Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Chứng chỉ Tiếng Anh Thông báo
02/11/2016 10:12 - Xem: 2671

Kết quả thi tiếng Anh đợt 6 năm 2016

Căn cứ vào kết quả chấm thi, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường Đại học Nông lâm thông báo kết quả thi tiếng Anh đợt 6 năm 2016.
Căn cứ vào kết quả chấm thi, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường Đại học Nông lâm thông báo kết quả thi tiếng Anh đợt 6 năm 2016.

Khung điểm: Từ 65 đến < 80 điểm: đạt A2 (Không có phần thi nào điểm 0)

                         Từ 80 điểm trở lên : đạt B1 (Không có phần thi nào điểm 0)

Các em sinh viên vào kiểm tra điểm, các thông tin cá nhân nếu có gì sai sót vui lòng liên hệ tổ đề án sửa chữa kịp thời.

Thời gian nhận sửa chữa sai sót, phúc khảo bài thi đến 10:00 thứ hai, ngày 07/11/2016. Đơn phúc khảo, sửa chữa sai sót nộp tại Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông lâm. Văn phòng đề án chốt danh sách phúc khảo, hội đồng tiến hành phúc khảo bài thi, công bố điểm, gửi phòng công tác học sinh sinh viên in chứng chỉ. Sau thời gian trên nếu có sai sót gì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Download mẫu đơn phúc khảo tại đây.

Download kết quả tổng hợp tại đây.

TỔNG HỢP ĐIỂM TIẾNG ANH BẬC 2 (TRÌNH ĐỘ A2)/BẬC 3 (TRÌNH ĐỘ B1)
THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÀNH CHO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI ĐỢT 6 THI NGÀY 28/10/2016 - ĐỊA ĐIỂM THI TRƯỜNG ĐHNL - ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-ĐHNL - NNTH ngày         /         /2016
của Hiệu trưởng Trường ĐHNL Thái Nguyên)
                       
STT SBD Mã Sinh viên Họ đệm Tên   Nghe   Nói   Đọc   Viết   Tổng  Đạt CC Ghi chú
1 1 DTN1454110001 Phạm Thị Ái    24,00      13,00      48,00      4,00      89,00   B1  
2 2 DTN1563110020 Hoàng Tuấn Anh    10,00      14,50      44,00      4,00      72,50   A2  
3 3 DTN1153040002 Ngô Quốc  Anh    23,00      13,00      43,00      5,00      84,00   B1  
4 4 DTN1553050004 Nguyễn Như Anh    22,00      14,00      44,00      5,00      85,00   B1  
5 5 DTN1453T0001 Nguyễn Quỳnh Anh    19,00      13,00      50,00      5,00      87,00   B1  
6 6 DTN1553050005 Nguyễn Tiến Anh      8,00      13,00      37,00      5,00      63,00   Không đạt  
7 7 DTN1454120006 Thân Đỗ Thị Phương Anh           -               -               -             -               -     Không đạt vắng
8 8 DTN1454120004 Vũ Hoàng Tuấn Anh           -               -               -             -               -     Không đạt vắng
9 9 DTN1353040078 VŨ VĂN QUYỀN ANH    20,00      14,00      53,00      5,00      92,00   B1  
10 10 DTN1353110015 Trần Thị Ánh    16,00      14,00      53,00      4,50      87,50   B1  
11 11 DTN1563110007 Hoàng Ngọc Bình    18,00      13,00      50,00      4,50      85,50   B1  
12 12 DTN1454110003 Đặng Kiềm Cán    19,00      14,00      41,00      5,00      79,00   A2  
13 13 DTN1563160011 Nguyễn Đức Cảnh    23,00      13,50      47,00      5,00      88,50   B1  
14 14 DTN1453170071 Đặng Mùi Chài    14,00      13,50      36,00      5,00      68,50   A2  
15 15 DTN1453050198 Triệu Thị Chí    19,00      14,00      45,00      5,00      83,00   B1  
16 16 DTN1563110009 Lô Văn Chiến    18,00      14,00      47,00      5,00      84,00   B1  
17 17 DTN1553040147 Vũ Văn Chiến    19,00      14,00      51,00      5,00      89,00   B1  
18 18 DTN1563110024 Phùng Văn Chung    15,00      14,00      41,00      4,00      74,00   A2  
19 19 DTN1553040124 Nình Thị Hồng Chương    25,00      14,00      55,00      5,00      99,00   B1  
20 20 DTN1453T0006 Nguyễn Thành Công      8,00      14,00      34,00      4,50      60,50   Không đạt  
21 21 DTN1353040087 NÔNG THÀNH CƯƠNG    16,00      13,00      30,00      5,00      64,00   Không đạt  
22 22 DTN1353110034 Lê Việt Cường    20,00      14,00      41,00      5,00      80,00   B1  
23 23 DTN1354120044 Trần Mạnh Cường    14,00      14,00      46,00      5,00      79,00   A2  
24 24 DTN1154140010 Hoàng văn Día    22,00      14,00      34,00      5,00      75,00   A2  
25 25 DTN1353060008 Nguyễn Trạch Diễm    15,00      13,00      51,00      5,00      84,00   B1  
26 26 DTN1564120052 Hoàng Ngọc Diệp    15,00      14,00      41,00      5,00      75,00   A2  
27 27 DTN1253150043 Bạch Thị Dung    22,00      14,00      44,00      5,00      85,00   B1  
28 28 DTN1353110368 Ma Thị Dung    18,00      13,50      51,00      5,00      87,50   B1  
29 29 DTN1353110041 Nguyễn Thị Dung    14,00      14,00      42,00      5,00      75,00   A2  
30 30 DTN1453170049 Đinh Văn Dũng    25,00      14,00      44,00      5,00      88,00   B1 CMT
31 31 DTN1453050022 Lương Tiến Dũng    15,00      12,00      36,00      5,00      68,00   A2  
32 32 DTN1563060015 Đặng Hùng Duy    13,00      14,00      45,00      5,00      77,00   A2  
33 33 DTN1453170069 Lê Thị Đào    20,00      13,50      52,00      5,00      90,50   B1  
34 34 DTN1553040118 Lê Văn Đạt    24,00      13,00      52,00      5,00      94,00   B1  
35 35 DTN1564120059 Nông Hồng  Đạt    19,00      13,00      46,00      5,00      83,00   B1  
36 36 DTN1564120043 Đinh Thị Điển    23,00      14,00      51,00      5,00      93,00   B1  
37 37 DTN1564120050 Nguyễn Quang Đoàn           -               -               -             -               -     Không đạt vắng
38 38 DTN1354140016 Nguyễn Văn Đông    15,00      13,00      47,00      4,00      79,00   A2  
39 39 DTN1454140009 Ma Lăng Đồng    21,00      13,50      49,00      5,00      88,50   B1  
40 40 DTN1153060025 Phan Hoàng  Dự    10,00      12,00      46,00      5,00      73,00   A2  
41 41 DTN1153040021 Đinh Hữu Đức           -               -               -             -               -     Không đạt vắng
42 42 DTN1253110093 Dương Văn Đức    25,00      14,00      45,00      5,00      89,00   B1  
43 43 DTN1154120077 Hoàng Việt Đức           -               -               -             -               -     Không đạt vắng
44 44 DTN1563110014 Lan Văn Được    20,00      13,50      43,00      5,00      81,50   B1  
45 45 DTN1453080015 Nguyễn Tùng Dương    13,00      13,00      31,00      4,00      61,00   Không đạt  
46 46 DTN1453110025 Nguyễn Thị Duy    15,00      14,00      33,00      4,00      66,00   A2  
47 47 DTN1254120009 Lưu Hồng Duyên      9,00      13,50      16,00      4,00      42,50   Không đạt  
48 48 DTN1563110008 Hoàng Gia    18,00      14,00      40,00      5,00      77,00   A2  
49 49 DTN1563110010 Đinh Trường Giang    15,00      14,00      40,00      4,00      73,00   A2  
50 50 DTN1553040111 Trần Thị Ninh Giang    22,00      14,50      40,00      5,00      81,50   B1  
51 51 DTN1564120019 Lưu Thu    24,00      14,00      54,00      5,00      97,00   B1  
52 52 DTN1454120320 Nguyễn Thị    23,00      14,00      53,00      5,00      95,00   B1  
53 53 DTN1453T0011 Nông Thị Thu    22,00      14,00      45,00      5,00      86,00   B1  
54 54 DTN1563070002 Trần Thị    23,00      13,50      53,00      5,00      94,50   B1  
55 55 DTN1454120069 Hoàng Thị Hạ    22,00      13,50      52,00      5,00      92,50   B1  
56 56 DTN1553050059 Đặng Sơn Hải      7,00      13,50      33,00      5,00      58,50   Không đạt  
57 57 DTN1253160006 Đinh Minh Hải    12,00      13,50      42,00      4,00      71,50   A2  
58 58 DTN1254120138 Nguyễn Hải           -               -               -             -               -     Không đạt vắng
59 59 DTN1553040110 Dương Ngọc Hân      6,00      10,00      26,00      4,00      46,00   Không đạt  
60 60 DTN1553050060 Trịnh Ngọc Hân    19,00      13,50      50,00      5,00      87,50   B1  
61 61 DTN1563110031 Nguyễn Thu Hằng      7,00      13,50      30,00      4,00      54,50   Không đạt  
62 62 DTN1553040166 Viên Thị  Hằng    17,00      13,50      30,00      4,50      65,00   A2  
63 63 DTN1553040025 Hà Thị Thu Hiền    22,00      14,00      44,00      5,00      85,00   B1  
64 64 DTN1563110011 Lưu Thị Thu  Hiền    19,00      14,00      50,00      5,00      88,00   B1  
65 65 DTN1553050077 Nguyễn Văn Hiệp    23,00      14,50      48,00      5,00      90,50   B1  
66 66 DTN1454120093 Đinh Trung Hiếu    23,00      14,50      50,00      5,00      92,50   B1  
67 67 DTN1353040128 NGUYỄN TRUNG HIẾU    19,00      14,00      46,00      5,00      84,00   B1  
68 68 DTN1553040119 Sằm Minh Hiếu    22,00      13,50      43,00      5,00      83,50   B1  
69 69 DTN1453050061 Trần Ngọc Hiếu    19,00      14,50      51,00      5,00      89,50   B1  
70 70 DTN1430A0158 Nguyễn Thị Kim Hoa    17,00      13,50      36,00      4,00      70,50   A2  
71 71 DTN1453110050 Vũ Phương Hoa    14,00      13,50      46,00      4,00      77,50   A2  
72 72 DTN1553170010 Nguyễn Thị Hoà    17,00      14,50      30,00      3,00      64,50   Không đạt  
73 73 DTN1553050090 Phạm Thế Hòa    23,00      14,50      54,00      5,00      96,50   B1  
74 74 DTN1263070005 Bùi Thị  Họa    19,00      14,00      43,00      4,00      80,00   B1  
75 75 DTN1353080040 HOÀNG THỊ THU HOÀI    23,00      14,00      51,00      4,00      92,00   B1 CMT
76 76 DTN1354120133 Nguyễn Thị Thu Hoài    15,00      14,00      41,00      5,00      75,00   A2  
77 77 DTN1253050042  Đỗ Công Hoan    23,00      10,00      48,00      4,00      85,00   B1  
78 78 DTN1464120008 Trần Ngọc Hoàn      3,00        9,00      12,00      2,00      26,00   Không đạt  
79 79 DTN1563160019 Đặng Duy  Hoàng      8,00      10,00      20,00      3,00      41,00   Không đạt  
80 80 DTN1354120137 Nguyễn Minh Hoàng    16,00      14,00      44,00      4,00      78,00   A2  
81 81 DTN1553040114 Thân Việt Hoàng    17,00      12,00      44,00      2,00      75,00   A2  
82 82 DTN1563160002 Lương Văn Hoằng    20,00      12,00      52,00      5,00      89,00   B1  
83 83 DTN1453040010 Phàn Văn Hồn    21,00      15,00      41,00      5,00      82,00   B1  
84 84 DTN1354140025 Chu Thị Hồng    24,00      14,00      52,00      5,00      95,00   B1  
85 85 DTN1553040033 Hoàng Thị Hồng    19,00      12,00      52,00      5,00      88,00   B1  
86 86 DTN1154120091 Hoàng Ích Hợp           -               -               -             -               -     Không đạt vắng
87 87 DTN1353110131 Ngân Bá Huân           -               -               -             -               -     Không đạt vắng
88 88 DTN1353170082 Triệu Thị Huế    15,00      12,00      42,00      1,00      70,00   A2  
89 89 DTN1454120309 Hà Thế Hùng    17,00      12,00      44,00      5,00      78,00   A2  
90 90 DTN1553040036 Phạm Xuân Hùng    14,00      13,00      49,00      5,00      81,00   B1  
91 91 DTN1563160005 Hà Văn Hương    22,00      12,00      47,00      5,00      86,00   B1  
92 93 DTN1453T0014 Trần Thu Hương    25,00      14,00      49,00      5,00      93,00   B1  
93 94 DTN1354110192  PHẠM THỊ THÚY  HƯỜNG    24,00      13,00      48,00      3,00      88,00   B1  
94 95 DTN1563070010 Đỗ Quốc Huy    20,00      14,00      40,00      5,00      79,00   A2  
95 96 DTN1354120172 Hà Quang Huy    19,00      14,00      27,00      2,00      62,00   Không đạt  
96 97 DTN1353170029 Nguyễn Bá Huy    15,00      13,00      23,00      1,00      52,00   Không đạt  
97 98 DTN1564120039 Phạm Quang Huy    18,00      13,00      44,00      4,00      79,00   A2  
98 99 DTN1254120125 Phạm Quốc Huy    16,00      14,00      42,00      1,00      73,00   A2  
99 100 DTN1353040155 Đào Minh Huyền           -               -               -             -               -     Không đạt vắng
100 101 DTN1353040156 HOÀNG THỊ THU HUYỀN    22,00      14,00      52,00      5,00      93,00   B1  
101 102 DTN1553040122 Nguyễn Tiến Khang    25,00      14,00      52,00      5,00      96,00   B1  
102 103 DTN1153160148 Lê Quốc  Khánh    13,00      12,00      31,00      5,00      61,00   Không đạt  
103 104 DTN1564120027 Lưu Trung Kiên    14,00      13,00      43,00      4,00      74,00   A2  
104 105 DTN1454140017 Nguyễn Duy Kiên    18,00      14,00      34,00      5,00      71,00   A2  
105 106 DTN1553040040 Phạm Quang Kiên    17,00      13,00      41,00      1,00      72,00   A2  
106 107 DTN1453T0016 Vương Bá Kiên    23,00      14,50      45,00      5,00      87,50   B1  
107 108 DTN1563110006 Nông Thị  Kiến    21,00      13,00      55,00      5,00      94,00   B1  
108 109 DTN1454110014 Phạm Văn Lâm      8,00      13,00      36,00      3,00      60,00   Không đạt  
109 110 DTN1353040167 BÙI THỊ LAN      8,00      12,00      50,00      5,00      75,00   A2  
110 111 DTN1354120195 Đàm Thị Lan    15,00      13,00      37,00      5,00      70,00   A2  
111 112 DTN1453040070 Đỗ Thị Nhật Lệ    15,00      14,00      52,00      5,00      86,00   B1  
112 113 DTN1564120060 Nông Thị Lệ    20,00      13,00      49,00      5,00      87,00   B1  
113 114 DTN1454110016 Tạ Thị Lệ    15,00      12,00      43,00      1,00      71,00   A2 CMT
114 115 DTN1553040169 Bàn Thị Linh    19,00      13,00      52,00      5,00      89,00   B1  
115 116 DTN1553040133 Bùi Thị Linh    24,00      13,00      42,00      5,00      84,00   B1  
116 117 DTN1563110030 Đặng Thị Diễm  Linh           -        13,00      32,00      5,00      50,00   Không đạt  
117 118 DTN1353070032 Đinh Quang Linh    15,00      13,00      40,00      4,00      72,00   A2  
118 119 DTN1253050020 Nguyễn Thị Thuỳ Linh    22,00      13,00      44,00      5,00      84,00   B1  
119 120 DTN1453110078 Phạm Quốc Linh    17,00      14,00      52,00      5,00      88,00   B1  
120 121 DTN1353170039 Nguyễn Tá Lợi    12,00      13,00      41,00      5,00      71,00   A2  
121 122 DTN1563070016 Hoàng Thị Tuyết Mai    13,00      14,00      46,00      5,00      78,00   A2  
122 123 DTN1353040181 NGUYỄN VĂN MINH    18,00      12,00      38,00      5,00      73,00   A2  
123 124 DTN1453T0031 Hủng Thị    17,00      13,00      49,00      5,00      84,00   B1  
124 125 DTN1564120041 Triệu Thị Na      8,00      13,00      28,00      5,00      54,00   Không đạt  
125 126 DTN1453110091 Phạm Hà Nam    19,00      14,00      52,00      5,00      90,00   B1  
126 127 DTN1453070030 Đào Thị Nga    22,00      13,00      53,00      5,00      93,00   B1  
127 128 DTN1353080047 TRẦN THỊ NGA    19,00      13,00      55,00      5,00      92,00   B1  
128 129 DTN1153180063 Nguyễn Thị Trang Ngân    19,00      13,00      42,00      4,00      78,00   A2  
129 130 DTN1354110219 NGUYỄN THỊ KHÁNH NGHĨA    21,00      14,00      51,00      5,00      91,00   B1  
130 131 DTN1354110139 Triệu Tiến Nghiệp    17,00      13,00      50,00      5,00      85,00   B1  
131 132 DTN1453050197 Lê Bảo Ngọc    24,00      14,00      52,00      5,00      95,00   B1  
132 133 DTN1453050110 Thẩm Kim Ngọc    14,00      14,00      50,00      5,00      83,00   B1  
133 134 DTN1353070226 Trần Văn Ngọc      5,00      12,00      17,00      4,00      38,00   Không đạt  
134 135 DTN1554140032 Hoàng Thảo Nguyên    25,00      14,00      52,00      5,00      96,00   B1  
135 136 DTN1353110347 Lê Đăng Nguyên           -               -               -             -               -     Không đạt vắng
136 137 DTN1153080027 Trần Dương Nguyên           -               -               -             -               -     Không đạt vắng
137 138 DTN1553050176 Vũ Thảo Nguyên    10,00      14,00      38,00      5,00      67,00   A2  
138 139 DTN1353060054 Ngô Minh Nhật    17,00      14,00      38,00      5,00      74,00   A2  
139 140 DTN1353080009 Trần Thị Niềm    23,00      14,00      46,00      5,00      88,00   B1  
140 141 DTN1453T0022 Dương Văn Nhiệm  -     12,00      16,00      4,00      32,00   Không đạt  
141 142 DTN1454110019 Hoàng Thị Quỳnh Như           -               -               -             -               -     Không đạt vắng
142 143 DTN1453170028 Phạm Thị Nhung      8,00      14,00      39,00      5,00      66,00   A2  
143 144 DTN1154120039 Nguyễn Công Oai           -               -               -             -               -     Không đạt vắng
144 145 DTN1453110106 Ngô Thị Kiều Oanh    12,00      14,00      49,00      5,00      80,00   B1  
145 146 DTN1553160095 Nguyễn Văn Phần    24,00      14,00      53,00      5,00      96,00   B1  
146 147 DTN1553040057 Nguyễn Văn Phú    23,00      13,00      50,00      5,00      91,00   B1  
147 148 DTN1454120189 Lưu Văn Phương    15,00      15,00      49,00      5,00      84,00   B1  
148 149 DTN1454110022 Nguyễn Kim Phương    23,00      15,00      50,00      5,00      93,00   B1  
149 150 DTN1563110012 Trần Mai Phương    22,00      13,00      44,00      5,00      84,00   B1  
150 151 DTN1454120193 Lạc Thị Phượng    22,00      14,00      47,00      5,00      88,00   B1  
151 152 DTN1563070017 Đinh Ngọc Quân      8,00      13,00      46,00      5,00      72,00   A2  
152 153 DTN1553040145 Nguyễn Văn Quân    17,00      14,00      42,00      5,00      78,00   A2  
153 154 DTN1253170014 Đặng Văn Quý    23,00      12,00      39,00      5,00      79,00   A2  
154 155 DTN1563070004 Lèng Thị Quyên    23,00      13,00      49,00      5,00      90,00   B1  
155 156 DTN1553040063 Trần Văn Sửu    15,00        9,00      39,00      3,00      66,00   A2  
156 157 DTN1453080012 Đinh Quang Tài    19,00      14,00      40,00      5,00      78,00   A2  
157 158 DTN1153050099 Hoàng Thị Thanh Tâm    16,00      11,00      40,00      3,00      70,00   A2  
158 159 DTN1353040211 NGUYỄN HUỲNH TÂM    16,00        9,00      31,00      2,00      58,00   Không đạt  
159 160 DTN1453080013 Phạm Thị Thủy Tiên    15,00      14,50      50,00      4,00      83,50   B1  
160 161 DTN1353110256 Trần Mạnh Tiến    19,00      15,00      54,00      5,00      93,00   B1  
161 162 DTN1553050253 Viên Quốc Tiệp    23,00      15,00      48,00      4,00      90,00   B1  
162 163 DTN1353040239 ĐINH THỊ TÌNH    16,00      14,00      44,00      3,00      77,00   A2  
163 164 DTN1553050272 Long Cẩm    22,00      13,00      52,00      5,00      92,00   B1  
164 165 DTN1153040092 Nguyễn Văn    22,00      10,00      46,00      3,00      81,00   B1  
165 166 DTN1153040095 Dương Minh Tuấn    24,00      10,00      50,00      3,50      87,50   B1  
166 167 DTN1153060133 Lương Văn Tuấn    22,00      10,00      45,00      5,00      82,00   B1  
167 168 DTN1563110004 Nguyễn Anh Tuấn    20,00      14,00      50,00      5,00      89,00   B1  
168 169 DTN1354120355 Nguyễn Minh Tuấn    16,00      11,50      45,00      1,50      74,00   A2  
169 170 DTN1253180042 Nguyễn Ngọc Tuấn    14,00      11,50      19,00      3,00      47,50   Không đạt  
170 171 DTN1353040252 NGUYỄN VĂN TUẤN    10,00      12,50      38,00      4,00      64,50   Không đạt  
171 172 DTN1564120004 Nguyễn Vĩnh Tuấn      8,00      14,50      48,00      3,00      73,50   A2  
172 173 DTN1453050169 Nông Đình Tuấn    16,00      14,00      54,00      4,00      88,00   B1  
173 174 DTN1454120264 Phạm Anh Tuấn      9,00      12,00      47,00      3,00      71,00   A2  
174 175 DTN1564120040 Đặng Thanh Tùng    15,00      13,00      43,00      2,00      73,00   A2  
175 176 DTN1563160036 Trần Đức  Tùng      6,00      14,00      27,00      5,00      52,00   Không đạt  
176 177 DTN1153180233 Trần Mai Tùng      7,00      14,00      41,00      4,50      66,50   A2  
177 178 DTN1564120015 Nguyễn Khắc Tuyên    18,00      14,00      47,00      5,00      84,00   B1  
178 179 DTN1563110017 Nguyễn Xuân Thái    17,00      13,00      34,00      5,00      69,00   A2  
179 180 DTN1353070040 Đặng Hồng Thắng    23,00      13,50      45,00      5,00      86,50   B1  
180 181 DTN1553040066 Hà Thị Thành    19,00      11,00      49,00      5,00      84,00   B1  
181 182 DTN1464120014 La Minh Thành    20,00      10,00      52,00      5,00      87,00   B1  
182 183 DTN1453060029 Vũ Văn Thành           -               -               -             -               -     Không đạt vắng
183 184 DTN1454120220 Nguyễn Thị Thảo    17,00      14,50      50,00      5,00      86,50   B1  
184 185 DTN1553050226 Phan Thị Thảo    25,00      12,50      50,00      5,00      92,50   B1  
185 186 DTN1563060016 Trịnh Minh Thế    21,00        9,00      47,00      5,00      82,00   B1  
186 187 DTN1353080056 ĐỖ THỊ HỒNG THIỆP    22,00      12,00      39,00      5,00      78,00   A2  
187 188 DTN1553040115 Lê Minh Thịnh    24,00      12,00      45,00      5,00      86,00   B1  
188 189 DTN1553040074 Vũ Thị Thoa    19,00      15,00      52,00      5,00      91,00   B1  
189 190 DTN1254120047 Nguyễn Kim Thu    19,00      14,00      37,00      4,00      74,00   A2  
190 191 DTN1153060113 Nguyễn Duy Thức    15,00      14,00      51,00      5,00      85,00   B1  
191 192 DTN1253050060 Hà Thị Thương    23,00      14,00      51,00      5,00      93,00   B1  
192 193 DTN1153150079  Đàm Văn Thượng    22,00      13,00      47,00      4,00      86,00   B1  
193 194 DTN1454140028 Nguyễn Thị Thuỳ    22,00      12,00      47,00      5,00      86,00   B1  
194 195 DTN1553040105 Ma Thị Thùy    18,00      13,50      48,00      5,00      84,50   B1  
195 196 DTN1574120004 Hà Thị Thanh Thủy           -               -               -             -               -     Không đạt vắng
196 197 DTN1354140204 Hoàng Thị Thuyên    17,00      12,00      38,00      4,00      71,00   A2  
197 198 DTN1454120238 Đinh Thu Trà    13,00      14,00      51,00      5,00      83,00   B1  
198 199 DTN1564120061 Bùi Thị Ngọc Trang    21,00      10,00      35,00      4,00      70,00   A2  
199 200 DTN1563110013 Linh Khánh Trang    14,00      12,00      42,00      5,00      73,00   A2  
200 201 DTN1153150083 Nguyễn Thị Trang    20,00      13,00      45,00      5,00      83,00   B1  
201 202 DTN1054120169 Vũ Thị Thu Trang           -               -               -             -               -     Không đạt vắng
202 203 DTN1564120068 Trương Lương Trinh    21,00      10,00      46,00      5,00      82,00   B1  
203 204 DTN1153150086 Hoàng Văn Trình    19,00        9,00      46,00      5,00      79,00   A2  
204 205 DTN1453110145 Phan Nghĩa Trung    15,00      15,00      49,00      5,00      84,00   B1  
205 206 DTN1563070011 Hoàng Thị Tươi    19,00      14,50      39,00      4,00      76,50   A2  
206 207 DTN1253160022 Phan Trọng Tuyên    15,00      15,00      35,00      4,00      69,00   A2  
207 208 DTN1253180066 Phan Trung Tuyến    13,00      14,00      41,00      5,00      73,00   A2  
208 209 DTN1454120277 Đỗ Thị Thu Uyên    25,00      15,00      54,00      5,00      99,00   B1  
209 210 DTN1454120282 Đinh Hồng Vinh    19,00      14,00      55,00      5,00      93,00   B1  
210 211 DTN1153060149 Lương Tuấn      8,00      11,00      23,00      5,00      47,00   Không đạt  
211 212 DTN1564120028 Mai Trường    11,00        9,00      50,00      4,00      74,00   A2  
212 213 DTN1564120008 Nguyễn Văn     20,00      11,00      50,00      4,00      85,00   B1  
213 214 DTN1353050160 Hoàng Văn Vụ    19,00      13,50      53,00      5,00      90,50   B1  
214 215 DTN1453T0049 Lý Hải Yến    22,00      13,00      53,00      5,00      93,00   B1  
Số TS đăng ký dự thi                                 214 thí sinh           -                
  Số TS dự thi                                 198 thí sinh              
  Số TS bỏ thi (4 KN)                                   16 thí sinh              
  Số TS VPQC 0 thí sinh              
Số thí sinh đạt A2B1                                 174 thí sinh % (trên tổng số thí sinh ĐK dự thi)
  Số thí sinh đạt A2 64 thí sinh % (trên tổng số thí sinh đạt CC)
    K46 trở về trước 58                
    K47 CQ 6                
  Số thí sinh đạt B1 110 thí sinh % (trên tổng số thí sinh đạt CC)
    K46 trở về trước 85                
    K47 CQ 25                
Số thí sinh không đạt 40 thí sinh % (trên tổng số thí sinh ĐK dự thi)
    K46 trở về trước 36                
    K47 CQ 4                

Quản Thị Vui

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
TS
Đang online 7800
Hôm nay 6687
Hôm qua 13988
Tuần này 86890
Tuần trước 81375
Tháng này 2570684
Tháng trước 3294874
Tất cả 36848254

Lượt truy cập: 36848254

Đang online: 7800

Ngày hôm qua: 13988

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ