Phòng thanh tra - Pháp chế
phong ttpc
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Phòng chống tham nhũng
29/07/2016 17:31 - Xem: 14319

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm học 2015-2016

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số: 621/BC-ĐHNL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên,  ngày  16  tháng 06  năm 2016

 

 

      

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2015-2016

Thực hiện Công văn số 884/ĐHTN-TTr ngày 31/05/2016 của Đại học Thái Nguyên về việc báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra và phòng chống tham nhũng. Trường Đại học Nông Lâm báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm học 2015 - 2016 như sau:

I. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng                                                                   

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Trường

            - Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được Ban giám hiệu quan tâm tổ chức, chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm học. Cụ thể, trong năm học 2015 - 2016, Trường Đại học Nông Lâm đã triển khai như sau:

Tiếp tục quán triệt Luật phòng chống tham nhũng trong cán bộ đảng viên, quần chúng bằng nhiều hình thức: Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến bản tin phòng chống tham nhũng trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ, đăng các văn bản về phòng chống tham nhũng trên trang Web.

Trong quý II năm 2015, Nhà trường đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về luật phòng chống tham nhũng, luật viên chức cho 83 cán bộ viên chức là các đồng chí trong Ban giám hiệu, trưởng phó các đơn vị, chủ tịch hội cựu chiến binh, bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch hội sinh viên, chủ tịch các công đoàn bộ phận.

Tổ chức học tập chính trị đầu khóa cho sinh viên khóa 47 lồng ghép với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Luật Phòng, chống tham nhũng với khoảng 1400 lượt sinh viên tham gia.

Quý IV năm 2015, Nhà trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm các nội dung: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, những vấn đề cơ bản gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Nhà trường cho toàn thể cán bộ viên chức trong toàn trường.

Nhà trường tiếp tục rà soát cập nhật các văn bản có liên quan đến luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

- Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng;

+ Kế hoạch số 1159/KH-ĐHNL ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2015;

+ Thông báo số 81/TB-TTPC ngày 26/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

+ Kế hoạch số 99/KH-TTPC ngày 03/02/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015;

+ Báo cáo số 247/BC-TTPC ngày 30/03/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2015;

+ Công văn số 278/ĐHNL-HCTC ngày 07/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc xây dựng danh mục các thủ tục hành chính;

+ Kế hoạch số 296/KH-TTPC ngày 13/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế, thi đua khen thưởng năm học;

+ Quyết định số 627/QĐ-TTPC ngày 15/05/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Nông Lâm;

+ Công văn số 422/ĐHNL-TTPC ngày 15/05/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc đề nghị phối hợp và hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;

+ Công văn số 472/ĐHNL-TTPC ngày 27/05/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc đôn đốc triển khai và báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2015;

+ Kế hoạch số 509/KH-TTPC ngày 03/06/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CBVC năm 2015;

+ Quyết định số 766/QĐ-ĐHNL ngày 11/06/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về ban hành hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và người lao động của Trường Đại học Nông Lâm;

            + Quyết định số 802/QĐ-ĐHNL ngày 17/06/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015;

+ Quyết định số 916/QĐ-ĐHNL ngày 31/07/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành hướng dẫn thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức trường Đại học Nông Lâm-Đại học Thái Nguyên năm 2015;

+ Quyết định số 1017/QĐ-ĐHNL-TTPC ngày 19/08/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ và quản lý hồ sơ sinh viên hệ 30A tại Trường Đại học Nông Lâm;

+ Quyết định số 1018/QĐ-ĐHNL-TTPC ngày 19/08/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác phục vụ giảng đường tại trường Đại học Nông Lâm;

+ Quyết định số 1025/QĐ-ĐHNL-TTPC ngày 24 /08/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế, thi đua khen thưởng năm học 2015-2016;

+ Công văn số 827/TB-TTPC ngày 28/08/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc tăng cường tiết kiệm điện trong năm học 2015-2016;

+ Quyết định số 1209/QĐ-ĐHNL-TTPC ngày 16/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc thành lập đoàn kiểm tra chuẩn bị hồ sơ minh chứng phục vụ đợt thanh tra công tác tuyển sinh Đại học tại trường Đại học Nông Lâm năm 2015; 

+ Kế hoạch số 1221/KH-TTPC ngày 01/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ viên chức năm 2015;

            + Công văn số 1283/CV-ĐHNL-TTPC ngày 22/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015;

            + Quyết định số 1695/QĐ-ĐHNL-TTPC ngày 28/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kế hoạch giảng dạy hệ VLVH tại các cơ sở liên kết ngoài trường;

            + Quyết định số 338/QĐ-ĐHNL-TTPC ngày 17/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý bài thi kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2015-2016 tại khoa QLTN, CNTY, MT, KT&PTNT;

            + Kế hoạch số 349/KH-ĐHNL-TTPC ngày 07/04/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản và ban hành VBQLNB, VBHC cho CBVC năm 2016;

            +Quyết định số 411/QĐ-ĐHNL ngày 07/04/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc thành lập đoàn thanh tra thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2015-2016;

            + Quyết định số 474/QĐ-ĐHNL-TTPC ngày 22/04/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc thực hiện quy định về công tác TĐKT;

            + Quyết định số 513/QĐ-ĐHNL-TTPC ngày 13/05/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc thành lập đoàn thanh tra kiểm tra hoạt động của các mô hình dịch vụ xã hội hóa tại trường ĐHNL;

            + Kế hoạch số 515/ĐHNL-TTr ngày 23/05/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc lập kế hoạch kiểm tra thi THPT Quốc gia năm 2016 tại cụm thi số 13- Tỉnh Lai Châu.

- Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị (nêu rõ chức danh người lãnh đạo công tác PCTN tại đơn vị); tình hình hoạt động của tổ chức, bộ máy về PCTN.

Trong quý II, Nhà trường đã kiện toàn Ban phòng chống tham nhũng Trường Đại học Nông Lâm năm 2016 theo Quyết định số 653/QĐ-TCCB ngày 13 tháng  06 năm 2016 gồm 29 thành viên do PGS.TS. Trần Văn Điền - Hiệu trưởng làm Trưởng ban và Ban giám sát các hoạt động phòng chống tham nhũng Trường Đại học Nông Lâm năm 2015 theo Quyết định số 654/QĐ-TCCB ngày 13 tháng 06  năm 2016 gồm 9 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông - phó Hiệu trưởng làm Trưởng ban, đồng thời phân công trách nhiệm từng thành viên trong công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị.

- Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo số 811/BC-ĐHNL về việc Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg.

Báo cáo số 957/BC-ĐHNL ngày 25/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và cải cách hành chính năm 2015.

Báo cáo số 1163/BC-ĐHNL ngày 10/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng, chống tham nhũng.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng                     

2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Thực hiện đúng Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cho các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc ĐHTN ban hành theo Quyết định số 1245/QĐ-ĐHTN ngày 03/11/2011 của Giám đốc ĐHTN.

Nhà trường thực hiện đúng quy định 3 công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản: Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản theo đúng định mức, tiêu chuẩn trang thiết bị thực sự cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ. Chỉ mua sắm những tài sản có nhu cầu bức thiết và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

 Công khai kết quả nâng bậc lương trước hạn, nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung hàng năm; công khai kết quả xét duyệt thi đua, khen thưởng năm học 2014-2015 tới các đơn vị theo nguyên tắc dân chủ, các đề tài nghiên cứu khoa học, đánh giá chất lượng công tác hàng tháng, các khoản chi tiêu, kế hoạch xây dựng, sửa chữa...

             Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán kinh phí, chấp hành chế độ thanh tra, kiểm toán... theo quy định;

            Triển khai thực hiện đầy đủ và đồng bộ cơ chế quản lý tài chính theo chế độ quy định; Thực hiện không sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước để tiếp khách, quà biếu, quà tặng, tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội theo quy định; Mọi khoản thu, chi đều được hạch toán và theo dõi qua sổ sách của Phòng Kế hoạch-Tài chính của Nhà trường, tuyệt đối không có khoản thu-chi nào bị bỏ ngoài sổ sách.

2.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

             Các tiêu chuẩn, định mức, trách nhiệm cán bộ quản lý (CBQL), sử dụng ô tô, xăng xe, điện thoại, điện, nước, hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, thanh toán vượt giờ, chi hỗ trợ thu nhập tăng thêm, chi hỗ trợ các ngày Lễ, Tết, các hoạt động hiếu hỷ, khen thưởng... đều được công khai, minh bạch theo quy chế chi tiêu nội bộ. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chức danh quản lý nhằm sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả. Trong quý II năm 2015 Hiệu trưởng nhà trường đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015 theo Quyết định số 802/QĐ-ĐHNL ngày 17 tháng 6 năm 2015.

2.3. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng:

Công khai quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng, điều động, đào tạo, nâng lương, chuyển ngạch, tiêu chuẩn ký hợp đồng đối với cán bộ viên chức.

Kết quả cụ thể như sau:

+ Điều động: 30 người;

+ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: 10 người;

+ Chuyển công tác, nghỉ không lương: 03 người;

+ Khen thưởng: Có 25 tập thể và 73 cá nhân được khen thưởng;

+ Kỷ luật: 02 người.

2.4. Việc cán bộ, viên chức nộp lại quà tặng

Cán bộ, viên chức Nhà trường không có quà tặng riêng.

2.5. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp

            Nhà trường đã ban hành bộ Quy tắc ứng xử trong Nhà trường theo Quyết định số 665/QĐ-ĐHNL-TTPC ngày 21 tháng 5 năm 2015. Các cán bộ, viên chức trong đơn vị luôn tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức theo Quyết định trên. Nhà trường được công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

2.6. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:

            Nhà trường đã tổ chức quán triệt Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư  số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, đồng thời phân nhiệm vụ cho bộ phận tổ chức cán bộ theo dõi, đôn đốc các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

2.7. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách:

Trong năm học 2015-2016, Nhà trường không có tổ chức, cá nhân nào vi phạm về tham nhũng.

2.8. Việc thực hiện cải cách hành chính, rà soát văn bản tại đơn vị:

Trường đã tiếp tục thực hiện cải cách hành chính công tác văn thư lưu trữ, công tác sinh viên, công khai các chủ trương, kế hoạch hoạt động, danh mục các thủ tục hành chính của Trường lên mạng. Bộ phận pháp chế thuộc phòng Thanh tra pháp chế trong nhà trường đã tiến hành rà soát được 535 văn bản từ các đơn vị.

Nhà trường thực hiện chế độ thu học phí của HSSV qua thẻ ATM để đảm bảo theo dõi chính xác, đầy đủ và giảm thời gian cho cán bộ, chuyên viên quản lý và HSSV.

2.9. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:

            Trường Đại học Nông Lâm đang thực hiện việc hiện đại hóa hành chính bằng cách áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành. Năm học 2015-2016, nhà trường thực hiện phần mềm quản lý điều hành vào công tác quản lý chung như: lên lịch làm việc, quản lý, trình duyệt, xử lý và phát hành công văn, văn bản; giao việc cho cán bộ.

Duy trì hoạt động tốt và cập nhật thường xuyên thông tin trên Website của Nhà trường.

2.10. Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản:

Trường tiếp tục thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi cho cán bộ, viên chức. Trong năm học 2015-2016, nhà trường đã thực hiện việc chi trả luơng, tiền thưởng, vượt giờ, nghỉ hè… qua tài khoản cho cán bộ, viên chức.

2.11. Việc đưa nội dung luật phòng chống tham nhũng vào giảng dạy trong năm học 2015-2016:

Nhà trường tiếp tục triển khai kế hoạch từ đầu năm học 2015-2016. Giảng dạy từ 3-5 tiết luật phòng chống tham nhũng trong môn Nhà nước và pháp luật.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng:

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị: Chưa có vụ việc tham nhũng nào được phát hiện.

- Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Nhà trường đã thực hiện công tác thanh tra định kỳ và thanh tra thường xuyên theo quy định và không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có đơn tố cáo, khiếu nại.

- Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: Không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

- Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Việc triển khai các cuộc thanh tra:

+ Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra là 18 cuộc; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra là 15 đơn vị. Trong đó kiểm tra 21 đơn vị tại các cơ sở liên kết với nhà trường và 01 đơn vị trong trường.

+ Tổng số cuộc kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị; đã ban hành kết luận là 18 cuộc và không có cuộc thanh tra chưa ban hành kết luận.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra:

+ Số đơn vị có vi phạm/số đơn vị được thanh tra, kiểm tra; 0 đơn vị/15 đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

+ Kiến nghị: kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý hành chính, xử lý khác (nếu có); kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước; Không có.

+ Kết quả thực hiện các kiến nghị. Không có.

5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng

- Các nội dung đã thực hiện nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng; Trong năm học 2015 -2016 các tổ chức chính trị - xã hội tại đơn vị thuộc trường như công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và phát huy chức năng giám sát hoạt động quản lý, động viên cán bộ viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Những kết quả, đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận, doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng; Không có.

- Các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng (nếu có). Không có.

6. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

- Công tác chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Nhà trường đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ viên chức Trường Đại học Nông Lâm từ năm 2014-2020. Đã gửi tới các đơn vị và đưa lên trang Web của nhà trường.

Đưa Kế hoạch Chiến lược Quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng lên Website của nhà trường để tuyên truyền cho cán bộ viên chức học sinh, sinh viên.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong chiến lược quốc gia và kế hoạch thực thi Công ước.

Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Nhà trường đã công khai các hoạt động, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Năm 2015 Nhà trường đã tổ chức 02 đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ viên chức.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Bộ GD&ĐT và ĐHTN đã đề ra trong năm nhằm thực thi công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN: Không có

II. Đánh giá tình hình tham nhũng,công tác phòng chống tham nhũng

1. Đánh giá tình hình tham nhũng:

- Đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý:

            Nhà trường đã phát huy sức mạnh tổng hợp, công khai minh bạch trong các hoạt động nên Trường chưa có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

- So sánh tình hình tham nhũng kỳ này với cùng kỳ năm trước: Từ trước đến nay chưa có vụ việc tham nhũng nào được phát hiện.

2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng:

- Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý:

Trong năm 2015 Nhà trường làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng lãng phí; Quán triệt và ban hành các văn bản liên quan; tăng cường công tác kiểm tra, hệ thống giám sát… Do vậy, trong năm qua Nhà trường không có vụ tham nhũng nào xảy ra, tập thể cán bộ, giảng viên của Nhà trường làm việc với tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

- So sánh hiệu quả công tác PCTN kỳ này với cùng kỳ năm trước:

Đảng ủy, Ban Giám hiệu rất quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, ngày càng phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống tham nhũng.

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng: Hoàn thành tốt.

+ Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng: Không có.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

1. Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, gắn với tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Quán triệt các văn bản về PCTN tại các cuộc họp của các đơn vị, sinh hoạt chi bộ trong toàn trường.

2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thanh tra, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng năm học 2015-2016 của nhà trường đồng thời tăng cường tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (nếu phát hiện có sơ hở, bất cập): Không có.

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (nếu có vướng mắc): Không có.

- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, khắc phục những khó khăn, vướng mắc; Hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng.

- Các nội dung cụ thể khác cần kiến nghị, đề xuất: Không có./.

Trường Đại học Nông Lâm báo cáo kết quả về công tác PCTN năm học 2015-2016, rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của ĐHTN để Nhà trường làm tốt công tác PCTN trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Ban thanh tra- ĐHTN;

- BGH (để b/c);

- Lưu: VT, TT-PC.

HIỆU TRƯỞNG

                      

                            (Đã ký)

                 PGS.TS. Trần Văn Điền

 

Tin bài: Nguyễn Thuy

 
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 1751
Hôm nay 1708
Hôm qua 8110
Tuần này 34763
Tuần trước 79233
Tháng này 2462772
Tháng trước 2639912
Tất cả 26866977

Lượt truy cập: 26866977

Đang online: 1751

Ngày hôm qua: 8110

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ