Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Kỹ thuật CNTT
26/03/2015 14:50 - Xem: 1564

Quyết định về việc ban hành quy trình sử dụng phần mềm khảo thí TestOnline

Quyết định của Hiệu trưởng trường ĐHNL Thái Nguyên về việc ban hành quy trình sử dụng phần mềm khảo thí TestOnline.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 Số:      /QĐ-NNTH

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày    tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành quy trình sử dụng phần mềm khảo thí TestOnline

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

- Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 4/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ theo Quyết định số: 1245/QĐ-ĐHTN ngày 03/11/2011 V/v Ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cho các trường Đại học, cao đẳng thuộc Đại học Thái Nguyên;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ phòng Thanh tra khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục và Trung tâm Ngoại ngữ Tin học ứng dụng;

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Thanh tra khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục và Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Tin học ứng dụng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy trình sử dụng phần mềm khảo thí TestOnline” (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Thanh tra khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Tin học ứng dụng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Thực hiện);

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

TS. Trần Văn Điền

 

Quy trình sử dụng phần mềm khảo thí TestOnline trường ĐHNL Thái Nguyên mời xem tại đây.

QTV

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
TS
Đang online 274
Hôm nay 5310
Hôm qua 14937
Tuần này 5310
Tuần trước 92932
Tháng này 3451247
Tháng trước 3608716
Tất cả 40967627

Lượt truy cập: 40967682

Đang online: 295

Ngày hôm qua: 14937

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ