Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu & phát triển thủy sản
ca
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Nghiên cứu & Dự án Các đề tài - Dự án
24/06/2012 20:15 - Xem: 2267

Kết quả đề tài nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực tại Hà Giang .

Ngày 16 tháng 4 năm 2012, Sở KH&CN tỉnh Hà Giang tổ chức nghiệm thu “Đề tài nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực bằng 17-Methyltestosterone” đơn vị thực hiện đề tài Trung tâm THTN, trường ĐHNL Thái Nguyên.

 

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài: Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a - methyltestosterone tại Hà Giang

2. Chủ nhiệm đề tài:                                                            

Họ và tên: Nguyễn Tất Đắc ; Năm sinh 1965; nam/ nữ: nam  

          Học vị, chức danh KH: Kỹ sư; Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

          Cơ quan đang công tác: Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

3. Cơ quan phối hợp: Trung tâm Thuỷ sản tỉnh Hà Giang

4. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 05 /2009  đến tháng 04 /2010)

Đặt vấn đề:

Cá Rô phi là đối tượng cá thành thục sớm, có khả năng sinh sản tự nhiên gần như quanh năm trong điều kiện nhiệt độ phù hợp nên mật độ cá thả trong ao không kiểm soát được, từ đó không đáp ứng, cân đối được lượng thức ăn cũng như nhu cầu ăn của cá vì thế cá chậm lớn, cỡ cá thu hoạch không đồng đều. Mặt khác, cá Rô phi lại có tập tính sau khi đẻ xong cá mẹ ấp trứng trong miệng và nuôi bảo vệ con trong thời gian đầu đến khi con có khả năng kiếm ăn. Trong thời gian này cá mẹ hầu như ngừng ăn nên cá cái thường chậm lớn hơn so với cá đực trong cùng thời gian và điều kiện nuôi (Phạm Anh Tuấn và ctv, 1998).

Nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả nuôi cá Rô phi thì việc chủ động tạo đàn cá Rô phi đơn tính đực để khống chế quần đàn được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Áp dụng công nghệ xử lý đơn tính đực bằng hormone 17a MT cho tỷ lệ cá đực cao hơn so với sinh sản tự nhiên 45%, làm hạn chế đáng kể số lượng cá tăng không mong muốn trong ao nuôi, tăng năng suất cá nuôi (cá đực có khối lượng lớn hơn so với cá cá, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn cá cái).

          Việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực của trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên  phù hợp với điều kiện tự nhiên của trung tâm thủy sản Hà Giang. Trường Đại học Nông lâm đào tạo 3 cán bộ kỹ thuật của trung tâm thành thạo việc sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a methyltestosterone, sẽ giúp cho trung tâm chủ động sản xuất giống tại chỗ, đảm bảo chất lượng, giá bán hạ, việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a - methyltestosterone” tại trung tâm thủy sản tỉnh Hà Giang là một giải pháp tốt, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất cho vùng nuôi thủy sản hàng hóa và góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang.

Mục tiêu của đề tài

         - Nghiên cứu và chuyển giao thành công quy trình công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a methyltestosterone, sau khi đề tài kết thúc sản xuất được 2 vạn con cá rô phi 21 ngày tuổi, tỷ lệ đực trong quần đàn đạt ≥ 95%.

- Đào tạo cho trung tâm thủy sản 03 cán bộ thành thạo việc sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a methyltestosterone.

Kết quả thực hiện đề tài

1. Điều tra, khảo sát môi trường

Nhận xét: Điều kiện môi trường phù hợp cho việc sản xuất giống cá Rô phi đơn tính.

2. Kết quả về thực nghiệm sản xuất cá giống

2.1. Kết quả về nâng cấp cơ sở vật chất

Thiết bị, công nghệ: Đề tài đã cung cấp đầy đủ thiết bị, vật tư cần thiết cho các đơn vị tiếp nhận công nghệ

Nhận xét: Các thiết bị, vật tư của Đề tài đã được sử dụng có hiệu quả trong quá trình ứng dụng công nghệ sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực trong năm 2009. Cơ sở vật chất và các thiết bị công nghệ này chắc chắn sẽ được cơ sở phát huy tác dụng trong những năm tiếp theo.

2.2. Cá bố mẹ, nuôi vỗ cá bố mẹ

Đề tài đã cung cấp cho cơ sở 240 kg cá rô phi bố mẹ dòng GIFT (600 con). Đàn cá này đã được đề tài sử dụng để sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực trong năm 2009. Đây là đàn cá có chất lượng tốt. Cơ sở sẽ sử dụng đàn cá này để sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực cấp cho ngư dân nuôi cá thịt cũng như tái tạo quần đàn cá bố mẹ cho việc sản xuất cá giống trong 4 - 5 năm tiếp theo.

Nhận xét: Đề tài đã thực hiện đúng và đầy đủ theo thuyết minh đề ra.

2.3. Kết quả cho cá đẻ, ấp trứng và xử lý cá bột.

+ Thu trứng (theo quy trình)

+ Ấp trứng: Tỷ lệ cá bột / trứng thu được 70 - 75%.

+ Tỷ lệ sống của cá 21 ngày tuổi thu được tại Trung tâm thuỷ sản Hà Giang đạt được chỉ tiêu của Đề tài 79,63%.

Số lượng cá đẻ trứng trong 6 đợt là 125 con, sè l­îng trøng thu ®­îc trªn con c¸ c¸i lµ 233 qu¶/con c¸i, sè l­îng trøng thu ®­îc trªn 1kg c¸ c¸i lµ 582 qu¶/kg c¸ c¸i;

Tû lÖ ®Î trøng cña c¸ so với số cá cái nuôi vỗ là 41,67% thÊp h¬n so víi quy tr×nh cho phÐp. Điều này có thể lý giải vì đây lµ n¨m ®Çu tiªn c¸ tham gia sinh s¶n hơn nữa chúng tôi thực hiện vào vụ thu (Trái vụ đối với việc sản xuất cá rô phi ở miền bắc)

Nhận xét: Kết quả thu được cho thấy Đề tài đã sản xuất được 2,1 vạn con cá 21 ngày tuổi (vượt chỉ tiêu Đề tài đặt ra là 0,1 vạn con).

+  Kết quả xử lý cá bột

Kết quả kiểm tra giới trong quần đàn cá xử lý cho thấy tỷ lệ đực của quần đàn cá xử lý giới tính là rất tốt. Tỷ lệ đực trong quần đàn cá xử lý giới tính thu được 98,1%. Số cá được mổ để xác định giới tính trong quần đàn cá xử lý tại Trung tâm thuỷ sản Hà Giang là 105 con với 3 lần kiểm tra. Năm 2009 và những năm tiếp theo cơ sở cần tiếp tục kiểm tra tỷ lệ đực trong quần đàn cá xử lý giới tính và có thêm kinh nghiệm thực tế trong sản xuất.

Các kết quả thu được trên đây về số lượng cá 21 ngày tuổi và tỷ lệ đực trong quần đàn cá xử lý giới tính bước đầu cho thấy cơ sở tiếp nhận công nghệ đã làm chủ được quy trình công nghệ sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a Methyltestosterone, Đề tài đã hoàn thành được nhiệm vụ đặt ra.

2.4. Kết quả đào tạo cán bộ kỹ thuật

Đề tài đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật: "Sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực" tại Trung tâm thủy sản Hà Giang cho 3 học viên của đơn vị tiếp nhận công nghệ. Thời gian tập huấn từ ngày 10/07/2009 đến hết ngày 10/09/2009. Trong thời gian tập huấn học viên được nghe giảng về lý thuyết và thực hành

3. Kết luận

Đề tài đã hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

Đề tài đã đào tạo được 03 cán bộ kỹ thuật thành thào việc sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a Methyltestosterone ≥ 95%

Cơ sở tiếp nhận công nghệ đã làm chủ được công nghệ và sản xuất được 2,1 vạn cá giống cá rô phi đơn tính đực 21 ngày tuổi. Tỷ lệ đực trong quần đàn cá xử lý giới tính đạt 98,1%.TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài: Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a - methyltestosterone tại Hà Giang

2. Chủ nhiệm đề tài:                                                            

Họ và tên: Nguyễn Tất Đắc ; Năm sinh 1965; nam/ nữ: nam  

          Học vị, chức danh KH: Kỹ sư; Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

          Cơ quan đang công tác: Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

3. Cơ quan phối hợp: Trung tâm Thuỷ sản tỉnh Hà Giang

4. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 05 /2009  đến tháng 04 /2010)

Đặt vấn đề:

Cá Rô phi là đối tượng cá thành thục sớm, có khả năng sinh sản tự nhiên gần như quanh năm trong điều kiện nhiệt độ phù hợp nên mật độ cá thả trong ao không kiểm soát được, từ đó không đáp ứng, cân đối được lượng thức ăn cũng như nhu cầu ăn của cá vì thế cá chậm lớn, cỡ cá thu hoạch không đồng đều. Mặt khác, cá Rô phi lại có tập tính sau khi đẻ xong cá mẹ ấp trứng trong miệng và nuôi bảo vệ con trong thời gian đầu đến khi con có khả năng kiếm ăn. Trong thời gian này cá mẹ hầu như ngừng ăn nên cá cái thường chậm lớn hơn so với cá đực trong cùng thời gian và điều kiện nuôi (Phạm Anh Tuấn và ctv, 1998).

Nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả nuôi cá Rô phi thì việc chủ động tạo đàn cá Rô phi đơn tính đực để khống chế quần đàn được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Áp dụng công nghệ xử lý đơn tính đực bằng hormone 17a MT cho tỷ lệ cá đực cao hơn so với sinh sản tự nhiên 45%, làm hạn chế đáng kể số lượng cá tăng không mong muốn trong ao nuôi, tăng năng suất cá nuôi (cá đực có khối lượng lớn hơn so với cá cá, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn cá cái).

          Việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực của trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên  phù hợp với điều kiện tự nhiên của trung tâm thủy sản Hà Giang. Trường Đại học Nông lâm đào tạo 3 cán bộ kỹ thuật của trung tâm thành thạo việc sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a methyltestosterone, sẽ giúp cho trung tâm chủ động sản xuất giống tại chỗ, đảm bảo chất lượng, giá bán hạ, việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a - methyltestosterone” tại trung tâm thủy sản tỉnh Hà Giang là một giải pháp tốt, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất cho vùng nuôi thủy sản hàng hóa và góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang.

Mục tiêu của đề tài

         - Nghiên cứu và chuyển giao thành công quy trình công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a methyltestosterone, sau khi đề tài kết thúc sản xuất được 2 vạn con cá rô phi 21 ngày tuổi, tỷ lệ đực trong quần đàn đạt ≥ 95%.

- Đào tạo cho trung tâm thủy sản 03 cán bộ thành thạo việc sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a methyltestosterone.

Kết quả thực hiện đề tài

1. Điều tra, khảo sát môi trường

Nhận xét: Điều kiện môi trường phù hợp cho việc sản xuất giống cá Rô phi đơn tính.

2. Kết quả về thực nghiệm sản xuất cá giống

2.1. Kết quả về nâng cấp cơ sở vật chất

Thiết bị, công nghệ: Đề tài đã cung cấp đầy đủ thiết bị, vật tư cần thiết cho các đơn vị tiếp nhận công nghệ

Nhận xét: Các thiết bị, vật tư của Đề tài đã được sử dụng có hiệu quả trong quá trình ứng dụng công nghệ sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực trong năm 2009. Cơ sở vật chất và các thiết bị công nghệ này chắc chắn sẽ được cơ sở phát huy tác dụng trong những năm tiếp theo.

2.2. Cá bố mẹ, nuôi vỗ cá bố mẹ

Đề tài đã cung cấp cho cơ sở 240 kg cá rô phi bố mẹ dòng GIFT (600 con). Đàn cá này đã được đề tài sử dụng để sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực trong năm 2009. Đây là đàn cá có chất lượng tốt. Cơ sở sẽ sử dụng đàn cá này để sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực cấp cho ngư dân nuôi cá thịt cũng như tái tạo quần đàn cá bố mẹ cho việc sản xuất cá giống trong 4 - 5 năm tiếp theo.

Nhận xét: Đề tài đã thực hiện đúng và đầy đủ theo thuyết minh đề ra.

2.3. Kết quả cho cá đẻ, ấp trứng và xử lý cá bột.

+ Thu trứng (theo quy trình)

+ Ấp trứng: Tỷ lệ cá bột / trứng thu được 70 - 75%.

+ Tỷ lệ sống của cá 21 ngày tuổi thu được tại Trung tâm thuỷ sản Hà Giang đạt được chỉ tiêu của Đề tài 79,63%.

Số lượng cá đẻ trứng trong 6 đợt là 125 con, sè l­îng trøng thu ®­îc trªn con c¸ c¸i lµ 233 qu¶/con c¸i, sè l­îng trøng thu ®­îc trªn 1kg c¸ c¸i lµ 582 qu¶/kg c¸ c¸i;

Tû lÖ ®Î trøng cña c¸ so với số cá cái nuôi vỗ là 41,67% thÊp h¬n so víi quy tr×nh cho phÐp. Điều này có thể lý giải vì đây lµ n¨m ®Çu tiªn c¸ tham gia sinh s¶n hơn nữa chúng tôi thực hiện vào vụ thu (Trái vụ đối với việc sản xuất cá rô phi ở miền bắc)

Nhận xét: Kết quả thu được cho thấy Đề tài đã sản xuất được 2,1 vạn con cá 21 ngày tuổi (vượt chỉ tiêu Đề tài đặt ra là 0,1 vạn con).

+  Kết quả xử lý cá bột

Kết quả kiểm tra giới trong quần đàn cá xử lý cho thấy tỷ lệ đực của quần đàn cá xử lý giới tính là rất tốt. Tỷ lệ đực trong quần đàn cá xử lý giới tính thu được 98,1%. Số cá được mổ để xác định giới tính trong quần đàn cá xử lý tại Trung tâm thuỷ sản Hà Giang là 105 con với 3 lần kiểm tra. Năm 2009 và những năm tiếp theo cơ sở cần tiếp tục kiểm tra tỷ lệ đực trong quần đàn cá xử lý giới tính và có thêm kinh nghiệm thực tế trong sản xuất.

Các kết quả thu được trên đây về số lượng cá 21 ngày tuổi và tỷ lệ đực trong quần đàn cá xử lý giới tính bước đầu cho thấy cơ sở tiếp nhận công nghệ đã làm chủ được quy trình công nghệ sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a Methyltestosterone, Đề tài đã hoàn thành được nhiệm vụ đặt ra.

2.4. Kết quả đào tạo cán bộ kỹ thuật

Đề tài đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật: "Sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực" tại Trung tâm thủy sản Hà Giang cho 3 học viên của đơn vị tiếp nhận công nghệ. Thời gian tập huấn từ ngày 10/07/2009 đến hết ngày 10/09/2009. Trong thời gian tập huấn học viên được nghe giảng về lý thuyết và thực hành

3. Kết luận

Đề tài đã hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

Đề tài đã đào tạo được 03 cán bộ kỹ thuật thành thào việc sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a Methyltestosterone ≥ 95%

Cơ sở tiếp nhận công nghệ đã làm chủ được công nghệ và sản xuất được 2,1 vạn cá giống cá rô phi đơn tính đực 21 ngày tuổi. Tỷ lệ đực trong quần đàn cá xử lý giới tính đạt 98,1%.TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài: Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a - methyltestosterone tại Hà Giang

2. Chủ nhiệm đề tài:                                                            

Họ và tên: Nguyễn Tất Đắc ; Năm sinh 1965; nam/ nữ: nam  

          Học vị, chức danh KH: Kỹ sư; Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

          Cơ quan đang công tác: Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

3. Cơ quan phối hợp: Trung tâm Thuỷ sản tỉnh Hà Giang

4. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 05 /2009  đến tháng 04 /2010)

Đặt vấn đề:

Cá Rô phi là đối tượng cá thành thục sớm, có khả năng sinh sản tự nhiên gần như quanh năm trong điều kiện nhiệt độ phù hợp nên mật độ cá thả trong ao không kiểm soát được, từ đó không đáp ứng, cân đối được lượng thức ăn cũng như nhu cầu ăn của cá vì thế cá chậm lớn, cỡ cá thu hoạch không đồng đều. Mặt khác, cá Rô phi lại có tập tính sau khi đẻ xong cá mẹ ấp trứng trong miệng và nuôi bảo vệ con trong thời gian đầu đến khi con có khả năng kiếm ăn. Trong thời gian này cá mẹ hầu như ngừng ăn nên cá cái thường chậm lớn hơn so với cá đực trong cùng thời gian và điều kiện nuôi (Phạm Anh Tuấn và ctv, 1998).

Nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả nuôi cá Rô phi thì việc chủ động tạo đàn cá Rô phi đơn tính đực để khống chế quần đàn được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Áp dụng công nghệ xử lý đơn tính đực bằng hormone 17a MT cho tỷ lệ cá đực cao hơn so với sinh sản tự nhiên 45%, làm hạn chế đáng kể số lượng cá tăng không mong muốn trong ao nuôi, tăng năng suất cá nuôi (cá đực có khối lượng lớn hơn so với cá cá, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn cá cái).

          Việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực của trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên  phù hợp với điều kiện tự nhiên của trung tâm thủy sản Hà Giang. Trường Đại học Nông lâm đào tạo 3 cán bộ kỹ thuật của trung tâm thành thạo việc sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a methyltestosterone, sẽ giúp cho trung tâm chủ động sản xuất giống tại chỗ, đảm bảo chất lượng, giá bán hạ, việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a - methyltestosterone” tại trung tâm thủy sản tỉnh Hà Giang là một giải pháp tốt, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất cho vùng nuôi thủy sản hàng hóa và góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang.

Mục tiêu của đề tài

         - Nghiên cứu và chuyển giao thành công quy trình công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a methyltestosterone, sau khi đề tài kết thúc sản xuất được 2 vạn con cá rô phi 21 ngày tuổi, tỷ lệ đực trong quần đàn đạt ≥ 95%.

- Đào tạo cho trung tâm thủy sản 03 cán bộ thành thạo việc sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a methyltestosterone.

Kết quả thực hiện đề tài

1. Điều tra, khảo sát môi trường

Nhận xét: Điều kiện môi trường phù hợp cho việc sản xuất giống cá Rô phi đơn tính.

2. Kết quả về thực nghiệm sản xuất cá giống

2.1. Kết quả về nâng cấp cơ sở vật chất

Thiết bị, công nghệ: Đề tài đã cung cấp đầy đủ thiết bị, vật tư cần thiết cho các đơn vị tiếp nhận công nghệ

Nhận xét: Các thiết bị, vật tư của Đề tài đã được sử dụng có hiệu quả trong quá trình ứng dụng công nghệ sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực trong năm 2009. Cơ sở vật chất và các thiết bị công nghệ này chắc chắn sẽ được cơ sở phát huy tác dụng trong những năm tiếp theo.

2.2. Cá bố mẹ, nuôi vỗ cá bố mẹ

Đề tài đã cung cấp cho cơ sở 240 kg cá rô phi bố mẹ dòng GIFT (600 con). Đàn cá này đã được đề tài sử dụng để sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực trong năm 2009. Đây là đàn cá có chất lượng tốt. Cơ sở sẽ sử dụng đàn cá này để sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực cấp cho ngư dân nuôi cá thịt cũng như tái tạo quần đàn cá bố mẹ cho việc sản xuất cá giống trong 4 - 5 năm tiếp theo.

Nhận xét: Đề tài đã thực hiện đúng và đầy đủ theo thuyết minh đề ra.

2.3. Kết quả cho cá đẻ, ấp trứng và xử lý cá bột.

+ Thu trứng (theo quy trình)

+ Ấp trứng: Tỷ lệ cá bột / trứng thu được 70 - 75%.

+ Tỷ lệ sống của cá 21 ngày tuổi thu được tại Trung tâm thuỷ sản Hà Giang đạt được chỉ tiêu của Đề tài 79,63%.

Số lượng cá đẻ trứng trong 6 đợt là 125 con, sè l­îng trøng thu ®­îc trªn con c¸ c¸i lµ 233 qu¶/con c¸i, sè l­îng trøng thu ®­îc trªn 1kg c¸ c¸i lµ 582 qu¶/kg c¸ c¸i;

Tû lÖ ®Î trøng cña c¸ so với số cá cái nuôi vỗ là 41,67% thÊp h¬n so víi quy tr×nh cho phÐp. Điều này có thể lý giải vì đây lµ n¨m ®Çu tiªn c¸ tham gia sinh s¶n hơn nữa chúng tôi thực hiện vào vụ thu (Trái vụ đối với việc sản xuất cá rô phi ở miền bắc)

Nhận xét: Kết quả thu được cho thấy Đề tài đã sản xuất được 2,1 vạn con cá 21 ngày tuổi (vượt chỉ tiêu Đề tài đặt ra là 0,1 vạn con).

+  Kết quả xử lý cá bột

Kết quả kiểm tra giới trong quần đàn cá xử lý cho thấy tỷ lệ đực của quần đàn cá xử lý giới tính là rất tốt. Tỷ lệ đực trong quần đàn cá xử lý giới tính thu được 98,1%. Số cá được mổ để xác định giới tính trong quần đàn cá xử lý tại Trung tâm thuỷ sản Hà Giang là 105 con với 3 lần kiểm tra. Năm 2009 và những năm tiếp theo cơ sở cần tiếp tục kiểm tra tỷ lệ đực trong quần đàn cá xử lý giới tính và có thêm kinh nghiệm thực tế trong sản xuất.

Các kết quả thu được trên đây về số lượng cá 21 ngày tuổi và tỷ lệ đực trong quần đàn cá xử lý giới tính bước đầu cho thấy cơ sở tiếp nhận công nghệ đã làm chủ được quy trình công nghệ sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a Methyltestosterone, Đề tài đã hoàn thành được nhiệm vụ đặt ra.

2.4. Kết quả đào tạo cán bộ kỹ thuật

Đề tài đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật: "Sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực" tại Trung tâm thủy sản Hà Giang cho 3 học viên của đơn vị tiếp nhận công nghệ. Thời gian tập huấn từ ngày 10/07/2009 đến hết ngày 10/09/2009. Trong thời gian tập huấn học viên được nghe giảng về lý thuyết và thực hành

3. Kết luận

Đề tài đã hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

Đề tài đã đào tạo được 03 cán bộ kỹ thuật thành thào việc sản xuất cá giống cá rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a Methyltestosterone ≥ 95%

Cơ sở tiếp nhận công nghệ đã làm chủ được công nghệ và sản xuất được 2,1 vạn cá giống cá rô phi đơn tính đực 21 ngày tuổi. Tỷ lệ đực trong quần đàn cá xử lý giới tính đạt 98,1%.

Web các đơn vị
Đang online 10951
Hôm nay 14506
Hôm qua 17452
Tuần này 57556
Tuần trước 91540
Tháng này 3603524
Tháng trước 3454571
Tất cả 40637145

Lượt truy cập: 40637260

Đang online: 11014

Ngày hôm qua: 17452

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ