Phòng thanh tra - Pháp chế
phong ttpc
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Phòng chống tham nhũng
01/10/2015 10:31 - Xem: 7838

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2015

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2015

Kính gửi: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng - Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên báo cáo ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng công tác phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2015 như sau:

1. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng

1.1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về Phòng chống tham nhũng (PCTN); công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Trường

            Ban giám hiệu quan tâm tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Cụ thể, trong Quý III năm 2015, Trường Đại học Nông Lâm đã triển khai như sau:

Tiếp tục quán triệt Luật phòng chống tham nhũng trong cán bộ đảng viên, quần chúng bằng nhiều hình thức: Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến bản tin phòng chống tham nhũng trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ, sinh hoạt “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hàng tháng theo quy định của trường.

Tổ chức học tập chính trị đầu khóa cho sinh viên khóa 47 lồng ghép với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Luật Phòng, chống tham nhũng với khoảng 1400 lượt sinh viên tham gia.

Ban hành Quyết định số 916/QĐ-ĐHNL ngày 31 tháng 7 năm 2015 về việc ban hành hướng dẫn thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức trường Đại học Nông Lâm-Đại học Thái Nguyên năm 2015.

Ban hành Quyết định số 1035a/QĐ-TCCB ngày 24 tháng 8 năm 2015 về việc thành lập đoàn kiểm tra đề tài khoa học công nghệ cấp trường đợt 1 năm 2015.

Ban hành công văn số 827/TB-TTPC ngày 28 tháng 8 năm 2015 về việc tăng cường tiết kiệm điện trong năm học 2015-2016.

Quyết định số 1017/QĐ-ĐHNL-TTPC ngày 29 tháng 8 năm 2015 về việc thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ và quản lý hồ sơ sinh viên hệ 30A tại Trường Đại học Nông Lâm.

Nhà trường ban hành văn bản số 928/CV-ĐHNL-TTPC ngày 16 tháng 9 năm 2015 về việc soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ.

Hướng dẫn số 956/HD-ĐHNL ngày 25 tháng 9 năm 2015 về hướng dẫn thực hiện quy chế và nội quy thi tuyển viên chức phần thi kiến thức chung của Trường Đại học Nông Lâm năm 2015.

Nhà trường tiếp tục rà soát cập nhật các văn bản có liên quan đến luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

1.2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

 - Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong Trường nhận thức sâu sắc về công tác PCTN và hiệu quả của nó đối với sự phát triển của đơn vị nên đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và áp dụng nhiều biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và hạn chế đến mức thấp nhất việc tham nhũng có thể xảy ra.

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đặc biệt quan tâm giáo dục ý thức "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư" cho cán bộ viên chức và sinh viên.

- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

   Nhà trường đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tăng cường hoàn thiện các quy chế đảm bảo thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của Nhà nước trong quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức...

- Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng:

Việc luân chuyển cán bộ nhằm mục đích đào tạo đội ngũ kế cận theo quy hoạch của Đảng ủy.

- Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách:

Trường không phát hiện hành vi tham nhũng nào trong thời gian qua.

- Công tác tuyển sinh:

Công tác tuyển sinh Đại học và Sau đại học thực hiện đúng quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

- Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:

            Trường Đại học Nông Lâm đang thực hiện việc hiện đại hóa hành chính bằng cách áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành. Năm 2015, nhà trường đang xúc tiến kế hoạch nhận chuyển giao phần mềm quản lý điều hành vào công tác quản lý chung như: lên lịch làm việc, quản lý, trình duyệt, xử lý và phát hành công văn, văn bản; giao việc cho cán bộ.

- Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản:

Thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với các khoản chi như lương, khen thưởng, các khoản phụ cấp cho cán bộ, viên chức qua ngân hàng công thương Thái Nguyên.

- Việc đưa nội dung luật phòng chống tham nhũng vào giảng dạy trong năm học 2015-2016:

Nhà trường tiếp tục triển khai từ đầu năm học 2015-2016. Giảng dạy từ 3-5 tiết luật phòng chống tham nhũng trong môn Nhà nước và pháp luật.

1.3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý: Chưa có vụ việc tham nhũng nào được phát hiện.

- Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Chưa có vụ việc tham nhũng.

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có.

- Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: Không có.

- Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không có.

2. Đánh giá tình hình tham nhũng, công tác phòng chống tham nhũng

2.1. Đánh giá tình hình tham nhũng

- Đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý:

 Là đơn vị trường học nên tình hình tham nhũng khó có cơ hội xảy ra như các đơn vị kinh doanh, kinh tế, xây dựng, tuy nhiên nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp, công khai minh bạch trong các hoạt động nên Trường chưa có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

- So sánh tình hình tham nhũng kỳ này với cùng kỳ năm trước: Từ trước đến nay chưa có vụ việc tham nhũng nào được phát hiện.

2.2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

- Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý:

Nhờ đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp, lấy ngăn ngừa làm chính nên trong thời gian qua chưa có vụ việc tham nhũng xảy ra. Việc thực hành tiết kiệm đã được quan tâm, tuy nhiên còn một số sinh viên chưa có ý thức cao trong bảo vệ tài sản công.

- So sánh hiệu quả công tác PCTN kỳ này với cùng kỳ năm trước:

Đảng ủy, Ban Giám hiệu rất quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, ngày càng phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống tham nhũng.

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng; đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng:

+ Nêu cụ thể những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế tại đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng

Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTN chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thật đa dạng, phong phú.

3. Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2015

- Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, gắn với tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, thông tin định hướng dư luận tạo sự đồng thuận cán bộ, viên chức; đôn đốc các đơn vị triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Chiến lược phòng, chống tham nhũng của nhà trường.

- Thực hiện công khai, minh bạch việc quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, tuyển dụng cán bộ, công chức cũng như việc xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức. Tiếp tục tăng cường mạnh mẽ hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm học 2015-2016 theo Quyết định số 1025/QĐ-ĐHNL-TTPC của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tăng cường tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng./.

Tin bài: Nguyễn Thuy

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 4324
Hôm nay 4923
Hôm qua 7515
Tuần này 29868
Tuần trước 79233
Tháng này 2457877
Tháng trước 2639912
Tất cả 26862082

Lượt truy cập: 26862149

Đang online: 4358

Ngày hôm qua: 7515

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ