Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
khoathi
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Khảo thí
20/06/2016 16:18 - Xem: 2865

Quy định chấm phúc khảo bài thi của trường Đại học Nông Lâm

 

QUY ĐỊNH

Về việc chấm phúc khảo bài thi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 532 /QĐ-ĐHNL-KT&ĐBCL ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Văn bản này quy định quy trình chấm phúc khảo, sử dụng kết quả chấm phúc khảo, thanh tra sau chấm thi phúc khảo, trách nhiệm của cán bộ chấm thi.

2. Đối tượng áp dụng:

a. Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm và giảng viên khác tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Nông Lâm.

b. Sinh viên hệ chính quy và hệ liên thông, văn bằng 2; học viên cao học của Trường Đại học Nông Lâm.

Điều 2. Điều kiện phúc khảo

1. Bài thi kết thúc học phần đủ điều kiện để xem xét phúc khảo phải thỏa mãn đồng thời các yêu cầu sau:

a. Bài thi đã được chấm lần 1 và không có dấu hiệu bất thường. Trong trường hợp bài thi có dấu hiệu bất thường sẽ được tổ chức chấm thanh tra (theo điều 5 của Quy định này).

b. Thí sinh nộp đơn phúc khảo trong thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố điểm chính thức.

c. Thí sinh nộp đầy đủ lệ phí theo quy định.

2. Bài thi không đủ điều kiện phúc khảo

Không xem xét phúc khảo bài thi một trong các trường hợp sau:

- Không thỏa mãn một trong các điều kiện ở khoản 1 Điều này.

- Bài thi thực hành, vấn đáp.

3. Đối với trường hợp thiếu điểm

             a. Thiếu điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kỳ: Sinh viên gặp trực tiếp giáo viên giảng dạy môn học.

            b. Thiếu điểm thi kết thúc học phần: Áp dụng như đối với trường hợp phúc khảo điểm thi kết thúc học phần.

4. Đối với điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kỳ

a. Trợ lý khảo thí khoa có nhiệm vụ tiếp nhận đơn xin phúc khảo của sinh viên hệ đại học chính quy.

b.  Căn cứ vào đơn xin phúc khảo của sinh viên, trợ lý khảo thí khoa tập hợp đơn và chuyển cho Bộ môn, bộ môn đảm nhiệm môn học đó sẽ thông báo cho giảng viên môn học và tổ chức kiểm tra hoặc chấm lại điểm cho sinh viên.

c. Nếu có sự thay đổi về điểm, bộ môn lập biên bản gửi cho trợ lý khảo thí khoa để sửa và thông báo điểm cho sinh viên.

d. Thời gian phúc khảo điểm chuyên cần và điểm kiểm tra giữa kỳ: sau 07 ngày kể từ ngày công bố điểm.

Lưu ý: Chỉ giải quyết phúc khảo điểm chuyên cần và điểm kiểm tra giữa kỳ khi chưa có điểm thi kết thúc học phần.

Điều 3. Quy trình chấm phúc khảo

1. Tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh

a. Thí sinh đề nghị phúc khảo viết đơn (theo mẫu lấy tại Phòng KT&ĐBCLGD hoặc download tại website: www.tuaf.edu.vn) và gửi đơn kèm lệ phí về Phòng KT&ĐBCLGD.

b. Phòng KT&ĐBCLGD tiếp nhận đơn của thí sinh, thành lập Ban chấm phúc khảo bài thi, tổ chức chấm phúc khảo bài thi.

c. Lệ phí phúc khảo: 35.000đ/môn nộp tại phòng KT&ĐBCLGD cùng với đơn (lệ phí phúc khảo sẽ không hoàn lại).

2. Chuẩn bị các điều kiện và tiến hành chấm phúc khảo

Sau khi tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh, Phòng KT&ĐBCLGD tổng hợp danh sách và gửi công văn tới Khoa có môn thi phải chấm phúc khảo. Sau khi nhận được công văn, Nhà trường yêu cầu Trưởng bộ môn có trách nhiệm lập danh sách cán bộ tham gia chấm phúc khảo bài thi theo kế hoạch đã được Phòng KT&ĐBCLGD ấn định. Trước khi bàn giao bài thi cho cán bộ chấm phúc khảo, trợ lý khảo thí khoa tiến hành các công việc sau đây:

- Kiểm tra đầu phách, rút bài thi, đối chiếu với danh sách thí sinh dự thi, đối chiếu số tờ giấy thi. Kiểm tra dấu hiệu bất thường của bài thi (đánh dấu bài, viết vẽ nội dung không phù hợp với yêu cầu của đề thi,...). Bài thi có dấu hiệu bất thường sẽ được xử lí theo điều 5 của Quy định này.

- Cộng lại các điểm thành phần, đối chiếu với điểm đã công bố để phát hiện sai sót. Nếu phát hiện có sự bất thường thì lập biên bản và báo cáo với Trưởng ban phúc khảo theo quy định.

- Tập hợp các bài thi của một học phần vào một túi, ghi rõ số bài thi và số tờ của từng bài thi hiện có trong túi và bàn giao cho Ban chấm phúc khảo.

- Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo phải có ít nhất từ 2 thư kí trở lên.

3. Chấm phúc khảo

a. Việc tổ chức chấm phúc khảo do Trưởng bộ môn và 2 cán bộ chấm thi thực hiện. Trong 2 cán bộ chấm phúc khảo, phải có ít nhất 1 cán bộ không chấm thi học phần đó lần 1. Điểm chấm phúc khảo được ghi vào Phiếu chấm điểm phúc khảo bài thi (theo mẫu). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực sẽ xử lý theo quy định. Địa điểm chấm phúc khảo: tại Phòng KT&ĐBCLGD.

b. Sau khi hoàn thành chấm phúc khảo bài thi, nếu điểm chấm phúc khảo và điểm chấm thi lần 1 có sự chênh lệch:

+ Dưới 0,5 điểm đối với môn khoa học tự nhiên hoặc dưới 1,0 điểm đối với môn khoa học xã hội: Hai cán bộ chấm phúc khảo thảo luận, thống nhất điểm, ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

+ Từ 0,5 đến 1,0 đối với môn khoa học tự nhiên hoặc từ 1,0 đến 1,5 đối với môn khoa học xã hội: Hai cán bộ chấm phúc khảo đối thoại và báo cáo Trưởng bộ môn để thống nhất điểm, ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh. Nếu đối thoại không thống nhất được điểm thì Trưởng bộ môn chấm thi quyết định điểm, ghi điểm và ký vào bài thi.

+ Trên 1,0 đối với môn khoa học tự nhiên hoặc trên 1,5 đối với môn khoa học xã hội: Trưởng bộ môn chấm thi tổ chức chấm lần thứ 3 trực tiếp vào bài thi của thí sinh.

c. Điểm thi được thống nhất ngay sau khi đối thoại và sẽ được lập thành biên bản kết luận điểm cuối cùng. Điểm phúc khảo sẽ là kết quả cuối cùng của môn thi được phúc khảo.

Điều 4. Sử dụng kết quả phúc khảo

a. Điểm phúc khảo được sử dụng để thay thế điểm thi lần 1 (dù kết quả phúc khảo cao hơn hay thấp hơn kết quả chấm thi lần 1).

b. Phòng KT&ĐBCLGD tổng hợp điểm và gửi về Phòng Đào tạo, giáo vụ Khoa, Bộ môn và và đăng tải trên Website của Nhà trường sau 15 ngày kể từ ngày nhận đơn.

Điều 5. Thanh tra chấm thi phúc khảo

Trong trường hợp chấm phúc khảo học phần mà phần lớn bài thi được đề nghị phúc khảo có sự điều chỉnh điểm (tăng hoặc giảm), chấm thi có nhiều sai sót, bài thi có dấu hiệu bất thường, Trưởng ban chấm phúc khảo đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra công tác chấm thi lần 1. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện quy trình chấm phúc khảo và xử lý theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của cán bộ chấm thi

Cán bộ chấm thi phải chịu trách nhiệm về kết quả chấm thi. Việc để sai sót trong quá trình chấm thi được xử lý theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm.

Sau khi kết thúc mỗi học kỳ, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục tổng hợp danh sách các cán bộ chấm thi lần 1 có sai sót trong quá trình chấm thi và tương ứng với số lần chấm gửi về Bộ môn, Khoa và Hội đồng thi đua khen thưởng của Nhà trường. Hội đồng thi đua khen thưởng của Nhà trường sẽ căn cứ vào các tiêu chí thi đua để xét danh hiệu thi đua cho từng giảng viên trong năm học đó.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định này đều không còn hiệu lực.

2. Phòng KT&ĐBCLGD có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện quy định này.

3. Các Phòng chức năng, các Khoa chuyên môn, Trung tâm thuộc Trường Đại học Nông Lâm có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này đến từng cán bộ giảng dạy trong đơn vị (kể cả giảng viên kiêm nhiệm và hợp đồng thỉnh giảng).

4. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phổ biến quy định tới toàn thể sinh viên trong trường.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Phòng KT&ĐBCLGD để tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Văn Điền

 

Xem chi tiết tại đây: Quy định chấm phúc khảo của trường Đại học Nông Lâm

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 8286
Hôm nay 13191
Hôm qua 31986
Tuần này 124936
Tuần trước 116788
Tháng này 2429982
Tháng trước 2362802
Tất cả 26040507

Lượt truy cập: 26040507

Đang online: 8286

Ngày hôm qua: 31986

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ