Phòng thanh tra - Pháp chế
phong ttpc
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Kế hoạch
21/10/2015 10:43 - Xem: 7317

Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam" năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/06/2012, Nghị định 28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-ĐHNL-TTPC ngày 13/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm ban hành kế hoạch công tác Thanh tra, Pháp chế, Thi đua khen thưởng năm học 2015-2016, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11 hằng năm) gắn với tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức và sinh viên trong toàn trường về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật.

Phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, viên chức, người học trong trường; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công việc, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm sự gắn kết với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và của đơn vị.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm triển khai Ngày Pháp luật năm 2013 và 2014; khắc phục hạn chế, thu hút sự tham gia tích cực của tất cả các đơn vị, cán bộ, viên chức và người học trong trường.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2015 VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

“Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

2. Khẩu hiệu

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”;

- “Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

- “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”;

- Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và tình hình địa phương.

III. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Thời gian

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 tập trung trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 năm 2015, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02/11/2015 đến ngày 9/11/2015.

2. Nội dung

- Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các quy định mới; chú trọng pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, khu vực biên giới; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động, doanh nghiệp; về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tập trung quán triệt nội dung, tinh thần và những điểm mới của Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật ngân sách nhà nước, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các văn bản về giáo dục và đào tạo, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các văn bản có liên quan khác. Đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, các văn bản hướng dẫn thi hành…; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương thứ XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và các quy định có liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; nội quy, quy chế nội bộ.

Đối với nhân dân: Tập trung tuyên truyền, phổ biến giới thiệu nội dung, những điểm mới của Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư; Luật hộ tịch; Luật căn cước công dân; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật bảo hiểm xã hội và các quy định mới ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

- Tuyên truyền, phổ biến các điểm mới dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế trong dự thảo các văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và năm 2016 như: Bộ luật dân sự (sửa đổi); Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật tạm giữ, tạm giam; Luật trưng cầu ý dân; Luật biểu tình; Luật báo chí; Luật tiếp cận thông tin; Luật ban hành quyết định hành chính; Luật về hội; Luật quy hoạch và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, các mô hình Ngày Pháp luật trong các đơn vị.

 (Tài liệu tuyên truyền về nội dung chủ yếu của các văn bản pháp luật này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn; trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp www.moj.gov.vn).

3. Hình thức

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng gắn với tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

 Tăng cường thời lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật, về nội dung, tinh thần của Hiến pháp, pháp luật trên website và phát thanh của Nhà trường;

Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật năm 2015 qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn trên các trục đường chính trong trường;

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, lồng ghép thông qua các môn học, các buổi sinh hoạt chuyên môn, học tập nghị quyết, các buổi sơ kết, tổng kết năm học;

Tổ chức các hội nghị, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật mới gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tọa đàm góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; kịp thời nắm bắt phản ứng của dư luận xã hội để có giải pháp định hướng dư luận cho phù hợp.

Tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 đến tất cả các đơn vị trong toàn trường;

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015” về Ban Pháp chế và Thi đua – Đại học Thái Nguyên theo quy định.

2. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trường

Trên cơ sở nội dung quy định tại phần III của Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

Phòng Thanh tra Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc trường tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, viên chức, người học trong đơn vị về Kế hoạch tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015. Tổ chức phát động, hưởng ứng tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiếp pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và đưa các thông tin tuyên truyền, phổ biến trên website của trường.

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phối hợp tuyên truyên, phổ biến hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 đến các đoàn viên, các câu lạc bộ trong trường.

Phòng Công tác học sinh sinh viên chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến kế hoạch này thông qua các buổi sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, sinh hoạt lớp cho sinh viên.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch trên.

Tin bài: Nguyễn Thuy

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 27246
Hôm nay 30591
Hôm qua 24700
Tuần này 110350
Tuần trước 116788
Tháng này 2415396
Tháng trước 2362802
Tất cả 26025921

Lượt truy cập: 26026023

Đang online: 27334

Ngày hôm qua: 24700

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ