Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục

19/04/2021 14:54 - Xem: 379

 

Với sứ mệnh, mục tiêu, tầm nhìn và giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục của Nhà trường là “Phát triển toàn diện - Thực tiễn - Hội nhập”. Cụ thể:

1. Phát triển toàn diện: Người học được đào tạo để có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, năng lực đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm xã hội và có sức khỏe tốt phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2. Thực tiễn: Chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, đổi mới, gắn liền với yêu cầu của thực tế, nhằm nâng cao khả năng thích ứng của người học đối với xã hội, nhu cầu của thị trường lao động chất lượng cao trong thời kỳ mới.
3. Hội nhập: Các chương trình đào tạo được kiểm định theo chuẩn quốc tế. Giảng viên và người học có năng lực ngoại ngữ, năng lực làm việc, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.