Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội
tt
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu
22/02/2013 14:46 - Xem: 3245

Quyết Định thành lập Trung Tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                            Độc Lập - Tự do -Hạnh Phúc

    Số : 1602 /QĐ -ĐHTN                                                         Thái Nguyên , ngày 17 tháng 12 năm 2012   

 

 

 

                                                                 QUYẾT ĐỊNH

            Về việc thành lập Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Thuộc Trường Đại Học Nông Lâm , Đại Học Thái Nguyên

                                            GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

    Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 Của Chính Phủ về việc thành lập Đại học thái Nguyên

    Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại Học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết Định Số 3647 / QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

     Căn cứ tờ trình số 1064 /CV-HCTC ngày 13/11/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Nông Lâm về việc thành lập Trung Tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Nông Lâm ;

     Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ ,

                                                              QUYẾT ĐỊNH :

     Điều 1.Thành lập Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Nông Lâm , Đại học Thái Nguyên

     Điều 2. Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội , hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và hợp đồng ; chức năng , nhiệm vụ của Trung tâm được qui định cụ thể theo nội dung của Đề án , Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm , được Giám đốc Đại Học Thái Nguyên Phê Duyệt.

     Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

     Các ông (bà) Chánh văn phòng , Trưởng các Ban chức năng của Đại Học Thái Nguyên , Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

  Nơi nhận :                                                                                                            GIÁM ĐỐC

  - Như điều 3

  - Lưu VP , TCCB                                                                                                                                                                                                                                                            PGS.TS.Đặng Kim Vui

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DKTH
ph
Đang online 2796
Hôm nay 7381
Hôm qua 21398
Tuần này 7381
Tuần trước 137436
Tháng này 3651668
Tháng trước 3121701
Tất cả 43072246

Lượt truy cập: 43072368

Đang online: 2861

Ngày hôm qua: 21398

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ