Phòng Quản lý chất lượng
Phòng QLCL
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thanh tra
05/04/2018 09:30 - Xem: 990

Quản lý hoạt động thanh tra chuyên môn ở Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Thanh tra giáo dục là một khâu quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, là biện pháp quan trọng trong việc ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những vi phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo.

Trong hoạt động quản lý nói chung, quản lý giáo dục nói riêng, quá trình quản lý diễn ra theo một chu trình với 4 chức năng cơ bản, đó là: kế hoạch hoá; tổ chức; chỉ đạo; kiểm tra, thanh tra. Trong đó, chức năng kiểm tra, thanh tra là chức năng giúp cho nhà quản lý xác định hệ quản lý đang ở tình trạng nào để có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp; kiểm tra, thanh tra còn là cầu nối giữa nhà quản lý và đối tượng bị quản lý, là nơi diễn ra quá trình thu nhận thông tin để hệ vận động và phát triển. Đặc biệt trong xu thế hội nhập và phát triển đòi hỏi công tác quản lý giáo dục cần có những đổi mới nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém để đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới.

Thực tiễn hoạt động thanh tra giáo dục nói chung và hoạt động thanh tra chuyên môn nói riêng ở trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên trong những năm qua có những chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả cao, đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả quản lý. Lãnh đạo Nhà trường xác định rõ mục tiêu và trách nhiệm, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý trong hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần đổi mới công tác quản lý giáo dục. Cụ thể: tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; tiếp công dân và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế, quy định pháp luật của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đại học Thái Nguyên và Nhà trường. 

Qua nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý và phân tích thực trạng quản lý hoạt động thanh tra chuyên môn ở trường Đại học Nông Lâm-Đại học Thái Nguyên, từ những tồn tại trong trong công tác thanh tra chuyên môn nói chung và thanh tra hoạt động giảng dạy của giảng viên nói riêng và tìm hiểu các nguyên nhân khách quan, chủ quan, tôi xin đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra chuyên môn ở trường Đại học Nông Lâm-Đại học Thái Nguyên như sau:

- Nâng cao nhận thức về hoạt động thanh tra chuyên môn cho cán bộ quản lý các cấp và giảng viên trong trường.

- Hoàn thiện các điều kiện pháp lý phục vụ công tác thanh tra chuyên môn của các đơn vị trong trường.

- Bồi dưỡng kỹ năng thanh tra chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra chuyên môn .

- Tăng cường phương tiện, kỹ thuật phục vụ công tác thanh tra chuyên môn.

- Tăng cường công tác thanh tra nội bộ của từng đơn vị/khoa chuyên môn

Để thực hiện tốt các giải pháp trên tác giả đưa ra một số khuyến nghị như sau:

* Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về hoạt động thanh tra chuyên môn; đồng thời có văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung, chức năng, quyền hạn và cách vận dụng kết quả thanh tra trong việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giảng viên ở từng bậc học.

- Có các hình thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thanh tra chuyên môn như: Tập huấn, giao lưu, tham quan học tập, trao đổi kinh nhiệm giữa các cơ sở giáo dục đào tạo;

* Đối với Đại học Thái Nguyên

- Cần ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn cụ thể về hoạt động thanh tra chuyên môn cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học thành viên tổ chức tập huấn công tác thanh tra chuyên môn cho các cán bộ làm công tác thanh tra.

* Đối với trường ĐHNL

- Cần nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên trong nhà trường về hoạt động thanh tra chuyên môn và kiểm tra nội bộ nhà trường;

- Tham mưu với lãnh đạo Nhà trường ban hành các văn bản quản lý nội bộ về hoạt động thanh tra chuyên môn;

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, giảng viên về hoạt động thanh tra chuyên môn;

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra chuyên môn có đủ năng lực và phẩm chất để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

- Cần có chính sách hỗ trợ cho các lực lượng tham gia thanh tra chuyên môn; hỗ trợ kinh phí, phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động thanh tra chuyên môn.

* Đối với cán bộ làm công tác thanh tra

- Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về công tác thanh tra;

- Không ngừng rèn luyện, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh tra;

- Có cách ứng xử và thái độ đúng mực trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Nguyễn Thuy

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
trhu
Đang online 5765
Hôm nay 8270
Hôm qua 13878
Tuần này 37679
Tuần trước 81375
Tháng này 2521473
Tháng trước 3294874
Tất cả 36799043

Lượt truy cập: 36799043

Đang online: 5765

Ngày hôm qua: 13878

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ