Phòng Quản lý chất lượng
Phòng QLCL
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Kế hoạch
29/07/2016 17:45 - Xem: 8748

Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2016

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số: 349/KH-ĐHNL-TTPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Thái Nguyên, ngày  07  tháng 04 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý

nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2016

Thực hiện Quyết định số 338/QĐ-ĐHNL ngày 16/03/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Nông Lâm; Kế hoạch số 1025/KH-ĐHNL-TTPC ngày 24/08/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm ban hành kế hoạch công tác Thanh tra, Pháp chế, Thi đua khen thưởng năm học 2015-2016. Phòng Thanh tra Pháp chế xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2016 như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

 Nhằm nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức của các đơn vị trong toàn trường; tham mưu giúp lãnh đạo Nhà trường, đơn vị nắm vững các quy định của nhà nước về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản, thẩm quyền ban hành văn bản từ đó nâng cao chất lượng ban hành văn bản.

          Tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong đơn vị nắm và hiểu được các quy định của pháp luật, quy định của đơn vị về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ, văn bản hành chính theo quy định.

  2. Yêu cầu

Sau tập huấn, lãnh đạo và các cán bộ, viên chức trong các đơn vị nắm vững, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về soạn thảo và ban hành văn bản.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC TẬP HUẤN

1. Đối tượng

- Trưởng, phó các đơn vị trong trường.

- Trưởng các bộ môn; Chủ tịch các công đoàn bộ phận

- Chuyên viên các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm thuộc trường      

2. Nội dung

Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính bao gồm những kiến thức cơ bản về kỹ thuật soạn thảo; phương pháp soạn thảo một số loại văn bản như: Quyết định; Quy chế, Quy định, Công văn; Báo cáo; Tờ trình; Biên bản; Thông báo;…

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian tập huấn: 01 ngày (dự kiến ngày 21/04/2016)

- Địa điểm tập huấn: Tầng 3 - Trung tâm đào tạo và phát triển quốc tế

4. Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức tập huấn được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho Phòng Thanh tra Pháp chế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên làm đầu mối tổ chức hội nghị tập huấn, chịu trách nhiệm:

- Liên hệ với các đơn vị trong trường, triển khai thực hiện kế hoạch tập huấn tới từng đơn vị, lập danh sách học viên và thông báo cụ thể thời gian tổ chức tập huấn

 - Mời báo cáo viên

 - Chuẩn bị nội dung tài liệu, dự trù kinh phí tập huấn, phân công cán bộ phụ trách hội nghị tập huấn

- Bộ phận giám sát có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Phối hợp với Phòng Hành chính Tổ chức, Trung tâm đào tạo và phát triển quốc tế chuẩn bị địa điểm tổ chức tập huấn, khung chữ hội nghị, âm thanh và các vấn đề có liên quan để tổ chức hội nghị tập huấn.

3. Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính dự trù kinh phí tổ chức hội nghị và hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

4. Lãnh đạo các đơn vị cử cán bộ tham dự tập theo đúng đối tượng trên.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2016. Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Như kính gửi (để t/h);

- Lưu: VT, TTPC.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

                          PGS.TS. Trần Văn Điền

 

Tin bài: Nguyễn Thuy

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
trhu
Đang online 4925
Hôm nay 6642
Hôm qua 15374
Tuần này 71725
Tuần trước 106717
Tháng này 3128914
Tháng trước 3495074
Tất cả 39373184

Lượt truy cập: 39373184

Đang online: 4925

Ngày hôm qua: 15374

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ