website

17

Trong mục ba công khai bổ sung thông tin vào mục Đề án, luận án và Kiểm định chất lượng

Phòng KT&ĐBCLGD

Phòng Đào tạo

10/2016

0

Nội dung được bổ sung vào đề mục

18

Bổ sung các văn bản pháp quy về công tác quản lý hợp tác quốc tế, quản lý đoàn ra, đoàn vào của ĐHTN trên trang thông tin điện tử của Nhà trường.

Cập nhật thông tin đoàn ra trên phần mềm quản lý

Phòng KHCN&HTQT

Các đơn vị

12/2016

0

Các văn bản pháp quy được cập nhật.

Thông tin đoàn ra có trên phần mềm quản lý

 

19

Thiết kế lại giao diện trang thông tin điện tử, tạo các đường liên kết thuận tiện cho việc tra cứu

TT NN&THƯD

Các đơn vị

10/2016

0

Website được cải thiện

20

Cập nhật thông tin đúng theo biểu mẫu số 22 theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDDT

Phòng QTPV

Phòng KT&ĐBCLGD

9/2016

0

Cập nhật lại thông tin

21

Rà soát, điều chỉnh quy định xây dựng ngân hàng đề/câu hỏi thi để đảm bảo việc xây dựng ngân hàng đề/câu hỏi thi có kiến thức phủ khắp môn học

Phòng KT&ĐBCLGD

Các khoa, TTNN&THƯD

11/2016

0

Rà soát lại ngân hàng đề, có biên bản kèm theo, ban hành lại quy định về xây dựng ngân hang đề thi

22

Ban hành bộ quy trình, biểu mẫu hướng dẫn thực hiện công tác khảo thí:

- Quy trình hướng dẫn chi tiết việc việc xây dựng ngân hàng đề/câu hỏi thi

- Quy trình tổ chức thi, trong đó chi tiết các bước thực hiện việc tổ hợp, in sao đề, coi thi

- Quy trình tổ chức chấm thi, trong đó chi tiết các bước làm phách, chấm thi, nhập điểm, thông báo điểm, lưu điểm và phúc khảo

Phòng KT&ĐBCLGD

Phòng TTPC, Phòng ĐT

11/2016

0

Ban hành bộ quy trình mới

23

Kiểm tra lại phần mềm chấm thi đối với các môn thi trắc nghiệm

Phòng KT&ĐBCLG

Phòng Đào tạo, TT NN&THƯD

Đã hoàn thành

0

Đã phối hợp kiểm tra điểm trên trang cá nhân của sinh viên

24

Xây dựng kế hoạch cải thiện  cho từng CTĐT theo từng tiêu chuẩn tiêu chí. Có cơ chế kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện

Phòng KT&ĐBCLG

Các khoa chuyên môn

Đã hoàn thành

0

Đã xây dựng kế hoạch, có kế hoạch kiểm tra giám sát

25

Xây dựng kế hoạch cải thiện sau đánh giá hiên trạng sinh viên tốt nghiệp

Phòng KT&ĐBCLG

Các khoa chuyên môn

Đã hoàn thành

0

Đã xây dựng kế hoạch, có kế hoạch kiểm tra giám sát

26

Xây dựng Quy định của Nhà trường về lấy ý kiến phản hồi của các đối tượng liên quan

Xây dựng kế hoạch cải thiện chất lượng  và giám sát quá trình cải thiện chất lượng

Phòng KT&ĐBCLG

Các đơn vị

2/2017

0

Ban hành quy định cụ thể

27

Tổ chức khảo sát sinh viên cuối khóa

Phòng KT&ĐBCLG

Phòng Đào tạo, TT TV&DVSV, các khoa chuyên môn

5/2017

15

Có báo cáo kết quả sau khảo sát

 

Nơi nhận:

- Ban KT&ĐBCLGD-ĐHTN;

- BGH;

- Các đơn vị;

- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

PGS.TS. Trần Văn Điền

 

Xem chi tiết: Tại đây

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 5037
Hôm nay 13605
Hôm qua 24531
Tuần này 71455
Tuần trước 93091
Tháng này 2557714
Tháng trước 2613924
Tất cả 26548478

Lượt truy cập: 26548492

Đang online: 5045

Ngày hôm qua: 24531

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ