Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
khoathi
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015 ngành Thú y

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 
   

Số: 1568/QĐ-ĐHNL-ĐBCLGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

          Thái Nguyên,  ngày 30 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015

 ngành Thú y

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Căn cứ Nghị định 31/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ thông tư  08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ công văn số 99/ĐHTN ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Đại học Thái Nguyên V/v Triển khai chuẩn đánh giá chuẩn đầu ra;

Căn cứ Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Nông Lâm;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015

 ngành Thú y gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

            Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015 ngành Thú y theo Quy định của Đại học Thái Nguyên.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng KT&ĐBCLGD, Trưởng khoa CNTY và các thành viên của Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- ĐHTN;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Văn Điền

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

HIỆN TRẠNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2015

 NGÀNH THÚ Y

(Kèm theo Quyết định số: 1568/-ĐHNL-ĐBCLGD, ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)

I. Danh sách Hội đồng đánh giá cấp trường

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Văn Điền

PGS.TS - Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Ngọc Nông

PGS.TS - P.Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

3

Trần Huê Viên

PGS.TS - P.Hiệu trưởng

Ủy viên

4

Phan Thị Hồng Phúc

TS - Trưởng khoa CNTY

Ủy viên

5

Nguyễn Đức Thạnh

TS - Trưởng phòng KT&ĐBCLGD

Ủy viên

6

Lê Sỹ Trung

PGS.TS - Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

7

Nguyễn Quang Tính

TS - Trưởng phòng CTHSSV

Ủy viên

8

Đặng Xuân Bình

PGS. TS. Trưởng phòng TT-PC

Ủy viên

9

Trần Thị Thanh Tâm

Ths. P.Trưởng phòng KT&ĐBCLGD

Thư ký

 

                       II. Danh sách Hội đồng đánh giá chuyên môn

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Phan Thị Hồng Phúc

Trường ĐHNL

TS - Tr.Khoa CNTY

Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Thị Thúy Mỵ

Trường ĐHNL

TS - P.Tr.Khoa CNTY

Phó CT HĐ

3

Từ Quang Hiển

Trường ĐHNL

GS.TS - Khoa CNTY

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Kim Lan

Trường ĐHNL

GS.TS - Khoa CNTY

Ủy viên

5

Nguyễn Văn Quang

Trường ĐHNL

     TS - Khoa CNTY

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Ngân

Trường ĐHNL

TS - Trưởng bộ môn

Ủy viên

7

Nguyễn Văn Sửu

Trường ĐHNL

TS - Trưởng bộ môn

Ủy viên

8

Hà Văn Doanh

Trường ĐHNL

TS - P.Trưởng Khoa

Ủy viên

9

Hà Thị Hảo

Trường ĐHNL

ThS. Phó Trưởng Khoa

Ủy viên

10

Nguyễn Quang Tính

Trường ĐHNL

TS. Tr phòng CTHSSV

Ủy viên

11

Phạm Quang Phúc

Chi cục Thú y tỉnh TN

TS. Phó Chi cục trưởng

Ủy viên

12

Trần Đức Hạnh

Công ty thuốc thú y Đức Hạnh Macphavet

TS - Tổng Giám đốc

Ủy viên

13

Trịnh Đình Thâu

 Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TS. Trưởng khoa Thú y

Ủy viên

14

Nguyễn Bá Hiên

Học viên Nông nghiệp Việt Nam

PGS. TS

Ủy viên

15

Nguyễn Văn Năm

Cty Biovet

ThS. Giám đốc

Ủy viên

 

 

 

KẾ HOẠCH 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2015

NGÀNH THÚ Y

            1. Mục đích đánh giá

            Nhằm đánh giá chất lượng đào tạo của các chương trình đào tạo, tạo mối liên hệ gắn kết giữa chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng, các đơn vị đào tạo trong nước, từ đó có sự so sánh nhằm quảng bá về chất lượng đào tạo với mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên tốt nghiệp của đơn vị.

            2. Phạm vi đánh giá

            Đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015 ngành Thú y

            3. Công cụ đánh giá

            Sử dụng bộ công cụ được Hội đồng đánh giá của Đại học Thái Nguyên thẩm định và phê duyệt.

                        4. Hội đồng đánh giá

            4.1. Thành phần Hội đồng đánh giá

Hội đồng đánh giá được thành lập theo Quyết định 1568/QĐ/ĐHNL-ĐBCLGD ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm.

I. Danh sách Hội đồng đánh giá cấp trường

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Văn Điền

PGS.TS - Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Ngọc Nông

PGS.TS - P.Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

3

Trần Huê Viên

PGS.TS - P.Hiệu trưởng

Ủy viên

4

Phan Thị Hồng Phúc

TS - Trưởng khoa CNTY

Ủy viên

5

Nguyễn Đức Thạnh

TS - Trưởng phòng KT&ĐBCLGD

Ủy viên

6

Lê Sỹ Trung

PGS.TS - Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

7

Nguyễn Quang Tính

TS - Trưởng phòng CTHSSV

Ủy viên

8

Đặng Xuân Bình

PGS. TS. Trưởng phòng TT-PC

Ủy viên

9

Trần Thị Thanh Tâm

Ths. P.Trưởng phòng KT&ĐBCLGD

Thư ký

 

                       II. Danh sách Hội đồng đánh giá chuyên môn

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Phan Thị Hồng Phúc

Trường ĐHNL

TS - Tr.Khoa CNTY

Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Thị Thúy Mỵ

Trường ĐHNL

TS - P.Tr.Khoa CNTY

Phó CT HĐ

3

Từ Quang Hiển

Trường ĐHNL

GS.TS - Khoa CNTY

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Kim Lan

Trường ĐHNL

GS.TS - Khoa CNTY

Ủy viên

5

Nguyễn Văn Quang

Trường ĐHNL

     TS - Khoa CNTY

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Ngân

Trường ĐHNL

TS - Trưởng bộ môn

Ủy viên

7

Nguyễn Văn Sửu

Trường ĐHNL

TS - Trưởng bộ môn

Ủy viên

8

Hà Văn Doanh

Trường ĐHNL

TS - P.Trưởng Khoa

Ủy viên

9

Hà Thị Hảo

Trường ĐHNL

ThS. Phó Trưởng Khoa

Ủy viên

10

Nguyễn Quang Tính

Trường ĐHNL

TS. Tr phòng CTHSSV

Ủy viên

11

Phạm Quang Phúc

Chi cục Thú y tỉnh Thái Nguyên

TS. Phó Chi cục trưởng

Ủy viên

12

Trần Đức Hạnh

Công ty thuốc thú y Đức Hạnh Macphavet

TS - Tổng Giám đốc

Ủy viên

13

Trịnh Đình Thâu

 Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TS. Trưởng khoa Thú y

Ủy viên

14

Nguyễn Bá Hiên

Học viên Nông nghiệp Việt Nam

PGS. TS

Ủy viên

15

Nguyễn Văn Năm

Cty Biovet

ThS. Giám đốc

Ủy viên

 

4.2.  Ban thư ký

STT

Họ và tên

 Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thu Quyên

TS - Trợ lý KT&ĐBCL

Trưởng nhóm

2

Cù Thị Thúy Nga

TS - Phó BM

Ủy viên

3

Phạm Thị Trang

ThS - Trợ lý giáo vụ

Ủy viên

 

 

4.3. Phân công nhiệm vụ

 

STT

Nội dung công việc

Nhóm chịu

trách nhiệm

Thời gian

 

1

Ra quyết định thành lập hội đồng đánh giá, ban chuyên môn

Hiệu trưởng

20/11-28/11

2

Xây dựng kế hoạch đánh giá

Hội đồng đánh giá theo Quyết định

20/11-30/11

3

Gửi danh sách sinh viên lên ĐHTN để lựa chọn danh sách chính thức

Ban thư ký

05/11-10/11

4

Đăng ký thời gian đánh giá ngoại ngữ và tin học cho SV

Ban Thư ký

30/11- 15/12

5

Xây dựng nội dung và công cụ đánh giá

Hội đồng chuyên môn theo Quyết định

10/11-05/12

6

Triển khai các hoạt động đánh giá chuyên môn

Hội đồng đánh giá

9/12/2015

7

Thu thập số liệu viết báo cáo và trình Hội đồng đánh giá phê duyệt

Ban chỉ đạo, ban thư ký, Hội đồng đánh giá

10/12-20/12

 

6. Danh sách chuyên gia đánh giá ngoài đơn vị

            6.1. Giảng viên

STT

Họ và tên

Chức danh, đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Trịnh Đình Thâu

TS. Trưởng khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp VN

0912795963

2

Nguyễn Bá Hiên

PGS. TS. Học viên Nông nghiệp VN

0912056578

 

6.2. Nhà tuyển dụng

 

STT

Họ và tên

Chức danh, đơn vị công tác

Số điện thoại

 

1

Phạm Quang Phúc

Phó Chi cục Thú y Thái Nguyên

0915152128

 

2

Trần Đức Hạnh

Tổng GĐ cty thuốc thú y Đức Hạnh Macpha

0979899172

 

3

Nguyễn Văn Năm

ThS. Gám đốc Công ty Xuất nhập khẩu thuốc thú y Biovet.

0913002050

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Hội đồng đánh giá của ĐHTN;

- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD.

 

            HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

        PGS.TS. Trần Văn Điền

 

 

 

             

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 10375
Hôm nay 7228
Hôm qua 13493
Tuần này 48475
Tuần trước 119799
Tháng này 2841361
Tháng trước 2982266
Tất cả 33655617

Lượt truy cập: 33655743

Đang online: 10478

Ngày hôm qua: 13493

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ