Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
khoathi
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đảm bảo chất lượng giáo dục
19/09/2016 14:11 - Xem: 839

Quyết định thành lập Tổ công tác dự giờ, đánh giá giờ giảng cấp trường năm học 2016 - 2017

 

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số: 1032 /QĐ-KT-ĐBCLGD

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Thái Nguyên, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Tổ công tác dự giờ, đánh giá giờ giảng cấp trường

năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

- Căn cứ Nghị định 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

- Căn cứ thông tư  08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2004 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục Đại học thành viên;

- Căn cứ theo Quyết định số 1245/QĐ-ĐHTN ngày 03/11/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v Ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cho các trường Đại học, cao đẳng thuộc Đại học Thái Nguyên;

- Căn cứ theo quyết định số 756/QĐ-ĐT ngày 21/8/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm v/v Ban hành Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nông Lâm;

- Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BTV ngày 10/8/2015 của Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm về việc Ban hành các đề án công tác trọng tâm của Đảng ủy giai đoạn 2015-2020;

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng KT&ĐBCLGD, phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Thành lập tổ công tác dự giờ và đánh giá giờ giảng cấp trường năm học 2016-2017 gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

          Điều 2. Quyền hạn, trách nhiệm của Tổ công tác dự giờ cấp trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

          Điều 3. Các ông (bà) có tên ở điều 1 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;                                                                                                  (Đã ký)

- Ban Giám hiệu;                                                                                 PGS.TS. Trần Văn Điền

- Lưu VT, KT&ĐBCLGD.

 

DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC DỰ GIỜ VÀ ĐÁNH GIÁ

 

GIỜ GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC HỌC 2016 -2017

(Kèm theo Quyết định số 1032/QĐ-KT-ĐBCLGD ngày 01 tháng 9 năm 2016)


 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trách nhiệm

1

Ông Nguyễn Ngọc Nông

Phó hiệu trưởng

Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Đức Thạnh

Trưởng phòng KT&ĐBCLGD

Tổ phó

3

Ông Lê Minh Toàn

P. Trưởng phòng KT&ĐBCLGD

Thư  ký

4

Bà Trần Thị Thanh Tâm

P. Trưởng phòng KT&ĐBCLGD

Tổ viên

5

Bà Nguyễn Thúy Hà

P. Trưởng phòng Đào tạo

Tổ viên

6

Ông Lê Văn Thơ

P. Trưởng phòng Đào tạo

Tổ viên

7

Bà Đinh Ngọc Lan

Trưởng phòng KHTC

Tổ viên

8

Ông Đặng Xuân Bình

Trưởng phòng TTPC

Tổ viên

9

Ông Dương Thế Phùng

P. Trưởng phòng TTPC

Tổ viên

10

Bà Nguyễn Thị Ngân

P. Trưởng phòng HC-TC

Tổ viên

11

Đại diện lãnh đạo đơn vị và Bộ môn có giảng viên dự giờ

Tổ viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem chi tiết tại đây: Quyết định thành lập tổ dự giờ cấp trường năm học 2016-2017

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 5773
Hôm nay 2875
Hôm qua 8493
Tuần này 11368
Tuần trước 79233
Tháng này 2439377
Tháng trước 2639912
Tất cả 26843582

Lượt truy cập: 26843589

Đang online: 5778

Ngày hôm qua: 8493

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ