Phòng thanh tra - Pháp chế
phong ttpc
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Kế hoạch
29/07/2016 17:51 - Xem: 1614

Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, viên chức năm 2015

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số: 1221/KH-ĐHNL-TTPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Thái Nguyên, ngày   01  tháng  12  năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật

                                                               cho cán bộ, viên chức năm 2015             

Thực hiện Quyết định số 580/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục; Kế hoạch số 296/KH-TTPC ngày 13/4/2015 của Hiệu trưởng về công tác Pháp chế năm học 2014-2015. Phòng Thanh tra Pháp chế xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức; cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

            Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong đơn vị nắm và hiểu được các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định của Bộ luật lao động, Bộ luật dân sự, Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, viên chức góp phần ổn định môi trường giáo dục, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

  2. Yêu cầu

Sau tập huấn, cán bộ, viên chức trong trường nắm vững, triển khai, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và của Nhà trường;

Cán bộ, viên chức tại các đơn vị được cử tham gia tập huấn phải sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ buổi tập huấn.

 II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Đối tượng

Cán bộ, viên chức trong toàn trường.

 2. Nội dung

Chuyên đề 1: Phổ biến một số quy định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Chuyên đề 2: Phổ biến một số quy định của Luật viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Thời gian, địa điểm

Thời gian tập huấn: 01 ngày (dự kiến ngày 16/12/2015, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên lịch tuần)

Địa điểm tập huấn: Hội trường A

4. Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức hội nghị được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho Phòng Thanh tra Pháp chế chủ trì và chịu trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hội nghị tới từng đơn vị, lập danh sách học viên và thông báo cụ thể thời gian tổ chức tập huấn;

 - Mời báo cáo viên;

 - Chuẩn bị nội dung tài liệu, dự trù kinh phí tập huấn;

 - Lập danh dách cán bộ tham gia hội nghị;

 - Báo cáo với Ban giám hiệu Nhà trường kết quả thực hiện.

2. Phối hợp với Phòng Hành chính Tổ chức chuẩn bị địa điểm tổ chức tập huấn, khung chữ hội nghị, âm thanh và các vấn đề có liên quan.

3. Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính dự trù kinh phí tổ chức hội nghị và hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

4. Lãnh đạo các đơn vị thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị tới toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị được biết.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức năm 2015. Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Như kính gửi (để t/h);

- Lưu: VT, TTPC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Văn Điền

 

 

Tin bài: Nguyễn Thuy

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 4324
Hôm nay 4923
Hôm qua 7515
Tuần này 29868
Tuần trước 79233
Tháng này 2457877
Tháng trước 2639912
Tất cả 26862082

Lượt truy cập: 26862114

Đang online: 4342

Ngày hôm qua: 7515

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ