Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Kỹ thuật CNTT
26/03/2015 14:27 - Xem: 1593

Quyết định về việc ban hành quy trình sử dụng hệ thống giám sát

Quyết định của Hiệu trưởng trường ĐHNL Thái Nguyên về việc ban hành quy trình sử dụng hệ thống giám sát.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số:          /QĐ-ĐHNL-NNTH

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày       tháng       năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành quy trình sử dụng hệ thống giám sát

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

- Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 4/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ theo Quyết định số: 1245/QĐ-ĐHTN ngày 03/11/2011 V/v Ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cho các trường Đại học, cao đẳng thuộc Đại học Thái Nguyên;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ phòng Thanh tra khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục và Trung tâm Ngoại ngữ Tin học ứng dụng;

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Thanh tra khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục, Trưởng phòng hành chính tổ chức và Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Tin học ứng dụng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy trình sử dụng hệ thống giám sát trường ĐHNL Thái Nguyên” (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Thanh tra khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục, Trưởng phòng hành chính tổ chức, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Tin học ứng dụng, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Thực hiện);

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Trần Văn Điền

 

 

Quy trình sử dụng hệ thống giám sát trường ĐHNL Thái Nguyên mời xem tại đây.

QTV

Web các đơn vị
TS
Đang online 4532
Hôm nay 8329
Hôm qua 21913
Tuần này 8329
Tuần trước 167154
Tháng này 4377580
Tháng trước 4382464
Tất cả 44633359

Lượt truy cập: 44633359

Đang online: 4532

Ngày hôm qua: 21913

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ