Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Kỹ thuật CNTT
28/06/2017 15:06 - Xem: 3817

Quy chế Tổ chức, hoạt động của Ban biên tập Website Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

QUY CHẾ

Tổ chức, hoạt động của Ban biên tập Website

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số  /QĐ-ĐHNLTN ngày    tháng  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên)

 

CHƯƠNG I

CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY CHẾ

 

           Căn  cứ Luật báo chí nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

          Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Phát triển mạng giáo dục (EduNet) và các dịch vụ công về thông tin giáo dục trên Internet;

           Căn cứ Quyết định số: 1245/QĐ-ĐHTN ngày 03/11/2011 V/v Ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cho các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Đại học Thái Nguyên;

           Căn cứ vào Quyết định số 347/QĐ-TCCB ngày 12/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên về việc " Thành lập Ban biên tập Website Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên "

 

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban biên tập Website

- Ban biên tập chịu trách nhiệm về việc phổ biến, cập nhật các thông tin lên Website của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

- Bảo đảm nội dung Website của Nhà trường được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác, đáp ứng nhu cầu thông tin cho người đọc, phong phú về nội dung; không vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên và cập nhật thông tin bằng nhiều hình thức.

     - Các thành viên Ban biên tập chịu trách nhiệm về nội dung thông tin được Ban biên tập phân công đảm nhiệm.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

- Ban biên tập hoạt động kiêm nhiệm, tham mưu cho Hiệu trưởng về việc đưa các thông tin lên Website. Nội dung thông tin phải đảm bảo chính xác và kịp thời.

- Ban biên tập phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Các thành viên thực hiện tốt phần công việc mình đảm nhiệm và tham gia thực hiện công việc của Ban biên tập.

 

 

CHƯƠNG III

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN BIÊN TẬP WEBSITE

 

 Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban biên tập Website

- Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng.

- Phó trưởng ban thường trực: Phó Hiệu trưởng.

- Các ủy viên.

 Điều 4. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban biên tập Website

4.1. Trưởng ban : Chỉ đạo chung hoạt động của Ban biên tập.

      4.2. Phó trưởng ban:

- Theo dõi điều hành hoạt động của Ban biên tập, giải quyết những vấn đề có liên quan tới thông tin đưa lên Website khi Trưởng ban vắng hoặc ủy quyền.

- Phân công các thành viên Ban biên tập thực hiện việc biên tập thông tin theo lĩnh vực đảm nhiệm.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của thư ký Ban biên tập Webisite.

 4.3. Ủy viên Ban phụ trách về nội dung thông tin:

- Phụ trách biên tập thông tin về định hướng phát triển của Nhà trường.

- Thẩm định nội dung các thông tin gửi đến trước khi đưa lên Website.

- Khi phát hiện nội dung bài viết có phần sai lệch với thực tế, thì Trưởng (Phó) Ban được quyền chỉnh sửa nội dung bài viết và thông báo cho thư ký biết việc chỉnh sửa này không làm thay đổi nội dung cốt lõi của bài viết. Thư ký có trách nhiệm thông báo lại cho người viết bài biết.

 4.4. Ủy viên Ban phụ trách về kỹ thuật và quản trị Website:

Thành viên Ban biên tập được phân công quản trị Website, có trách nhiệm:

- Là đầu mối tập hợp các thông tin được duyệt và chịu trách nhiệm đăng tải, cập nhật các thông tin lên Website.

- Bảo mật tuyệt đối mật khẩu và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đưa lên Website đúng như nội dung đã kiểm duyệt.

- Theo dõi nội dung, quản lý về bố cục, hình thức của Website, được phép thay đổi giao diện, bố cục, sắp xếp trang chủ phù hợp với từng thời điểm, nhưng không ảnh hưởng tới nội dung Website.

- Báo cáo và đề xuất với Ban biên tập các biện pháp xử lý sự cố xảy ra (nếu có).

- Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban, phó Trưởng ban thường trực phân công.

- Thực hiện trình bày về thể thức, form chuẩn đưa tin lên Website.

      - Xử lý kỹ thuật Website, phân quyền quản trị, tập huấn kỹ thuật đưa thông tin lên Website.

- Hàng năm có kế hoạch duy trì (domain, host...), chỉnh sửa giao diện, chức năng trên Website), sao lưu dữ liệu định kỳ và bảo dưỡng Website cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Nghiên cứu đề xuất phương hướng và biện pháp phát triển Website.

 

 

 4.5. Thư ký:

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng (phó) Ban biên tập.

- Tiếp nhận tin từ các uỷ viên Ban biên tập.   

- Phối hợp với các ủy viên liên quan biên tập, kiểm tra tính xác thực của thông tin.

- Trình lãnh đạo Ban biên tập phê duyệt.

- Gửi tin cho Bộ phận quản trị Website.

- Thường xuyên tham gia theo dõi tiến độ cập nhật tin, thông tin đăng trên Website.

- Cập nhật kịp thời các thông tin đã được phê duyệt từ Ban biên tập.

- Tổng hợp kế hoạch hoạt động và báo cáo định kỳ (tuần, tháng, năm).

        4.6. Các Ủy viên:

Chịu trách nhiệm kiểm duyệt thông tin đưa lên mạng thuộc chuyên môn của đơn vị.

 

CHƯƠNG IV

CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU

 

Điều 5. Cung cấp và chịu trách nhiệm nội dung thông tin

Các đơn vị, đoàn thể trong trường, tùy theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin kịp thời và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp.

Nguyên tắc sau:

- Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin của đơn vị mình cung cấp.

- Các thông tin chung về Nhà trường, thư ký có trách nhiệm kiểm tra và trình lãnh đạo Ban biên tập duyệt.

- Được phép lấy các số liệu, chỉ tiêu từ các báo cáo của Nhà trường (có ký tên, đóng dấu) để cập nhật lên Website.

- Các đơn vị được phân công cung cấp thông tin cần theo dõi thông tin hiện có trên Website để bổ sung, sửa đổi kịp thời.

- Các đơn vị có thể đề xuất thêm nội dung có liên quan đến chức năng quản lý của đơn vị mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 6. Phạm vi, nội dung thông tin quy định cho các đơn vị

STT

Đơn vị

Lĩnh vực

Nội dung thông tin cần cung cấp

1

Phòng

Đào tạo

Đào tạo

- Thông tin về nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo các hệ trong và ngoài trường.

- Các chương trình, dự án đào tạo liên quan đến sinh viên, cán bộ, viên chức của Trường.

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh các hệ

- Các văn bản quy phạm pháp luật (Nội quy, Quy chế…) liên quan đến đào tạo.

- Thời khoá biểu, lịch sử dụng giảng đường, lịch thi…

- Các biểu mẫu liên quan đến công tác Đào tạo

- Thông báo – tin tức khác.

2

Phòng

Nghiên cứu khoa học và QHQT

Nghiên cứu khoa học và QHQT

- Các Chương trình, Dự án hợp tác NCKH trong và ngoài trường

- Các thông tin về NCKH, địa điểm thực tập, thông tin - thông báo từ nhà trường liên quan đến HSSV.

- Thông tin về công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức, sinh viên…

- Giới thiệu các sản phẩm KHCN của Trường.

- Các biểu mẫu liên quan đến công tác KH&QHQT.

- Thông báo – tin tức khác.

Công tác Thư viện

 

- Nội quy Thư viện, phòng đọc điện tử...

- Tài liệu tham khảo, giáo trình (cập nhật về tên, số lượng đầu sách);

- Giới thiệu sách mới bổ sung hàng năm.

- Danh sách bạn đọc mượn sách quá hạn.

- Kế hoạch cung cấp bài giảng cho sinh viên...

- Các Thông báo – tin tức khác.

3

Phòng Thanh tra, khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Công tác Thanh tra

- Kế hoạch thanh tra năm học.

- Báo cáo công tác thanh tra hàng tháng.

- Quyết định thanh tra đột xuất.

- Các văn bản tổ chức, tham gia hội thảo, tập huấn về công tác Thanh tra.

- Các thông tin khác (nếu cần thiết).

Công tác

Khảo thí

- Kế hoạch, quyết định triển khai xây dựng ngân hàng đề thi, đáp án.

- Các văn bản tổ chức, tham gia hội thảo, tập huấn về công tác Khảo thí.

- Các thông tin khác (nếu cần thiết). 

Công tác ĐBCL và KĐCLGD

- Kế hoạch và các văn bản triển khai công tác ĐBCL và KĐCLGD.

 - Các văn bản tổ chức, tham gia hội thảo, tập huấn về công tác ĐBCL và KĐCLGD.

- Các thông tin khác (nếu cần thiết). 

 

Công tác phòng, chống tham nhũng

- Kế hoạch và các văn bản triển khai công tác phòng, chống tham nhũng.

 - Các văn bản tổ chức, tham gia hội thảo, tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Các thông tin khác (nếu cần thiết). 

Công tác

thực hiện Quy chế 3 công khai

- Kế hoạch và các văn bản triển khai công tác thực hiện Quy chế 3 công khai.

- Thông tin 3 công khai.

- Các thông tin khác (nếu cần thiết).

4

Phòng

HC-TC

Công tác

TCCB

- Các quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ…

- Thông tin tuyển dụng.

- Thông tin về các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ viên chức của trườngc thông báo, tin tức liên quan đến công việc của cán bộ giảng viên trong trường.

- Công tác thi đua khen thưởng, biểu dương (người tốt, việc tốt, điển hình tiên ...

- Công tác dân quân tự vệ, Phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, thiên tai (nếu có).

- Các Thông báo – tin tức khác.

Công tác

Hành chính

- Chương trình, kế hoạch phát triển Nhà trường.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ và lề lối làm việc trong Nhà trường.

- Kế hoạch công tác tháng, công tác tuần.

- Các văn bản về Nội quy, Quy chế và Quy định nội bộ  cho các hoạt động của nhà trường.

5

Phòng

KH-TC

Công tác

Tài chính

Kế toán

- Văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính.

- Kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn.

- Thông tin về học phí, học bổng, chính sách mới đối với học sinh, sinh viên.

- Các mẫu, biểu mẫu liên quan đến công tác Kế hoạch tài chính.

- Cập nhật kịp thời thông tin ở đầu mỗi năm học các nội dung liên quan đến học sinh, sinh viên và cán bộ công nhân viên…

- Các Thông báo – tin tức khác.

6

Phòng

Quản trị

Phục vụ

Quản trị

Thiết bị

- Các công tác liên quan đến quản trị - phục vụ.

- Kế hoạch mua sắm, bổ sung trang thiết bị, vật tư tiêu hao, sửa chữa nâng cấp… của các đơn vị trong Trường.

- Kế hoạch, tiến độ thi công các công trình trong và ngoài Trường

- Các Thông báo – tin tức khác.

Công tác

Y tế, Môi trường

- Kế hoạch theo dõi chăm sóc sức khỏe CBVC, HSSV Nhà trường

- Kế hoạch kiểm tra về sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, nơi làm việc, giảng đường, nơi ở của HSSV.

- Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ và đột xuất cho CBVC và HSSV.

- Các Thông báo – tin tức khác.

7

Phòng

CTHSSV

Công tác HSSV

- Điểm rèn luyện.

- Chế độ học bổng, học phí.

- Khen thưởng HSSV.

- Các hoạt động của GVCN.

- Các hoạt động của khu nội trú.

- Kế hoạch cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Các Thông báo – tin tức khác..

8

Đảng bộ

Công tác Đảng

- Lý lịch trích ngang danh sách BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Nhà trường.

- Các nghị quyết, thông báo, công văn của Đảng uỷ.

- Các mẫu, biểu mẫu liên quan đến công tác Đảng.

- Thông báo – tin tức của Đảng bộ.

9

 

 

 

Công Đoàn trường

 

Công đoàn

 

- Lý lịch trích ngang BCH Công đoàn.

- Thông tin về nội dung chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn (Công đoàn Trường, Công đoàn cơ sở…).

- Các chương trình hoạt động: văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu…

- Các thông tin về việc ủng hộ, đóng góp, xây dựng quỹ…

- Các biểu mẫu liên quan đến công tác Công đoàn.

- Thông báo - tin tức của Công đoàn

10

 

Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh, Hội HSSV nhà trường

Công tác Đoàn, Hội HSSV

- Danh sách BCH Đoàn, Ban TV đoàn trường.

- Thông tin về nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn Trường, Liên chi đoàn, Hội sinh viên.

- Các chương trình hoạt động: văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu…

- Các mẫu, biểu mẫu liên quan đến công tác Đoàn.

- Thông báo – tin tức của Đoàn.

11

Các Trung tâm, Khoa trực thuộc trường

 

- Thông tin về nội dung chương trình, kế hoạch của đơn vị mình.

- Thông báo kết quả học tập, rèn luyện của HSSV ở các môn học, chứng chỉ ( nếu cần thiết)…

- Các chương trình hoạt động: văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, kết nghĩa…của đơn vị.

- Thông báo - tin tức khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 7. Hình thức bài viết, quy trình cung cấp thông tin

          7.1- Hình thức bài viết

- Tiêu đề bài viết không quá 30 từ, sử dụng font chữ Unicode; font Arial, Sử dụng font chữ in thường.(không sử dụng font chữ in hoa đặt làm tiêu đề bài viết)

- Hình ảnh đại diện: sử dụng hình ảnh phù hợp với nội dung bài viết (trong trường hợp không có ảnh sử dụng hình ảnh logo, phong cảnh của nhà trường), kích thước không quá 300KB.

- Trích dẫn ngắn: Lời giới thiệu hoặc tóm tắt nội dung ngắn ngọn của bài viết để mở đầu cho bài viết, viết không quá 100 từ.

- Bài viết được viết trên giấy A4 ít nhất là 1/2 trang (khoảng 250 - 300 từ). Thông tin cung cấp, cập nhật lên Website của Nhà trường sử dụng tiếng Việt theo bảng mã Unicode; font Arial hoặc Time New Roman;

- Chèn ảnh trong bài viết: kích thước 600 x Auto pixcel, dung lượng ảnh không quá 1MB

7.2- Quy trình cung cấp thông tin

Các cá nhân, đơn vị có tin, bài cần đăng gửi bài cho uỷ viên phụ trách các chuyên mục (theo địa chỉ Email tại danh bạ điện thoại) hoặc gửi cho Thư ký theo địa chỉ Email

Thư ký của Ban biên tập sẽ phối hợp với các ủy viên có liên quan kiểm tra tính xác thực về nội dung thông tin, tiến hành biên tập và trình Trưởng ban phê duyệt cho đăng tải.

Sau khi có ý kiến của Trưởng hoặc Phó ban đồng ý cho đăng tải, thư ký gửi thông tin qua địa chỉ Email để bộ phận quản trị website tiến hành đưa tin lên website

Bài viết có ảnh, video clip hoặc các dạng khác gửi kèm phải ghi rõ chú thích cho từng ảnh, từng clip…

Trong trường hợp thông tin không được đăng tải, thư ký có trách nhiệm phản hồi lại cá nhân, đơn vị cung cấp tin, bài qua Email hoặc điện thoại, cần nêu rõ nguyên nhân không được đăng bài.

Thông tin cung cấp, cập nhật lên website của nhà trường sử dụng tiếng Việt theo bảng mã Unicode; font Arial; size 10.

 

CHƯƠNG V

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 8. Khen thưởng

Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban biên tập sẽ xét và đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Điều 9. Kỷ luật

Đối với những cá nhân, tập thể vi phạm Luật Báo chí và các điều của Quy chế này, Ban biên tập xem xét và đề nghị hình thức kỷ luật theo nội quy của cơ quan và quy định pháp luật hiện hành.

 

CHƯƠNG VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

 Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 Điều 11. Trách nhiệm thực hiện

Ban biên tập Website, các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể, Hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Ban biên tập tổng hợp trình Hiệu trưởng bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường./.   

 

                                                                

                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                  Đã ký                          

                                                    TS Trần Văn Điền

                                                                                                

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
TS
Đang online 7306
Hôm nay 14509
Hôm qua 20783
Tuần này 53650
Tuần trước 144469
Tháng này 4137841
Tháng trước 4201823
Tất cả 44024739

Lượt truy cập: 44024764

Đang online: 7317

Ngày hôm qua: 20783

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ