Phòng thanh tra - Pháp chế
phong ttpc
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Phòng chống tham nhũng
14/08/2017 15:16 - Xem: 9737

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm học 2016-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 788/BC-ĐHNL

    Thái Nguyên, ngày 15 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2016 - 2017

Thực hiện quyết định số 1013/QĐ-ĐHNL-TTPC ngày 30/08/2016 của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên về việc ban hành Kế hoạch công tác Thanh tra, Pháp chế, Thi đua khen thưởng năm 2016 -2017. Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên báo cáo ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN) công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2016 - 2017 như sau:

I. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Trường

          Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được Ban giám hiệu quan tâm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Cụ thể, trong năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Nông Lâm đã triển khai như sau:

Tiếp tục quán triệt Luật phòng chống tham nhũng trong cán bộ đảng viên, quần chúng bằng nhiều hình thức: Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến bản tin phòng chống tham nhũng trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ, đăng các văn bản về phòng chống tham nhũng trên Website.

Nhà trường tiếp tục rà soát cập nhật các văn bản có liên quan đến luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

- Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng chống tham nhũng năm học 2016 – 2017

+ Văn bản số 1013/QĐ-ĐHNL-TTPC ngày 30 tháng 08 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế, thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017.

+ Văn bản số 1361/QĐ-KHTC ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc thành lập đoàn công tác kiểm tra hoạt động mô hình dịch vụ - xã hội hóa tại Trường Đại học Nông Lâm.

+ Văn bản số 1369/QĐ-ĐHNL-TTPC ngày 10 tháng 11 năm 2016 về việc thành lập đoàn thanh tra thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016 – 2017.

+ Văn bản số 144/CV-TCCB ngày 20 tháng 02 năm 2017 về việc triển khai công tác minh bạch tài sản thu nhập năm 2016.

+ Văn bản 134/KH-ĐHNL-TTPC ngày 16 tháng 02 năm 2017 về việc kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2017.

+ Văn bản 135/KH-ĐHNL-TTPC ngày 16 tháng 02 năm 2017 về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.

+ Văn bản số 221/BC-ĐHNL ngày 13 tháng 03 năm 2017 về việc thực hiện chính sách pháp luật giáo dục đại học của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

+ Văn bản số 410/QĐ-ĐHNL ngày 10 tháng 04 năm 2017 về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

+ Văn bản số 20-KH/ĐU ngày 14 tháng 04 năm 2017 về việc kế hoạch kiểm tra giám sát các chi bộ trực thuộc của ban thường vụ Đảng ủy và Ban chấp hành Đảng bộ năm 2017.

+ Văn bản số 466/QĐ-ĐHNL ngày 19 tháng 04 năm 2017 về việc thành lập đoàn thanh tra thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2016-2017.

Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên, CBVC và sinh viên, gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộng tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng hiện nay với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, sinh viên.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị :

Qua việc ban hành kế hoạch hành động, các đơn vị, phòng, khoa trung tâm trực thuộc Trường đã cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động của mình, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, viên chức, lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng được nâng cao. Nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị tự hạch toán chi tiêu nội bộ. Tình trạng tham nhũng cũng được phòng ngừa, ngăn chặn trong tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính và tài sản công, trong đầu tư xây dựng... cũng như tiêu dùng của đơn vị, tổ chức và cá nhân trong Nhà trường, làm căn cứ để cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động về thực hiện phòng, chống tham nhũng trong công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng...

 Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản theo đúng định mức, tiêu chuẩn trang thiết bị thực sự cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ. Chỉ mua sắm những tài sản có nhu cầu bức thiết và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

 Công khai kết quả nâng bậc lương trước hạn, nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung hàng năm và công khai kết quả xét duyệt thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng công tác hàng tháng, các khoản chi tiêu, kế hoạch xây dựng, sửa chữa ...

Mọi khoản thu, chi đều được hạch toán và theo dõi qua sổ sách của Phòng Kế hoạch - Tài chính của Nhà trường, tuyệt đối không có khoản thu - chi nào bị bỏ ngoài sổ sách.

 Nêu cao vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong Nhà trường đặc biệt là Ban Thanh tra nhân dân trong việc tham gia, giám sát các hoạt động quản lý nhà nước theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức; tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chống chủ nghĩa cá nhân.

2.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

          Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán kinh phí, chấp hành chế độ thanh tra, kiểm toán... theo quy định;

          Triển khai thực hiện đầy đủ và đồng bộ cơ chế quản lý tài chính theo chế độ quy định;

          Thực hiện không sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước để tiếp khách, quà biếu, quà tặng, tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội theo quy định;

          Các tiêu chuẩn, định mức, trách nhiệm cán bộ quản lý (CBQL), sử dụng ô tô, xăng xe, điện thoại, điện, nước, hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, thanh toán vượt giờ, chi hỗ trợ thu nhập tăng thêm, chi hỗ trợ các ngày Lễ, Tết, các hoạt động hiếu hỷ, khen thưởng... đều được công khai, minh bạch theo quy chế chi tiêu nội bộ. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chức danh quản lý nhằm sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

2.3. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng:

Nhà trường là đơn vị sự nghiệp có thu (là trường học) nên nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo đội ngũ tri thức đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước nên việc luân chuyển cán bộ, viên chức chủ yếu nhằm mục đích nâng cao kiến thức thực tế của cán bộ, giảng viên, Nhà trường thường xuyên luân chuyển cán bộ, giảng viên từ phòng về khoa, trung tâm và ngược lại. Việc luân chuyển cán bộ nhằm mục đích đào tạo đội ngũ kế cận theo quy hoạch của Đảng ủy. Kết quả cụ thể như sau:

+ Điều động, thuyên chuyển công tác: 19 người;

+ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: 31 người;

+ Chuyển công tác, nghỉ không lương: 05 người;

+ Miễn nhiệm: 12 người;      

+ Tuyển dụng: 02 người;

+ Khen thưởng: có 02 cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, có 04 cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, 01 tập thể và 01 cá nhân được đề nghị tấm gương Nhà giáo tiêu biểu, 06 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc;

+ Kỷ luật: 0 người;

2.4. Việc cán bộ, viên chức nộp lại quà tặng

Cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường không có quà tặng riêng. Một số sinh viên ra trường có quà lưu niệm lại Nhà trường, Nhà trường đã lập sổ vàng ghi danh và dùng số đó xây dựng các công trình lưu niệm tại trường.

2.5. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:

          Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm đã chỉ đạo chính quyền tổ chức quán triệt Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và  Thông tư  số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, đồng thời phân nhiệm vụ cho bộ phận phụ trách công tác tổ chức theo dõi, đôn đốc các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Số liệu về số người kê khai gồm:

- Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 78 người.

- Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 78 người ; tỷ lệ  100 % số người kê khai.

- Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: 78 bản.

Kết quả kê khai đã được lưu vào hồ sơ quản lý theo quy đinh.

Số liệu về số bản kê khai được công khai:

- Số bản kê khai đã công khai: 78 bản; tỷ lệ 100% so với số bản đã kê khai.

- Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết: 78 bản ; tỷ lệ 100 % so với số bản đã công khai.

2.6. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách:

Trong năm học 2016 - 2017, Nhà trường không có tổ chức, cá nhân nào vi phạm về tham nhũng.

2.7. Việc thực hiện cải cách hành chính:

Trường đã tiếp tục thực hiện cải cách hành chính một cửa công tác văn thư lưu trữ, công tác sinh viên, công khai các chủ trương, kế hoạch hoạt động của Trường lên mạng.

2.8. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:

 Thường xuyên cập nhật, xử lý và phản hồi các thông tin, đồng thời công khai các văn bản, báo cáo, lịch công tác trên trang thông tin lãnh đạo và trên website của Trường; hoàn thiện các phần mềm kế hoạch tài chính, đào tạo, quản lý sinh viên… .

2.9. Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản:

Thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi cho cán bộ, viên chức. Trong năm học 2016 - 2017, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu – 2017 các đơn vị thuộc trường đã thực hiện việc chi trả lương, tiền thưởng, vượt giờ kịp thời qua tài khoản cho cán bộ, viên chức.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng:

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương: Chưa có vụ việc tham nhũng nào được phát hiện.

- Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Nhà trường đã thực hiện công tác thanh tra định kỳ và thanh tra thường xuyên theo quy định và không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có đơn thư tố cáo, khiếu nại.

- Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: Không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

- Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

II. Đánh giá tình hình tham nhũng, công tác phòng chống tham nhũng

1. Đánh giá tình hình tham nhũng:

- Đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý:

          Nhà trường đã phát huy sức mạnh tổng hợp, công khai minh bạch trong các hoạt động nên Trường chưa có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

- So sánh tình hình tham nhũng kỳ này với cùng kỳ năm trước: Từ trước đến nay chưa có vụ việc tham nhũng nào được phát hiện.

2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng:

- Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý:

Trong năm học 2016 -2017 Nhà trường làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng lãng phí; Quán triệt và ban hành các văn bản liên quan; tăng cường công tác kiểm tra, hệ thống giám sát… Do vậy, trong năm qua Nhà trường không có vụ tham nhũng nào xảy ra, tập thể cán bộ, giảng viên của Nhà trường làm việc với tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

- So sánh hiệu quả công tác PCTN kỳ này với cùng kỳ năm trước:

Đảng ủy, Ban Giám hiệu rất quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, ngày càng phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống tham nhũng.

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng: Hoàn thành tốt.

+ Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng: Không có.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

1. Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, gắn với tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Quán triệt các văn bản về PCTN tại các cuộc họp của các đơn vị, sinh hoạt chi bộ trong toàn trường.

2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017 của nhà trường đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tăng cường tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng.

3. Triển khai kế hoạch số 803/KH-ĐHNL ngày 26 tháng 9 năm 2014 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ viên chức Trường Đại học Nông Lâm từ năm 2014 -2020.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (nếu phát hiện có sơ hở, bất cập): Không có.

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (nếu có vướng mắc): Không có.

- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, khắc phục những khó khăn, vướng mắc; Hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng.

- Các nội dung cụ thể khác cần kiến nghị, đề xuất: Không có./.

Trường Đại học Nông Lâm báo cáo kết quả về công tác PCTN năm học 2016-2017, rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của ĐHTN để Nhà trường làm tốt công tác PCTN trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BGH (để b/c);

- Lưu: VT, TT-PC.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Văn Điền 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 1193
Hôm nay 8800
Hôm qua 10022
Tuần này 18822
Tuần trước 62684
Tháng này 2509515
Tháng trước 2639912
Tất cả 26913720

Lượt truy cập: 26913731

Đang online: 1199

Ngày hôm qua: 10022

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ