Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Chứng chỉ Tiếng Anh Thông báo
09/01/2017 08:34 - Xem: 1181

Kết quả thi tiếng Anh đợt 7 năm 2016

Căn cứ vào kết quả chấm thi, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường Đại học Nông lâm thông báo kết quả thi tiếng Anh đợt 7 - ngày thi 20/12/2016.

Khung điểm: Từ 65 đến < 80 điểm: đạt A2 (Không có phần thi nào điểm 0)

                         Từ 80 điểm trở lên : đạt B1 (Không có phần thi nào điểm 0)

Các em sinh viên vào kiểm tra điểm, các thông tin cá nhân nếu có gì sai sót vui lòng liên hệ tổ đề án sửa chữa kịp thời.

Thời gian nhận sửa chữa sai sót, phúc khảo bài thi đến 10:00 thứ sáu, ngày 13/01/2017. Đơn phúc khảo, sửa chữa sai sót nộp tại Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông lâm. Văn phòng đề án chốt danh sách phúc khảo, hội đồng tiến hành phúc khảo bài thi, công bố điểm, gửi phòng công tác học sinh sinh viên in chứng chỉ. Sau thời gian trên nếu có sai sót gì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Download mẫu đơn phúc khảo tại đây.

Download kết quả tổng hợp tại đây.

TỔNG HỢP ĐIỂM TIẾNG ANH BẬC 2 (TRÌNH ĐỘ A2)/BẬC 3 (TRÌNH ĐỘ B1)
THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÀNH CHO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI ĐỢT 7 THI NGÀY 30/12/2016 - ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN
 
                     
SBD Mã Sinh viên Họ đệm Tên   Nghe   Nói   Đọc   Viết   Tổng  Đạt CC Ghi chú
1 DTN1553050002 Hoàng Việt Anh     23,00       13,00       49,00         4,00       89,00   B1  
2 DTN1353040003 Trần Cường Anh     18,00       13,00       45,00         3,00       79,00   A2  
3 DTN1453050009 Lương Văn Biểu     17,00       10,00       46,00         5,00       78,00   A2  
4 DTN115310118 Lý Thị  Bình     19,00       10,00       50,00         5,00       84,00   B1  
5 DTN1553050017 Triệu Thị Châm     25,00       14,50       52,00         5,00       96,50   B1  
6 DTN1553040116 Trịnh Hà Minh Châu     23,00       14,00       52,00         5,00       94,00   B1  
7 DTN1553040005 Nguyễn Thị Chi     24,00       14,50       55,00         5,00       98,50   B1  
8 DTN1553050020 Hà Duy Chiến                CMT
9 DTN1553050021 Phạm Văn Chiến     15,00       10,00       28,00         1,00       54,00   Không đạt  
10 DTN1453050014 Nông Văn Chính     14,00         8,00       33,00   0,00     55,00   Không đạt  
11 DTN1354120033 Đặng Mùi Coi  -             -      -             -                -     Không đạt Vắng
12 DTN1553050023 Ma Tiến Công     19,00       12,00       46,00         4,00       81,00   B1  
13 DTN1453T0006 Nguyễn Thành Công     21,00       12,00       43,00         1,00       77,00   A2  
14 DTN1454120052 Hoàng Tiến Đạt     19,00       11,00       49,00         5,00       84,00   B1  
15 DTN1553040011 Đặng Thị Diễn     24,00       14,00       50,00         4,50       92,50   B1  
16 DTN1564120066 Lương Văn Điệp       4,00       14,50       29,00         1,00       48,50   Không đạt  
17 DTN1564120029 Trần Quang Đông     10,00       12,00       35,00         2,00       59,00   Không đạt VPQC
18 DTN1553050046 Trần Quang Đức     19,00       12,00       46,00         4,00       81,00   B1  
19 DTN1553040113 Hoàng Tiến Dũng     23,00       14,50       49,00         4,00       90,50   B1  
20 DTN1553050031 Trần Văn Dũng     20,00       13,00       54,00         5,00       92,00   B1  
21 DTN1353070008 Hoàng Thị Thùy Dương       7,00              -         35,00         3,00       45,00   Không đạt Vắng nói
22 DTN1254120009 Lưu Hồng Duyên       5,00       13,00       22,00         4,00       44,00   Không đạt  
23 DTN1563110029 Vũ Thị Hà Duyên       5,00       14,00       36,00         3,00       58,00   Không đạt VPQC
24 DTN1253150033  Đặng Mạnh  -             -      -             -                -     Không đạt Vắng
25 DTN1354120100 Nguyễn Thế Hải     19,00       12,00       49,00         5,00       85,00   B1  
26 DTN1553040023 Nguyễn Văn Hải     23,00       14,50       52,00         5,00       94,50   B1  
27 DTN1454120071 Phạm Ngọc Hải       6,00       12,00       48,00         1,00       67,00   A2  
28 DTN1553040022 Trần Nam Hải     20,00       14,00       51,00         4,00       89,00   B1  
29 DTN1553050056 Trần Văn Hải     11,00       12,00       38,00         4,00       65,00   A2  
30 DTN1564120013 Lưu Thị Hằng       6,00         8,00       36,00         4,00       54,00   Không đạt  
31 DTN1553040142 Nguyễn Thị Hằng     24,00       14,50       53,00         5,00       96,50   B1  
32 DTN1553070016 Ngô Hồng Hạnh     19,00       14,50       39,00         4,00       76,50   A2  
33 DTN1553040108 Nguyễn Hoàng Hiếu       5,00       13,00       38,00         4,00       60,00   Không đạt  
34 DTN1553050079 Nguyễn Trung Hiếu     24,00       14,50       50,00         5,00       93,50   B1  
35 DTN1553170010 Nguyễn Thị Hoà     22,00       13,00       42,00         4,00       81,00   B1  
36 DTN1553040029 Lê Văn Hoan     17,00       14,50       41,00         4,00       76,50   A2  
37 DTN1553040030 Dương Văn Hoàn     17,00       11,00       37,00         1,00       66,00   A2  
38 DTN1454120323 Mai Duy Hoàng     20,00       11,00       52,00         4,50       87,50   B1  
39 DTN1553040031 Phạm Huy Hoàng     23,00       14,00       45,00         5,00       87,00   B1  
40 DTN1453040059 Nguyễn Thị Hợi     23,00       11,00       46,00         5,00       85,00   B1  
41 DTN1553040034 Lý Thị Hồng     22,00       14,50       51,00         5,00       92,50   B1  
42 DTN1353170025 Nguyễn Thị Hồng     25,00       14,00       54,00         5,00       98,00   B1  
43 DTN1453040060 Phạm Thị Hồng     25,00       13,00       52,00         5,00       95,00   B1  
44 DTN1553040162 Đỗ Thị Huế     20,00       13,00       43,00         4,00       80,00   B1  
45 DTN1553040035 Nguyễn Thị Huề     18,00       14,50       46,00         4,00       82,50   B1  
46 DTN1354120152 Đỗ Quốc Hùng     19,00       14,00       46,00         5,00       84,00   B1  
47 DTN1553040141 Trần Mạnh Hùng     22,00       14,00       50,00         5,00       91,00   B1  
48 DTN1453170009 Đào Quang Hưng     22,00       13,00       53,00         3,00       91,00   B1  
49 DTN1253150028 Ngô Đình Hưng     18,00       14,00       33,00         4,00       69,00   A2  
50 DTN1553050113 Tống Thị Hường       8,00       10,50       34,00         4,00       56,50   Không đạt  
51 DTN1453050075 Ma Thanh Huy       7,00       12,00       29,00         0,50       48,50   Không đạt  
52 DTN1553050117 Ngọc Thị Thanh Huyền     14,00       12,00       48,00         3,00       77,00   A2  
53 DTN1053180059 Nguyễn Thanh Huyền       4,00              -         13,00              -         17,00   Không đạt Vắng nói
54 DTN1453050077 Nguyễn Thị Thu Huyền     13,00       11,50       45,00         2,00       71,50   A2  
55 DTN1353170034 Đặng Kim Huỳnh  -             -      -             -                -     Không đạt Vắng
56 DTN1563110026 Đặng Thị Minh Khánh     11,00       14,00       35,00         4,00       64,00   Không đạt  
57 DTN1153160148 Lê Quốc  Khánh       6,00       14,00       28,00         3,00       51,00   Không đạt  
58 DTN1353040064 La Văn Khương       7,00       14,00       36,00         1,00       58,00   Không đạt  
59 DTN1553040039 Nguyễn Trung Kiên     24,00       14,00       53,00         4,00       95,00   B1  
60 DTN1353040019 Trịnh Đình Lâm     20,00       14,00       42,00         1,00       77,00   A2  
61 DTN1353040169 HỨA THỊ     17,00       13,00       36,00         3,00       69,00   A2  
62 DTN1453040069 Nông Thúy Lệ     18,00       13,00       44,00         5,00       80,00   B1  
63 DTN1563110030 Đặng Thị Diễm  Linh       7,00       14,00       33,00         4,00       58,00   Không đạt  
64 DTN1553050136 Phạm Hoàng Linh     14,00       10,00       35,00         3,00       62,00   Không đạt  
65 DTN1553040047 Nông Phương Loan     23,00       14,00       47,00         2,00       86,00   B1  
66 DTN1553050155 Hoàng Thị Ly     24,00       14,00       54,00         5,00       97,00   B1  
67 DTN1553040139 Lê Đức Mạnh     17,00       14,00       40,00         5,00       76,00   A2  
68 DTN1553050161 Lê Văn Minh     23,00       14,00       48,00         5,00       90,00   B1  
69 DTN1453050099 Bùi Nhật Nam     13,00       14,00       46,00         2,00       75,00   A2  
70 DTN1553040052 Hoàng Phương Nam  -             -      -             -                -     Không đạt Vắng
71 DTN1453050104 Phạm Thị Nga     11,00       12,00       45,00         4,00       72,00   A2  
72 DTN1153080027 Trần Dương Nguyên  -             -      -             -                -     Không đạt Vắng
73 DTN1553040158 Đỗ Thị Nguyệt     23,00       14,00       46,00         2,00       85,00   B1  
74 DTN1553040136 Nguyễn Đăng Ninh     21,00       14,00       52,00         5,00       92,00   B1  
75 DTN1553040054 Nguyễn Thị Ninh     21,00       15,00       51,00         5,00       92,00   B1  
76 DTN1554120135 Nguyễn Thị Thùy Ninh     22,00       13,00       48,00         5,00       88,00   B1  
77 DTN1354120243 Đoàn Thị Nụ     23,00       14,00       50,00         5,00       92,00   B1  
78 DTN1353050089 Vi Thị Minh Nguyệt  -             -      -             -                -     Không đạt Vắng
79 DTN1453T0022 Dương Văn Nhiệm  -             -      -             -                -     Không đạt Vắng
80 DTN1553050187 Đỗ Thị Oanh     25,00       14,00       52,00         5,00       96,00   B1  
81 DTN1553040058 Âu Văn Phúc     12,00       14,00       40,00         5,00       71,00   A2  
82 DTN1453050202 Hoàng Trọng Phước     17,00       15,00       42,00         4,00       78,00   A2  
83 DTN1453170058 Phạm Thị Lan Phương     12,00       14,00       44,00         4,00       74,00   A2  
85 DTN1553040145 Nguyễn Văn Quân     24,00       14,00       54,00         5,00       97,00   B1  
86 DTN1563110028 Ân Thị Quyên     10,00       14,00       46,00         2,00       72,00   A2  
87 DTN1553040150 Dương Thị Quyên     24,00       14,00       50,00         5,00       93,00   B1  
88 DTN1553040061 Hoàng Thị Như Quỳnh     15,00       14,00       35,00         5,00       69,00   A2  
89 DTN1453050130 Đồng Thị Sen     15,00       14,00       38,00         4,00       71,00   A2  
90 DTN1553040135 Trần Thị Thanh     24,00       14,00       51,00         5,00       94,00   B1  
91 DTN1553040069 Hàn Thị Thảo     24,00       13,00       50,00         5,00       92,00   B1  
92 DTN1553040068 Trần Thị Thảo     20,00       13,00       52,00         5,00       90,00   B1  
93 DTN1453160056 Trần Văn Thế     20,00       13,00       51,00         5,00       89,00   B1  
94 DTN1553040072 Trần Minh Thịnh     21,00       15,00       53,00         5,00       94,00   B1  
95 DTN1553040073 Mã Thị Kim Thoa     16,00       14,00       47,00         5,00       82,00   B1  
96 DTN1553040144 Phạm Đình Thông     20,00       14,00       44,00         5,00       83,00   B1  
97 DTN1453050147 Phạm Văn Thu     13,00       13,00       39,00         5,00       70,00   A2  
98 DTN1564120069 Bùi Văn Thụ            -         12,00       15,00         0,50       27,50   Không đạt  
99 DTN1553050243 Vi Thị Thương     21,00       14,00       48,00         5,00       88,00   B1  
100 DTN1553050245 Hoàng Thị Thùy     13,00       14,00       50,00         5,00       82,00   B1  
101 DTN1453050153 Nguyễn Thị Thuyên     18,00       15,00       53,00         5,00       91,00   B1  
102 DTN1553040125 Nguyễn Văn Tiến     24,00       14,00       49,00         5,00       92,00   B1  
103 DTN1553040157 Nguyễn Thị Thu Trang     24,00       14,00       52,00         5,00       95,00   B1  
104 DTN1453050163 Đinh Văn Trường     12,00       13,00       31,00         0,50       56,50   Không đạt  
105 DTN1553120004 Vi Quang Trường     23,00       15,00       40,00         4,00       82,00   B1  
106 DTN1553040082 Ngô Quang Tuấn     16,00       15,00       46,00         3,00       80,00   B1  
107 DTN1553040120 Nguyễn Anh Tuấn     18,00       14,00       47,00         5,00       84,00   B1  
108 DTN1564120021 Nguyễn Anh Tuấn  -             -      -             -                -     Không đạt Vắng
109 DTN1553050303 Bùi Thanh Tùng     21,00       15,00       50,00         5,00       91,00   B1  
110 DTN1553040084 Nông Minh Tùng     17,00       15,00       49,00         3,50       84,50   B1  
111 DTN1553040083 Phùng Đức Tùng       8,00       14,00       51,00         4,00       77,00   A2  
112 DTN1353040031 Vũ Hữu Tùng     16,00       15,00       46,00         3,00       80,00   B1  
113 DTN1453050176 Lương Ngọc Tuyến       8,00         8,00       25,00         2,00       43,00   Không đạt  
114 DTN1153060137 Nguyễn Thanh Tuyến     20,00       15,00       40,00         5,00       80,00   B1  
115 DTN1353040035 Hồ Ngọc Xin     16,00       14,00       49,00         1,50       80,50   B1  
116 DTN1553040090 Lê Thị Hoàng Yến     22,00       15,00       51,00         5,00       93,00   B1  
Số TS đăng ký dự thi     115          -              
  Số TS dự thi     107              
  Số TS bỏ thi (4 KN)         8              
  Số TS bỏ thi (1 KN NÓI)         2              
  Số TS VPQC         2              
Số thí sinh đạt A2B1       87 % (trên tổng số thí sinh ĐK dự thi)
  Số thí sinh đạt A2 24 % (trên tổng số thí sinh đạt CC)
    K46 trở về trước 14              
    K47 CQ 10              
  Số thí sinh đạt B1 63 % (trên tổng số thí sinh đạt CC)
    K46 trở về trước 16              
    K47 CQ 47              
Số thí sinh không đạt A2B1 28 % (trên tổng số thí sinh ĐK dự thi)
    K46 trở về trước 15              
    K47 CQ 13              
     

Quản Thị Vui

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
TS
Đang online 7416
Hôm nay 7113
Hôm qua 12381
Tuần này 7113
Tuần trước 81375
Tháng này 2490907
Tháng trước 3294874
Tất cả 36768477

Lượt truy cập: 36768477

Đang online: 7416

Ngày hôm qua: 12381

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ